Категории
Превантивна дейност

Продуктови групи

Критериите, на които даден продукт трябва да отговаря, за да може да получи екомаркировката на ЕС, се установяват с Решение на Европейската комисия.

Продуктови групи, за които има РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА за установяване на екологични критерии: