Категории
Превантивна дейност

ЕСОПВ

      Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ) е създаден на основание чл. 21 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Експертния съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на задачите, свързани със скрининг на потенциално опасни вещества, за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, извършване на анализ и изготвяне на предложения за най-подходяща регулаторна мярка за управление на рисковете за човешкото здраве и околната среда от определени опасни вещества, извършване на оценка на приоритетни вещества, разглеждане на предложения от производители, вносители или потребители надолу по веригата за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества.

Правилник за дейността и организацията на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Заповед за утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества