Категории
Превантивна дейност

Национално информационно бюро

Националното информационно бюро по химикали е създадено с цел:

- да осигурява информация относно основните задължения на физически и юридически лица, произтичащи от разпоредбите на:

  • Регламент REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали;
  • Регламент CLP за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
  • Директива СЕВЕЗО за контрол на риска от големи аварии;
  • Друго приложимо законодателство в областта на химикалите (детергенти, износ и внос на определени опасни вещества, съхранение на химикали, устойчиви органични замърсители, ограничени вещества за употреба е електрическо и електронно оборудване).

- да подпомага компаниите при определяне на специфичната им роля по отношение на законодателството по химикали /вносители, производители, разпространители (дистрибутори), потребители по веригата/ и техните съпътстващи отговорности и задължения;

- освен информация относно изискванията съгласно горепосочените актове, експертите от информационното бюро предоставят насоки на предприятията по отношение на изискванията относно прилагането и налагането на Регламент REACH и CLP на национално ниво.

 

ЗАДАЙТЕ СВОЯ ВЪПРОС ТУК!

ВАЖНО: Информацията, осигурявана от Националното информационно бюро по химикали е безвъзмездна, компетентна, но не е законово обвързваща. Бюрото не е отговорно за това как индустрията изпълнява задълженията си съгласно горепосочените правни актове.