Категории
Води

Находища на минерални води

 

 

 

Минералните води са разпространени по цялата територия на Република България. Природните условия, в които се формират допринасят за изключително разнообразния им състав, свойства и температурата от 20°С до 100°С, както и обогатяването им с ценни микрокомпоненти и газове, включително и множество биологично-активни микрокомпоненти. Като цяло минералните води на България са чисти. Тяхната висока температура е белег за техния дълбочинен произход, защитеността им от повърхностни влияния и формирането им при специфични условия, които определят лечебните им свойства. За преобладаващата част от българските минерални води е характерна ниската минерализация и солево съдържание по малко от 1 г/л.

Голямото разнообразие на минерални води в България дава възможност те да бъдат използвани за различни по вид цели и стопански дейности.

Съгласно българското законодателство минералните води се ползват чрез предоставяне на концесия или издаване на разрешително за водовземане по реда на Закона за водите от съответния компетентен орган (директор на Басейнова дирекция или кмет на община).

Най-значимите находища, разкрити с повече от 500 водоизточника, с доказани качества на минералните води, са изключителна държавна собственост. Те са 102 на брой и са изчерпателно изброени в Приложение 2 на Закона за водите.

Останалите находища и проявления на минерална вода са публична общинска собственост.

Информация за находищата – изключителна държавна собственост може да намерите - тук

Информация за находищата – публична общинска собственост може да намерите - тук