Категории
Превантивна дейност

Актуално

 НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата данни ще бъде готов в края на тази година.

От 5 януари 2021 г., компаниите, които пускат изделия на европейския пазар ще трябва да нотифицират ECHA, ако изделията, които пускат на пазара съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHCs) в концентрации над 0.1 тегловни %. Целта е да се насърчи замяната на опасни вещества и прехода към по-безопасна кръгова икономика.

Информация, която компаниите трябва да подават:

 • информация за идентичността на изделието;
 • наименованието, концентрацията и мястото на SVHC веществото в изделието и
 • друга информация за безопасната му употреба.

Повече информация по въпроса можете да намерите тук.

НОВО От април 2020 г. ECHA ще проверява пълнотата на докладите за безопасност на химичното вещество по отношение на информация за експозицията и характеристиката на риска. Проверките ще са базирани на това дали употребите на веществото са отразени в регистрационното досие. Ще бъдат проверявани както нови досиета, така и актуализации. Повече информация по въпроса можете да намерите тук.

НОВО Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната

Европейската агенция по химикали ще работи за идентифицирането на нови устойчиви органични замърсители (POPs)

Агенцията ще работи в подкрепа на Европейската комисия и държавите членки при създаване на рисковите профили на methoxychlor и Dechlorane Plus®. Това е принос към международните усилия за елиминиране или намаляване употребата на най-опасните устойчиви органични замърсители. 

Methoxychlor (EC 200-779-9, CAS 72-43-5) и Dechlorane Plus® (EC 236-948-9, CAS 13560-89-9) отговарят на критериите за устойчиви органични замърсители и по време на последната си среща Комитетът за преглед на устойчивите органични замърсители (POPRC) постигна съгласие по този въпрос. Заедно с Комисията, Агенцията ще подпомага Комитетa при изготвяне на рисковите профили на двете вещества и ще стартира публична консултация в началото на 2020 година. 

В случай, че POPRC приеме рисковите профили ще бъдaт направени оценки за управление на риска и след това двете вещества ще бъдат препоръчани за включване в Стокхолмската конвенция. Включването им в Конвенция ще доведе или до тяхното окончателно елиминиране, или до строги забрани за производството и употребите им. 

Dechlorane Plus® се използва основно като забавител на горенето и е идентифициран като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство (SVHC) съгласно Регламент REACH. Methoxychlor е пестицид, чиято употреба на територията на Европейския съюз е забранена през 2002 година. И двете вещества имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 Подробен план за действие на общността (CoRAP), актуализиран вариант за периода 2020-2022 година-проект

В рамките на Подробния план за действие на общността за периода 2020-2022 година Агенцията предлага 74 вещества за оценка от държавите членки. Регистрантите на всички предложени вещества следва да координират своите действия с оценяващата държава членка, а потребителите надолу по веригата-да предоставят наличната информация за веществата на регистрантите. От първостепенна важност е информацията относно употребите, както и сценарийте на експозиция да бъдат поддържани актуални в доклада за безопасност на веществото. За веществата, планирани за оценка през 2020 година, съответните актуализации трябва да бъдат направени най-късно до Март 2020 година. 

Проекто-плана е подготвен съвместно с държавите членки и включва наименованията на веществата, EC и CAS номерата им, очакваната година за оценяване, контакти на оценяващата държава членка и индикации за предварителните безпокойства, свързани с веществата. Групите от структурно подобни вещества, които потенциално могат да бъдат оценени заедно, също са отбелязани.   

 Препоръка на Европейската Агенция по химикали относно промяна във вписванията на DEHP, BBP, DBP и DIBP в Приложение XIV на REACH, 10 Юли 2019 

Вписвания на DEHP, BBP, DBP и DIBP в Приложение XIV на REACH.

 Препоръка на Европейската Агенция по химикали относно включването на вещества в Приложение XIV на REACH (Списък с вещества, предмет на разрешаване), 1 октомври 2019

Вещества, предмет на деветата препоръка на ECHA към ЕК за разрешаване.

 Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 Нова база данни с вещества от кандидат-списъка за разрешаване в изделия от 2021 г.

 В контекста на стратегията на ЕС за кръгова икономика, Европейската агенция по химикали (ECHA) ще създаде и поддържа нова база данни с опасни вещества в изделия, от 2019 г., за информация на потребителите и операторите на съоръжения за третиране и рециклиране на отпадъци. Базата данни ще обхваща информация, подадена от дружествата, които произвеждат и внасят (пускат на пазара) изделия, съдържащи вещества от кандидат-списъка, до края на 2020 г., в изпълнение на изисквания на Регламент REACH.

Целта на инициативата е да се подобрят мерките за управление на рисковете от химикалите при рециклирането (възстановяване) на отпадъци, както и да се насърчи влагането на суровини, които не съдържат токсични вещества. Тази нова задача спомага за подобряване качеството на комуникацията по веригата на доставки в съответствие с Регламент REACH, според което изискване дружествата са задължени да предоставят информация по веригата на доставки относно съдържащи се в изделия вещества от кандидат списъка за разрешаване, както и да нотифицират ECHA за това.


ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА

 

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регист...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  Инфографика: подобряване комуникацията във веригата на доставки. По-добрата комуникация във веригата на доставки води до по-безопасна употреба на химикалите. Инфографиката е в PDF формат и е интеракти...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 16 януари 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 Диизохексилфталат 276-0...

 • Ограничаване

  По искане на Европейската комисия ECHA е оценила безопасността на пигментите, използвани в мастилата за татуировки и перманентен грим. Агенцията е изпратила научните си становища на Комисията през юни...

 • IT инструменти

   НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

   Уебинар - Въведение в прототипа на базата данни SCIP - 17 март 2020 г. 11:00-13:00 ч. Уебинарът ще даде актуална информация за базата данни SCIP - как се създава и подава нотификация ...