Категории
Превантивна дейност

Указания/Ръководства

Ново: Утвърдени от министъра на околната среда и водите "Насоки за оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС - критерии и подход за оценка на риска".

 

Ръководни документи:

Ново: Немско Ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

Насоки за класификация на отпадъците: виж тук

Технически насоки относно класифицирането на отпадъци (2018/C 124/01), разработени от Европейската комисия, официален вестник С124/01 от 9 април 2018 г.

Немско Ръководство за примери за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)На немски език

Немско Ръководство за примери за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 96/82/ЕО (Директива Севезо II)

Категории на опасност, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) и списък на предупреждения за опасност свързани с част 1 на Приложение № 3 на ЗООС

Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения - в момента ръководството е в процес на актуализация. До публикуване на новата версия, могат да бъдат използвани само примерите в него, но не и законодателната рамка предвид последните изменения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (в сила от 19.01.2016 г., приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.)

Ръководство за изготвяне на Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии и въвеждане на Система за управление на мерките за безопасност

Ръководство за изготвяне на Доклад за безопасност

Ръководство за прилагане на член 9, параграф 6 на Директива 96/82/ЕО (СЕВЕЗО II)

Ръководство за общ преглед на пътни карти за планиране на земеползването в избрани държави членки на български език (Версия на английски език)

Ръководство за планиране на земеползването в контекста на Член 12 от Директива II 96/82/EС Севезо изменена от Директива 105/2003/ЕО на български език  (Версия на английски език)

Немско Ръководство - Препоръки относно разстоянията между работните зони съгласно Наредбата при аварии и изискващи защита райони в рамките на планирането на земеползването в градска среда  - приложение на § 50 на Федералния закон за защита срещу вредни емисии на български език (Версия на немски език)

Критерии за идентифициране на сценарии на аварийни ситуации в рамките на земепланирането (на англ. език)

Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accident Risks, Technical report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service.

Справочник на сценарии за оценка на основни рискове за химически аварии - превод на български език

 

Questions & Answers for Directive 2012/18/EU (Seveso-III-Directive), (Seveso Expert Group Document, v.1, 2018)

Въпроси, поставяни пред службите на Европейската комисия от компетентните органи на държавите членки

Въпроси и отговори за запалими течности при различни условия на съхранение

 

Анализ на риска

Ръководство на потребителя RAPID-N Инструмент за бърза оценка на риска от технологични аварии

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска “Лилава книга”

Ръководство за класифициране и приоритизиране на риска от големи промишлени аварии

Метод за оценка на риска

Методика за бърза оценка на риска

Анализ и количествена оценка на риска по метода CEL (Метод на трите фактора)

Анализ на риска (съгласно Методично ръководство на унгарските компетентни органи)

Преглед на оценката на риска

Подбор на възможни сценарии за големи аварии

Идентифициране на сценарии за големи аварии и определяне на общи мерки за предотвратяване и/или ограничаване на последствията от тях за складови помещения

Оценка на последствията

Ръководство за количествен анализ на риска на съоръжения, обработващи опасни вещества, разработено от Норвежката дирекция за гражданска защита (2019 г.). Версия на английски език.

 

Ръководства за прилагане на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и добри практики - виж тук

Amendment (decision 2004/2 in ECE/CP.TEIA/12, annex II)

Checklist for contingency planning for accidents affecting transboundary waters, with introductory guidance (ECE/CP.TEIA/34) - Версия на български език

Safety guidelines and good practices for tailing management facilities (ECE/CP.TEIA/26), версия на български език

Инструкции за безопасност и добри практики за нефтени терминали - превод на български език

An overview of Methodologies for Hazard Rating of Industrial sites, версия на български език