Категории
Превантивна дейност

Ръководства

"Ръководство за оловото в потребителски изделия" във връзка с прилагането на новите разпоредби за ограничаване на оловото и неговите съединения в изделия, предназначени за масовия потребител.

"Съвети за потребители на химикали на работното място". Това е кратко ръководство, което дава насоки как да се извлече най-добра полза от информацията, която потребителите на химикали на работното място получават за класификацията и етикетирането (на англ. език).

Ръководство "Безопасност на химикалите във Вашия бизнес" (въведение за МСП) - предназначено е за икономически оператори, които все още не са запознати с европейското законодателство по химикали и посочва техните задължения, произтичащи от прилагането му.

Европейската агенция по химикали публикува нови интернет страници,  които предоставят достъпна информация (стъпка по стъпка) за производители, вносители и потребители на химикали, както и за изключителни представители.


Ръководство за идентифициране и наименоване на вещества съгласно REACH

Ръководство за идентифициране и еднаквост на естествени сложни вещества съгласно REACH и CLP (напр. етерични масла). Повече информация за идентифициране на етеричните масла: ТУК

Ръководство за екологична оценка на естествените сложни вещества (етерични масла) - на бълг. език.

Ръководство за характеризиране на въглеводородни разтворители на OECD. Целта е да се предостави хармонизиран метод за характеристика на тази група UVCB вещества. (на английски език)


Ръководство за регистрация по REACH (актуализираната версия)

Ръководство за междинни продукти

Ръководство: Как да се прецени дали дадено вещество се използва като междинен продукт при строго контролирани условия и как да се докладва информацията за регистрацията на междинния продукт в IUCLID (версия на английски език)

Дефиниция на междинни продукти съгласно споразумението между Комисията, държавите-членки и ECHA, постигнато на 4 май 2010 г.

Ръководство за научноизследователската и развойна дейност (SR&D) и научно-изследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD)

Ръководство за мономери и полимери

Ръководство за обмен на данни (версия януари 2017 г.)

Ръководство "Как да изготвим и подадем досие за запитване" Ръководство за потребители от индустрията относно REACH-IT: Част 11 - Създаване на досиета онлайн и подаване на запитвания

Практическо ръководство 8: Как да съобщаваме за промени в юридическото лице EСНА Accounts Manual for Industry Users" (само на английски език)

Ръководство относно функциите на IUCLID 6

Ръководство за потребители на IUCLID5

ВАЖНО: С цел повишаване качеството на подаваните досиета, препоръчваме на регистрантите да използват инструмента "Dossier Quality Assistant" и новия plug-in "Validation Assistant" на IUCLID при изготвяне на досието и преди подаването му в ЕСНА.

Ръководство "Как да направите регистрация като член на съвместно подаване" Наръчник за потребителя за регистрация на наноматериалите в IUCLID.


Ръководство за прилагане на Приложение V на Регламент REACH (актуалната версия, на англ. език от ноември 2012)

Ръководство за отпадъци и възстановени вещества

Ръководство за изискванията за вещества в изделия (актуалната версия на английски език от юни 2017 г.)

ВАЖНО: Решение на Съда на ЕС по отношение на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), които присъстват в изделия (тълкуване на член 7, параграф 2 и член 33 от Регламент REACH). Резюме

Наръчник „Как да подготвим нотификация за вещество в изделия"


Практическо ръководство за управители на МСП и координатори по REACH: Как да изпълните вашите изисквания за информация за тонажи 1-10 и 10-100 тона годишно.

Ръководство за потребители надолу по веригата на доставки съгласно REACH

Ръководство "Как да се изготви доклад за безопасността на химичното вещество от потребители надолу по веригата" (налично само на английски език)

Насоки за потребителите надолу по веригата съгласно REACH


ИЛБ

Ръководство за разширени информационни листове за безопасност, включващи сценарии на експозиция

Ръководство за изготвяне на информационни листове за безопасност

Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност на ECHA. Кратко ръководство

Чеклист за проверка на информационни листове за безопасност

Практическо ръководство 13: Как потребителите надолу по веригата могат да боравят със сценариите на експозиция

Брошура на ЕСНА: Задължения за предоставяне на информация за определени вещества, освободени от регистрация съгласно Регламента REACH Потребители по веригата - ИЛБ и сценарии на експозиция 


Ръководство относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества:

Ръководство за адаптиране на изискванията за информация Практическо ръководство: Как да използвате и докладвате Q(SAR)


РАЗРЕШАВАНЕ "Как да подготвим и подадем заявление за разрешаване"


Практическото ръководство 12 "Как се осъществява връзката с ЕСНА при оценката на досието". Ръководството има за цел да обясни какво представлява процеса на оценка на досиетата и подчертава задълженията на регистрантите да се уверят, че досието им е в съответствиe с Регламент REACH. Също така дава пояснения за различните административни последствия от оценката на досието и как регистрантите могат да реагират на съобщенията от ЕСНА. Етапите на процеса на оценка на досиета и вещества са публикувани на интернет страницата на ЕСНА: ТУК


Ръководство на Европейската асоциация на циментовата индустрия за прилагането на изискванията на Регламент REACH  Ръководство на Европейската стоманодобивна индустрия за прилагането на REACH