Категории
Превантивна дейност

Национален център по токсикология

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ  

Клиника по токсикология

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

(Тази информация следва да се посочи в т. 1.4. към ИЛБ)

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ (относно нотификациите по чл. 45 от CLP)

Компетентен и контролен орган по отношение на Националния център по токсикология е Министерство на здравеопазването.

Съгласно чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни, предоставят в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ информация относно химичния състав на тези смеси.

Информираме ви, че предстои изменение на чл. 21в от ЗЗВВХВС с цел посочване на нов орган за целите на нотификацията по чл. 45 от Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), което все още не е влязло в сила.

Временен формат за подаване на информация по чл. 21в, ал. 1 от ЗЗВВХВС до Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", относно пуснатите на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти е публикуван на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и се изпраща на е-mail: poison_centre@pirogov.bg, съгласно утвърдения формат.

За повече информация, свързана със спешни действия от здравен характер, моля да изпращате вашите запитвания към Министерство на здравеопазването.

Данни за контакт:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

Тел.: +359 2 9301 214

Факс: +359 2 9883413

Имейл адреси: amaslarska@mh.government.bg, vhristova@mh.government.bg,

delovodstvo@mh.government.bg.