Категории
Води

Нормативна база

Изискването за изграждане на селищни канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води произтича от националното законодателство, което напълно транспонира изискванията на европейското законодателство.

Чрез Закона за водите, Наредба 6 и Наредба 2 напълно се прехвърлят разпоредбите на Директива 91/271/ЕЕС, които задължават всяка страна-членка на ЕС да изгражда канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Съгласно Наредба 6 всяка агломерация с над 2 000 еквивалентни жители следва да изгради канализационна мрежа и да осигури пречистване на отпадъчните води до 31.12.2010 г. за всички агломерации с над 10 000 еквивалентни жители и до 31.12.2014 г. за всички агломерации между 2 000 и 10 000 еквивалетнтни жители. Сроковете са част от Довогора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и са договорени в процесите на преговорите за присъединяване водени с Европейската Комисия.

Информация за хода на изграждане на канализационна мрежа и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води може да се намери в Доклади.

Повече информация за термините „агломерация“ и „еквивалентен брой жители“ и за тяхното определяне може да се намери в доклада от 2013 г. предназначен за обществеността.

 

С Решение на Европейската Комисия от 2014 г. № 2014/431/ЕС е приет нов формат на докладване по чл. 17 от Директивата. Решението на Европейската Комисия и новия формат на докладване са публикувани на следния интернет адрес: