Категории
Превантивна дейност

Национален център по токсикология

Съгласно чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), предоставят по електронен път в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" на е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  информация, съгласно посочения формат.

Национален токсикологичен информационен център

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg