Категории
Превантивна дейност

Актуално

ВАЖНО! База данни SCIP

Компаниите, доставящи изделия, съдържащи вещества, пораждащи особено безпокойство (SVHC) от Списъка на кандидатите в концентрация над 0,1 тегловни % на пазара на ЕС, трябва да предоставят информация за тези изделия на Европейската агенция по химикали (ECHA), считано от 5 януари 2021 г. Базата данни на SCIP гарантира, че информацията за изделия, съдържащи вещества от списъка с кандидати, е достъпна през целия жизнен цикъл на продуктите и материалите, включително на етапа на отпадъците. Информацията в базата данни се предоставя на операторите и потребителите на отпадъци.

Страница на ECHA

 Уебинар посветен на SCIP, включително демонстрация на функционалностите му, се проведе на 19 ноември 2020 г.

 https://echa.europa.eu/bg/scip

 https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_leaflet_en.pdf/d1180cae-aeeb-ac9e-55e5-49a4324def40

 https://echa.europa.eu/bg/tools

 https://echa.europa.eu/bg/-/get-ready-to-submit-your-scip-notification

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО Регламент (ЕС) 2020/2160 на Комисията от 18 декември 2020 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) - отлага крайната дата за подаване на заявления и датата на забрана на веществата от вписване 42 от Приложение XIV към Регламент REACH съответно до 22 юни 2022 г. и 22 декември 2023 г. за следните употреби:

 • за научни изследвания, разработване и производство на лекарствени продукти, попадащи в обхвата на Директива 2001/83/ЕС, или медицински изделия или принадлежности за тях, попадащи в обхвата на Директива 93/42/ ЕИО, Регламент (ЕС) 2017/745, Директива 98/79/ЕО или Регламент (ЕС) 2017/746 във връзка с използването им за диагностициране, лечение или профилактика на коронавирусното заболяване (COVID-19) и
 • за медицински изделия или принадлежности за тях, попадащи в обхвата на Директива 93/42/ЕИО, Регламент (ЕС) 2017/745, Директива 98/79/ЕО или Регламент (ЕС) 2017/746, използвани за диагностициране, лечение или профилактика на COVID-19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО Регламент (ЕС) 2020/2096 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията (CMR) вещества, изделията в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета, устойчивите органични замърсители, някои течни вещества или смеси, нонилфенола и методите за изпитване за азобагрила

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО Регламент (ЕС) 2020/2081 на Комисията от 18 юни 2020 година заза изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим. Въвежда ограничение за пускане на пазара на определени вещества в смеси, предназначени за татуиране, и употреба на смеси, съдържащи кое да е от тези вещества, за целите на татуирането след 4 януари 2022 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.


ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА

 

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регистра...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 25 юни 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 1-винилимидазол 214-012-0 ...

 • Ограничаване

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценк...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

  Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч. Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата м...

 • IT инструменти

   НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...