Категории
Превантивна дейност

Актуално

Ново: Покана от Европейската агенция по химикали (ECHA) за представяне на кандидатури за членове на Комитета за оценка на риска (КОР) и Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)

 • Eксперти по оценка на риска за човека и околната среда от химикали (включително вещества, свързани с питейна вода и отпадъчни батерии), хигиена на работното място, оценка на експозицията на химикали;
 • Експерти по заместване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) и анализ на алтернативи, както и социално-икономически анализ.

Краен срок за подаване на заявления за настоящата покана е 8 април 2024 г., 12.00 ч. хелзинкско време (11,00 ч. централноевропейско време).

За повече информация вижте интернет страницата на ECHA - https://echa.europa.eu/bg/about-us/jobs/open-positions.

 ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECHA ще изготви предложение за ограничаване на хром (VI) вещества.

НОВО ECHA отправя втора покана за събиране на доказателства относно предложението за ограничаване на  вещества съдържащи хром (VI) в периода 5 юни 2024 г. - 15 август 2024 г.

Целта е да се запълнят пропуските от първата и да се направи запитване за допълнителни елементи, идентифицирани междувременно.

Тази покана за представяне на доказателства се състои от две отделни проучвания и има за цел да подпомогне изготвянето на Доклада за ограничаване и да събере информация за:
- Различни приложения на Cr(VI) вещества
- Алтернативи на Cr(VI) вещества

Поканата за представяне на доказателства е публикувана на уебсайта на ECHA на адрес: https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence.

В допълнение, ECHA ще организира и уебинар на 6 юни 2024 г., за да обсъди основните резултати от първата покана за представяне на доказателства и да подчертае допълнителните данни, поискани във втората покана. Вижте повече информация за уебинара на: https://echa.europa.eu/-/chromium-vi-substance-restriction-preparation-what-you-need-to-know-about-the-second-call-for-evidence

 

На 11 октомври 2023 г., ECHA получи мандат от Европейската комисия да изготви доклад по Приложение XV за възможно ограничаване на вещества съдържащи хром (VI), които понастоящем са във вписвания 16 и 17 от Списъка за разрешаване на REACH (Приложение XIV). ECHA ще представи предложението до 4 октомври 2024 г. Предложението за ограничаване има за цел да отговори на предизвикателствата, породени от настоящото и възможното бъдещо натоварване както за ECHA, така и за Комисията. Това натоварване произтича от големия брой заявления за разрешаване за употреба на тези вещества, които вече са подадени или потенциално идват от стотици компании. За ECHA оценката на заявленията и заключителните становища по тях биха надхвърлили наличните ресурси на комитетите за оценка на риска (RAC) и социално-икономически анализ (SEAC) и биха повлияли на работата им по регулиране на други опасни химикали. Ако ECHA идентифицира потенциален риск от нежелана замяна с други вещества с хром (VI) по време на подготовката на предложението за ограничение, е възможно разширяване на мандата, за да обхване допълнителни вещества с хром (VI). Това обаче ще трябва да бъде обсъдено и съгласувано с Комисията. Подготовката на предложението за ограничаване и оценката му от RAC и SEAC ще следват стандартния процес на ограничения по REACH. При подготовката на предложението ECHA ще вземе предвид знанията и опита, които е натрупала от обработката на заявления за разрешаване за тези вещества. След като Комисията приеме ограничението, веществата в обхвата му ще бъдат премахнати от списъка за разрешаване.

Комисията публикува документ с въпроси и отговори, който изяснява ситуацията за засегнатите компании. Този документ също така обхваща основните въпроси относно решението на Европейския съд за анулиране на разрешението на консорциум, обхващащ много потребители на хромен триоксид надолу по веригата ("решение Chemservice").
Компаниите, използващи съединения на хром (VI), се насърчават да се консултират с документа за повече информация. Ако в документа няма отговор на Вашия въпрос, следва той да се изпрати на GROW-F1@ec.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регистра...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 25 юни 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 1-винилимидазол 214-012-0 ...

 • Ограничаване

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценк...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

  Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч. Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата м...

 • IT инструменти

   НОВО На 16 май 2024 г. ще се проведе уебинар, посветен на въвеждането на версия 8 на IUCLID 6, която ще бъде пусната на 29 април 2024 г. Събитието ще даде цялостно разбиране на промените въ...