Категории
Превантивна дейност

Актуално

НОВО Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната

 НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1692 на Комисията от 9 октомври 2019 година за прилагането на някои разпоредби за регистрация и обмен на данни, заложени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, след изтичане на крайния срок за регистрацията на въведени вещества

Европейската агенция по химикали ще работи за идентифицирането на нови устойчиви органични замърсители (POPs)

Агенцията ще работи в подкрепа на Европейската комисия и държавите членки при създаване на рисковите профили на methoxychlor и Dechlorane Plus®. Това е принос към международните усилия за елиминиране или намаляване употребата на най-опасните устойчиви органични замърсители. 

Methoxychlor (EC 200-779-9, CAS 72-43-5) и Dechlorane Plus® (EC 236-948-9, CAS 13560-89-9) отговарят на критериите за устойчиви органични замърсители и по време на последната си среща Комитетът за преглед на устойчивите органични замърсители (POPRC) постигна съгласие по този въпрос. Заедно с Комисията, Агенцията ще подпомага Комитетa при изготвяне на рисковите профили на двете вещества и ще стартира публична консултация в началото на 2020 година. 

В случай, че POPRC приеме рисковите профили ще бъдaт направени оценки за управление на риска и след това двете вещества ще бъдат препоръчани за включване в Стокхолмската конвенция. Включването им в Конвенция ще доведе или до тяхното окончателно елиминиране, или до строги забрани за производството и употребите им. 

Dechlorane Plus® се използва основно като забавител на горенето и е идентифициран като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство (SVHC) съгласно Регламент REACH. Methoxychlor е пестицид, чиято употреба на територията на Европейския съюз е забранена през 2002 година. И двете вещества имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 

Подробен план за действие на общността (CoRAP), актуализиран вариант за периода 2020-2022 година-проект

В рамките на Подробния план за действие на общността за периода 2020-2022 година Агенцията предлага 74 вещества за оценка от държавите членки. Регистрантите на всички предложени вещества следва да координират своите действия с оценяващата държава членка, а потребителите надолу по веригата-да предоставят наличната информация за веществата на регистрантите. От първостепенна важност е информацията относно употребите, както и сценарийте на експозиция да бъдат поддържани актуални в доклада за безопасност на веществото. За веществата, планирани за оценка през 2020 година, съответните актуализации трябва да бъдат направени най-късно до Март 2020 година. 

Проекто-плана е подготвен съвместно с държавите членки и включва наименованията на веществата, EC и CAS номерата им, очакваната година за оценяване, контакти на оценяващата държава членка и индикации за предварителните безпокойства, свързани с веществата. Групите от структурно подобни вещества, които потенциално могат да бъдат оценени заедно, също са отбелязани.   

 

Препоръка на Европейската Агенция по химикали относно промяна във вписванията на DEHP, BBP, DBP и DIBP в Приложение XIV на REACH, 10 Юли 2019 

Вписвания на DEHP, BBP, DBP и DIBP в Приложение XIV на REACH.

 

Препоръка на Европейската Агенция по химикали относно включването на вещества в Приложение XIV на REACH (Списък с вещества, предмет на разрешаване), 1 октомври 2019

Вещества, предмет на деветата препоръка на ECHA към ЕК за разрешаване.

 

Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 

Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 

Нова база данни с вещества от кандидат-списъка за разрешаване в изделия от 2021 г.

 

В контекста на стратегията на ЕС за кръгова икономика, Европейската агенция по химикали (ECHA) ще създаде и поддържа нова база данни с опасни вещества в изделия, от 2019 г., за информация на потребителите и операторите на съоръжения за третиране и рециклиране на отпадъци. Базата данни ще обхваща информация, подадена от дружествата, които произвеждат и внасят (пускат на пазара) изделия, съдържащи вещества от кандидат-списъка, до края на 2020 г., в изпълнение на изисквания на Регламент REACH.

Целта на инициативата е да се подобрят мерките за управление на рисковете от химикалите при рециклирането (възстановяване) на отпадъци, както и да се насърчи влагането на суровини, които не съдържат токсични вещества. Тази нова задача спомага за подобряване качеството на комуникацията по веригата на доставки в съответствие с Регламент REACH, според което изискване дружествата са задължени да предоставят информация по веригата на доставки относно съдържащи се в изделия вещества от кандидат списъка за разрешаване, както и да нотифицират ECHA за това.

 

Нова страница на Европейската агенция по химикали (ECHA) - "Химикалите в нашия живот", с полезна информация относно употребата на химикали и съответното европейско законодателство в областта                                                                    

 

Нови десет вещества идентифицирани като предизвикващи сериозно безпокойство поради опасности за човешкото здраве и околната среда в кандидат-списъка на ECHA за разрешаване.

 

Седем нови вещества, предизвикващии особено безпокойство, предложени за разрешаване

 

Веществата са приоритизирани от ECHA за разрешаване въз основа на опасните си свойства за човешкото здраве и околната среда, както и поради високотонажното си производство и широка употреба.

 

Веществата, предмет на осмата препоръка на ECHA към ЕК за разрешаване.

 

Европейската агенция по химикали актуализира кандидат списъка с опасни вещества, предмет на приоритизиране за разрешаване, като включи нови 7 вещества с опасности за човешко здраве и околна среда: Повече информация.

Понастоящем кандидат списъка съдържа 181 вещества, като предмет на разрешаване са вписаните в приложение XIV на REACH.

Всеки производител или вносител в ЕС на изделия, съдържащи вещество от кандидат списъка общо над 1 тон и в концентрация над 0,1 тегл. %, е задължен да уведоми ECHA за наличието на такова вещество, в рамките на шест месеца от датата на включването му в кандидат списъка, освен ако го е регистрирал за съответната употреба.

Също така, доставчиците на изделия в ЕС, съдържащи вещества от кандидат списъка над 0, 1 тегл. % е задължен да предостави на получателя/те на изделието информация за безопасната употреба на изделието, като минимум наименованието на веществото.

Доставчиците на вещество от кандидат списъка в самостоятелен вид или в смес трябва да предоставят на получателите на това вещество актуален информационен лист за безопасност.

За повече информация: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.


Започва Седми европейски координиран проект (REF-7) за контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация в сътрудничество с митническите органи, включително проверка на строго контролираните условия, приложими за веществата, регистрирани като междинни продукти съгласно Регламент REACH

Очаква се в проекта да вземат участие всички 31 страни от Европейския съюз и Европейското икономическо простраснство.

Проектът има за цел да провери спазването на задълженията на производителите и вносителите да регистрират произвежданите и внасяните от тях вещества след последния срок за регистрация през 2018 г. Проверките ще обхващат произведени и внесени вещества във всички тонажни групи, като основният фокус ще бъде върху вещества в тонаж от 1 до 100 тона на година. Проверките ще включват и някои части от регистрационните досета, както и други задължения, свързани д регистрацията като това регистрантите да актуализират досиетата си.

Контролните органи на държавите членки ще проверяват и дали веществата, регистрирани като междинни продукти, се произвеждат и използват при строго контролирани условия. Ще бъдат проверявани и вещества, регистрирани като мономери в полимери.

Проверки ще бъдат извършвани през цялата 2019 г. Доклад с резултатите от проекта ще бъде публикуван през четвъртото тримесечие на 2020 г.

 

Пети европейски координиран проект (REF-5) за контрол на разширените информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция съгласно Регламент REACH

По време на REF-5 контролните органи от 29 държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство извършиха 898 проверки на 1 435 вещества. Проектът се фокусира основно върху начина, по който дружествата предават на клиентите си информация за безопасната употреба на опасни химикали.

Целта на проекта е да бъде повишена осведомеността относно разширените информационни листове за безопасност и да бъде изготвено описание на съществуващата ситуация по отношение на ефективността на предаване на информацията в тях на потребителите.

Проверяващите се фокусираха върху задълженията на дружествата съгласно Регламент REACH да изготвят сценарий на експозиция, който описва мерките за управление на риска, съдържащи се в доклада за безопасност на химичното вещество, и да се уверят, че информацията от този сценарий се предава надолу по веригата на доставки в разширения информационен лист за безопасност.

Беше проверено също дали потребителите надолу по веригата прилагат тези мерки за управление на риска или изготвят собствена оценка за безопасност. Специално внимание беше обърнато дали работниците, боравещи с опасни химикали са получили информация за безопасна употреба и как тя се прилага на работното място.Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионалните здравни инспекции и териториалните дирекции "Инспекция по труда" взеха съвместно участие в проекта.

Основното заключение от проекта е, че дружествата разполагат със системи за предаване на информация за безопасна употреба надолу по веригата на доставки, но качеството на тази информация трябва значително да се повиши.

18 % от дружествата са имали несъответствие по отношение на поне едно задължение в обхвата на проекта. Докладвани са общо 296 нарушения и са предприети 665 мерки от страна на контролните органи. 36 % от тях са устни съвети, 33 % - предписания, 16 % - административни актове и 4 % глоби.

Заключенията в доклада подкрепят действията, предложени в Доклада на Европейската комисия относно прилагането на Регламент REACH. Дадени са и препоръки към Комисията и ECHA.


АКТУАЛНО (относно прилагане разпоредбите на Регламент REACH):

Държавите членки планират да извършат оценка на 117 вещества в периода 2017 - 2019 г., 22 от които са новоселектирани. ЕСНА окуражава регистрантите на изброените вещества да започнат да координират техните действия.

ЕСНА актуализира Списъка с водещите регистранти на регистрирани вещества. Списъкът включва имената на онези компании-водещи регистранти, които са дали своето съгласие за пулбикуване.

ЕСНА ще направи преглед за пълнота на определени регистрации. Определени регистрационни досиета ще бъдат отворени за нова проверка за пълнота. Първият пакет ще бъдат регистрационни досиета за дървени въглища, които доскоро са били предмет на решение на Апелативния съвет на ЕСНА. Агенцията ще направи преглед по отношение на пълнотата на информация и дали задълженията за съвместно подаване са били изпълнени.

Инфографика: подобряване комуникацията във веригата на доставки. По-добрата комуникация във веригата на доставки води до по-безопасна употреба на химикалите. Инфографиката е в PDF формат и е интерактивна. Тя е приложима и за регистрантите и за потребителите надолу по веригата.


РЕГИСТРАЦИЯ

reach-2018-campaign-banner.jpg

Регистрацията - стъпка по стъпка:

  1. Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара)
  2. Намерете сърегистранти (запис на Уебинара)
  3. Организирайте се заедно със съвместните регистранти (запис на Уебинара)
  4. Оценете опасностите и рисковете (запис на Уебинара)
  5. Подгответе регистрацията като досие в IUCLID (запис на Уебинара) (Прессъобщение)
  6. Подайте регистрационното досие (Регистрация за уебинара)
  7. Редовно актуализирайте регистрацията

Права и задължения на икономическите оператори: производител, вносител, изключителен представител, дистрибутор, потребител на химикали и др.

Повече информация за регистрационния процес има на страницата "REACH 2018" (кликнете върху банера по-горе).


РЪКОВОДСТВА

 


ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Разяснения за прилагането на преходния период съгласно член 2 от Регламент (ЕС) 2015/830, изменящ приложение ІІ на REACH


РАЗРЕШАВАНЕ

Компаниите, на които е предоставено разрешаване, могат да кандидатстват повече от един път, внасяйки доклад за преразглеждане (review report) в ЕСНА. С други думи, решенията за разрешаване могат да бъдат удължени след края на посочения период за преразглеждане. ЕСНА е публикувала пояснение как докладите трябва да бъдат представени и преразгледани. Първите доклади за преразглеждане за употребата на DEHP се очаква да бъдат внесени в средата на 2017 г. Повече информация

 


ОГРАНИЧАВАНЕ

Европейската комисия поиска от ЕСНА да направи оценка на рисковете за човешкото здраве за вещества, съдържащи се в мастилата за татуировки и да оцени необходимостта от въвеждане на ограничение за тяхната употреба на общностно равнище. Мастилата за татуировки и постоянният грим може да съдържат опасни вещества - напр. канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията, алергени или с други вредни ефекти. Изследователския център (Joint Research Centre) към ЕК наскоро публикува своя окончателен доклад относно безопасността на татуировките и перманентния грим. ЕСНА ще използва получените данни и друга научна и социално-икономическа информация, за да направи оценка на рисковете за определени вещества. Доклад на JRC I Покана за представяне на коментари и доказателства (на страницата на ЕСНА)

ЕК е поискала от ЕСНА да изготви досие за ограничаване относно употребата на олово в патрони във влажните зони, като необходима мярка за въвеждане на общностно равнище. Повече информация е публикувана на страницата на ЕСНА.

Комитетът за социално-икономически анализ (SEAC) се споразумя да подкрепи предложението на Полша за въвеждане на ограничение за концентрацията на метанол в течности за чистачки. SEAC също така се спразумя относно проекта на становището за ограничаване на D4 и D5 и за заявленията за разрешаване употреби на хромен триоксид. Повече информация


IT - инструменти

Налице е актуализирана версия на QSAR Toolbox. Новата версия включва актуализирани данни от регистрациите по REACH и други бази данни, увеличаващ възможността да се предскажат свойствата на дадено вещество въз основа на данни за подобни химикали.

ВАЖНО: Новата версия на REACH-IT вече е пусната. Тя е по-лесна за използване и е адаптирана за IUCLID 6 формата. От този момент нататък може да подавате досиета, изготвени само с IUCLID 6! Новата версия има за цел да подпомогне МСП, регистриращи техните химикали с наближаването на крайния срок за регистрация, който е 31 май 2018 г. Инструментът предлага достъп до помощните материали, което позволява да се получи целева помощ докато се използва инструмента. Повече информация

Новата версия IUCLID 6 вече функционира и може да се използва от компаниите за изготвяне на досиета. Наръчниците и вградените инструменти също са актуализирани. Новата версия също така влючва потребителските наръчници в рамките на инструмента - просто натиснете F1 където и да е в IUCLID 6 и помощната система се отваря. Наръчниците също така са налични на интернет страницата на ЕСНА. Повече информация І IUCLID 6 І Наръчник - Функции на IUCLID 6 (на бълг. език) І Преход към новите IT инструменти - как да се подготвите

Беше публикувана новата версия на IT-инструмента Chesar 3. Тя е адаптирана към IUCLID 6 формата и обменя данни с IUCLID по-ефективно отколкото преди. Това ще помогне на компаниите да изготвят оценка и доклад за безопасност на химичното вещество по лесен и хармонизиран начин директно от данните на IUCLID. Видео


СЪБИТИЯ (семинари, уебинари, конференции)

 


ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА


ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

Интерактивно ръководство относно Информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция. Ръководството подпомага доставчиците и получателите на ИЛБ да изготвят и разберат информацията за веществото и неговата употреба.

Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, за да осигури съвети за ключови елементи от REACH и CLP, които са приложими за потребителите надолу по веригата.

Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците Ви регистрират навреме вашите вещества! (съобщение за пресата)

Актуализирани са въпросите и отговорите, отнасящи се до основни задължения, засягащи потребителите надолу по веригата.

ЕСНА публикува нов раздел за потребители надолу по веригата. В този раздел ще бъде публикувана актуална информация относно това, как крайният срок за регистрации по REACH през 2018 година може да ги засегне, както и други аспекти на REACH и CLP, които са от значение за потребителите надолу по веригата.

Пример относно това, как да извлечете полза от информацията, предоставена в ИЛБ с цел да боравите безопасно с химикалите и в съответствие с различни нормативни изисквания, които се прилагат (на англ. език).

ECHA публикува формат на доклад на потребител по веригата в помощ на потребителите, докладващи своите употреби към Агенцията. В определени случаи потребителите по веригата съгласно REACH трябва да докладват на ECHA за употребите си на регистрирано вещество, необхванати от сценария на експозиция на техния доставчик. ECHA разработи онлайн формат на докладване на употреби на потребителите по веригата, който заменя докладването чрез IUCLID системата. За да попълнят тази форма от потребителите по веригата се изисква да създадат профил в REACH-IT. Допълнителна информация относно приложимите изисквания към потребителите по веригата съгласно REACH, за докладване, както и друга съответна за тях информация.

Видео: Кой е потребител надолу по веригата?

Видео: Как REACH и CLP засягат потребителите надолу по веригата.


Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува примерен доклад за безопасност съгласно REACH с препоръки към регистрантите как да избегнат евентуални пропуски в изготвянето му и да подобрят качеството на подаваната информация.

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета. Повече...

Европейската Агенция по химикали (ECHA) уточнява понятието междинни продукти 

Определение за междинни продукти, както е съгласувано между Комисията, държавите-членки и ECHA.