Категории
Превантивна дейност

Актуално

НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати

НОВО Търсачка за законодателството на ЕС в областта на химикалите (EUCLEF) - можете да търсите информация за вашите вещества, да намерите приложими закони и да проверите какви задължения имате. За всеки законодателен акт ще намерите резюме на цялата съответна информация, включително обхвата, задълженията, освобождаванията, регулаторните дейности и списъците на засегнатите вещества, както и връзки към целите правни текстове на всички езици на ЕС. EUCLEF e онлайн услуга, финансирана от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME).

 НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) - въвежда изисквания за включване на определена информация в информационните листове за безопасност във връзка с Регламент (ЕС) 2018/1881 за наноформи на вещества и приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Прилага се от 1 януари 2021 г. Чрез дерогация информационните листове за безопасност, които не съответстват на приложението към този регламент, могат да продължат да се предоставят до 31 декември 2022 г.

НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата данни ще бъде готов в края на тази година.

От 5 януари 2021 г., компаниите, които пускат изделия на европейския пазар ще трябва да нотифицират ECHA, ако изделията, които пускат на пазара съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHCs) в концентрации над 0.1 тегловни %. Целта е да се насърчи замяната на опасни вещества и прехода към по-безопасна кръгова икономика.

Информация, която компаниите трябва да подават:

 • информация за идентичността на изделието;
 • наименованието, концентрацията и мястото на SVHC веществото в изделието и
 • друга информация за безопасната му употреба.

Повече информация по въпроса можете да намерите тук.

От април 2020 г. ECHA ще проверява пълнотата на докладите за безопасност на химичното вещество по отношение на информация за експозицията и характеристиката на риска. Проверките ще са базирани на това дали употребите на веществото са отразени в регистрационното досие. Ще бъдат проверявани както нови досиета, така и актуализации. Повече информация по въпроса можете да намерите тук.

Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната

 Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.


ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА

 

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регистра...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 25 юни 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 1-винилимидазол 214-012-0 ...

 • Ограничаване

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценк...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

  Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч. Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата м...

 • IT инструменти

   НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...