Категории
Превантивна дейност

Други ръководства

Допълнителна информация относно научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП)

Допълнителна информация относно процесите по оценка съгласно Регламент REACH. Етапите на процеса на оценка на досиета и вещества са публикувани на интернет страницата на ЕСНА: ТУК

Допълнителна информация относно вещества, които могат да породят безпокойство

Допълнителна информация относно процеса по ограничаване на вещества съгласно Регламент REACH

Допълнителна информация относно социално-икономическия анализ в Регламент REACH

Европейската агенция по химикали публикува нови интернет страници, които предоставят достъпна информация (стъпка по стъпка) за производители, вносители и потребители на химикали, както и за изключителни представители

Ръководството "Безопасност на химикалите във Вашия бизнес" (въведение за МСП) - предназначено е за икономически оператори, които все още не са запознати с европейското законодателство по химикали и посочва техните задължения, произтичащи от прилагането му.

Документи