Категории
Превантивна дейност

Информационни листове за безопасност

НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) - въвежда изисквания за включване на определена информация в информационните листове за безопасност във връзка с Регламент (ЕС) 2018/1881 за наноформи на вещества и приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Прилага се от 1 януари 2021 г. Чрез дерогация информационните листове за безопасност, които не съответстват на приложението към този регламент, могат да продължат да се предоставят до 31 декември 2022 г.

Инфографика: подобряване комуникацията във веригата на доставки. По-добрата комуникация във веригата на доставки води до по-безопасна употреба на химикалите. Инфографиката е в PDF формат и е интерактивна. Тя е приложима и за регистрантите и за потребителите надолу по веригата.