Категории
Превантивна дейност

ЕСОПВ

   Експертният съвет за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ) е създаден на основание чл. 21 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Експертния съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на задачите, свързани със скрининг на потенциално опасни вещества, за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, извършване на анализ и изготвяне на предложения за най-подходяща регулаторна мярка за управление на рисковете за човешкото здраве и околната среда от определени опасни вещества, извършване на оценка на приоритетни вещества, разглеждане на предложения от производители, вносители или потребители надолу по веригата за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества.

Правилник за дейността и организацията на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Заповед за утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Изтекла: Министърът на околната среда и водите кани експерти за участие в Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

 Министърът на околната среда и водите отправя покана към специалисти по химия, физикохимия, екотоксикология, токсикология, биология, трудова медицина, икономика и други, в т.ч. представители на научните среди и институции – Българската академия на науките, университети, научни институти, агенции, специализирани администрации и лечебни заведения за участие в дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ (виж поканата, изх. № 26-00-1580/05.10.2023 г.).

 Експертният съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на задачите, свързани с оценка на приоритетни вещества и изготвяне на предложения за въвеждане на мерки за контрол на рисковете за човешкото здраве и/или околната среда от употребата на определени опасни вещества.

 Желаещите да участват в дейността на Експертния съвет към МОСВ попълват заявление по образец с приложени към него:

  • Автобиография;
  • Документи, удостоверяващи съответствие с посочените критерии;
  • Попълнен формуляр за квалификация и област(ите) на приложение/експертиза.

 Образци:

  • Заявление за участие в дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ може да изтеглите от тук.
  • Формуляр за квалификация и област(ите) на приложение/експертиза може да изтеглите от тук.

 Подаването на документите за участие в дейността на Експертния съвет към МОСВ се извършва на място в Центъра за административно обслужване - бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 или по електронен път на следния адрес: edno_gishe@moew.government.bg (в последния случай заявлението за участие може да бъде подписано с електронен подпис или сканирано с подпис на заявителя).

Срок за предоставяне на документите – до един месец след публикуване на поканата.

 Лице за контакт: г-жа Елена Чобанова, началник отдел „Опасни химични вещества“ към дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, тел. 02/ 940 6013, e-mail: etchobanova@moew.government.bg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------