Категории
Превантивна дейност

Актуално

ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ:

 ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ново: ЕСНА стартира консултации по проекти на предложения за рестрикции на вещества (потенциални последващи изменения на Приложение XVII на Регламент REACH) и приканва заинтересованите страни да предоставят:

 •  информация или коментари по предложение за ограничаване производството, вноса и употребата на пер- и полифлуороалкилирани вещества (PFAS) в периода 22.03.2023 - 25.09.2023 (23:59 Helsinki time (EET)Повече информация може да бъде намерена тук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с ангажимента на Европейската агенция по химикали (ECHA) за изграждането на единен портал за индустрията, който да централизира достъпа на отговорните лица до различни регулаторни рамки, Ви информираме за предстоящ семинар на 6 юни 2023 г.
Линк към поканата за уебинар на страницата на ECHA: https://echa.europa.eu/bg/-/the-future-of-echa-s-submission-systems#msdynttrid=qggiWtwB1UZs187uDCev5OUiXAKaAIhygLTlbT3geqk

Ще бъдат актуализирани системите за регулаторно подаване на информация от индустрията: REACH-IT, ePIC, R4BP 3 и ECHA Submission Portal. Тези системи позволяват на дружествата да изпълняват задълженията си съгласно Регламенти: REACH, CLP, PIC, Регламента за биоцидите и Рамковата директива за отпадъците.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕСНА стартира консултации по проекти на предложения за рестрикции на вещества (потенциални последващи изменения на Приложение XVII на Регламент REACH) и приканва заинтересованите страни да предоставят:

 •  информация или коментари по предложение за ограничаване пускането на пазара или употребата на: Lead and its compounds (в периода 24.03.2021 - 24.09.2021) и по-конкретно употребата на олово в снаряди (за огнестрелни оръжия и въздушни оръжия), както и в риболовни принадлежности и примамки за дейности на открито. Дейностите на открито включват лов, спортна стрелба, други стрелба на открито и риболов. Повече информация може да бъде намерена тук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регламент (ЕС) 2021/57 на Комисията от 25 януари 2021 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECHA подготвя предложение за ограничаване съгласно член 69, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент REACH) на 2,4-динитротолуен (ЕО: 204-450-0). Предложението касае ограничаване на пускането на пазара или употребата на 2,4-динитротолуен (ЕО: 204-450-0), като вещество в изделия за доставка на широката общественост или на професионални работници в концентрации над 0,1%. Информация или коментари, свързани с предложението, могат да бъдат изпратени чрез специален уеб формуляр. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

База данни SCIP

Компаниите, доставящи изделия, съдържащи вещества, пораждащи особено безпокойство (SVHC) от Списъка на кандидатите в концентрация над 0,1 тегловни % на пазара на ЕС, трябва да предоставят информация за тези изделия на Европейската агенция по химикали (ECHA), считано от 5 януари 2021 г. Базата данни на SCIP гарантира, че информацията за изделия, съдържащи вещества от списъка с кандидати, е достъпна през целия жизнен цикъл на продуктите и материалите, включително на етапа на отпадъците. Информацията в базата данни се предоставя на операторите и потребителите на отпадъци.

Страница на ECHA

 Уебинар посветен на SCIP, включително демонстрация на функционалностите му, се проведе на 19 ноември 2020 г.

 https://echa.europa.eu/bg/scip

 https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_leaflet_en.pdf/d1180cae-aeeb-ac9e-55e5-49a4324def40

 https://echa.europa.eu/bg/tools

 https://echa.europa.eu/bg/-/get-ready-to-submit-your-scip-notification

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Европейската агенция по химикали (ECHA) ще направи внимателен преглед на всички регистрации по REACH до 2027 г.

С цел подобряване съответствието на регистрациите по REACH с информационните изисквания, ECHA ще започне да оценява 20 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група. Това означава, че ще бъдат прегледани приблизително 30% от всички регистрирани химикали. По този начин ECHA и Комисията искат да се справят с липсата на съответствие в регистрационните досиета и да насърчат индустрията да подобри информационните листове на химикалите.

Целта на ECHA е да прегледа всички регистрационни досиета подадени до крайния срок 2018 г.: до 2023 г. за вещества регистрирани в тонажна група над 100 тона/годишно и до 2027 г. за вещества в тонажна група 1-100 тона/годишно. Това включва например вещества с опасни свойства или такива, за които повече информация трябва да бъде набавена, за да се установи потенциален риск. Подобни вещества ще бъдат оценявани в групи с цел ефективност и съответствие на последващите регулаторни действия. За вещества във високите тонажи до края на 2020 г., ECHA ще направи заключение дали има нужда от управление на риска, необходимост от допълнителна информация или за момента не е установена нужда от последващи действия.

За да постигне тези амбициозни цели Агенцията опрости решенията по оценка на съответствието, ще увеличи контрола и взаимодействието с индустрията, както и ще създаде прозрачна система за мониторинг, която да информира за напредъка.

 Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регистра...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 25 юни 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 1-винилимидазол 214-012-0 ...

 • Ограничаване

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценк...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

  Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч. Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата м...

 • IT инструменти

   НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...