Категории
Превантивна дейност

Актуално

Готови ли сте за промяна? 27ми септември  - Световен ден на туризма

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=ERqzGcQgcLc&feature=youtu.be

 


http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17785

Изминаха 25 години от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, която предоставя на потребителите по-здравословен, по-безопасен, по-устойчив и свеж начин на живот.

Честит празник и на българските производители на продукти с екомаркировката на ЕС!


Преразгледаните критерии за екомаркировката на ЕС, приети от Комисията на 25 януари 2017 г.

В плана за действие за кръговата икономика Комисията се ангажира да предприеме действия с цел увеличаване на използването на екомаркировката на ЕС. Поради това на 25 януари 2017 г. Комисията прие преразгледан набор от критерии за услугата за туристическо настаняване и групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук подови настилки“, в съответствие с Регламента за екомаркировката на ЕС. Двете решения са публикувани на 2 февруари в Официален вестник на ЕС.

Тази стъпка ще допринесе за непрекъснатите усилия на предприятията и потребителите за насърчаване на устойчивото потребление и производство, подобряване на кръговата икономика в Европа.

Екомаркировката на ЕС е в процес на оценка за пригодност по програмата REFIT. Резултатите се очаква да бъдат публикувани през второто тримесечие на 2017 г.

Екомаркировката на ЕС представлява доброволна схема, създадена през 1992 г., част на Плана за действие на Европейската комисия за устойчиво развито потребление и производство и за устойчива промишлена политика. Тя насърчава производителите да произвеждат продукти и услуги, които щадят околната среда. Стока или услуга, на която е присъдена екомаркировката на ЕС, отговаря на набор от високи екологични изисквания. Днес почти 39.000 продукта и услуги с екомаркировка на ЕС се предлагат на пазара.

Туристическо настаняване (Решение на Комисията 175 от 2017 година за установяване на критерии за екомаркировката на ЕС за туристическо настаняване):

 • Новата група „услуга за туристическо настаняване“ ще помогне на гражданите на ЕС, които желаят да пътуват по устойчив начин да вземат информирано решение за своето настаняване. Тя ще помогне на хотелиерите да направят икономии в потреблението на енергия и вода, да намалят количеството на отпадъците и емисиите на CO2, и като цяло да се откроят сред другите хотели от гледна точка на високи екологични стандарти и корпоративната социална отговорност.
 • Двете бивши групи „услуги за туристическо настаняване“ и „къмпинг услуги“ сега са обединени в една-единствена група. Това понастоящем са най-популярните групи от услуги в рамките на схемата на ЕС за екомаркировка, които съставляват 40 % от общия размер на лицензите за екомаркировка на ЕС. Понастоящем съществуват 796 лиценза, които се държат от отделни предприемачи или големи групи (като например Scandic хотел Hilton) или в регионите в цяла Европа.
 • Новите опростени критерии са насочени към решаването на днешните екологични горещи точки на хотелиерския сектор като енергетиката, потреблението на вода и генерирането на отпадъци. Критериите също така се съсредоточават върху хранителните отпадъци и предлагат мерки като: образоване на гостите относно разхищаването на храни, мониторинга на хранителните отпадъци на гостите, превантивни мерки, за да се избегне разхищението на храни, както и насърчаване на хотелиерите за предоставяне на местни и сезонни продукти.
 • С голяма част от критериите, отнасящи се до енергийната ефективност, туристическите обекти с екомаркировката на ЕС са отличен пример за ниски въглеродни емисии; също така в критериите се определят редица нови стандарти за пестене на вода и повторната употреба.
 • С цел по-нататъшно подобряване на условията на труд в обектите за туристическо настаняване, три от критериите са насочени и социалното измерение, като включват нови изисквания, свързани с минималната работна заплата на служителите, застраховка и работно време.
 • Критериите за „туристическо настаняване“ ще бъдат валидни за период от 5 години.
 • Каталог на услугите за туристическо настаняване е регистрирано на адрес:

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

Подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (Решение на Комисията 175 от 2017 година за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук):

 • Новата продуктова група ще направи подовите настилки по-безопасни за потребителите чрез забрана на вредни химикали и по-съобразени с околната среда.
 • С новите изисквания на групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук подови настилки“, които замениха досегашните критерии за „дървени подови настилки“, производителите имат възможност за подобряване на екологичните показатели на разширения обхват на продуктите за подово покритие.
 • Новите критерии изискват всяко количество първична дървесина, корк, бамбук и ратан в крайните продукти да са с произход от сертифицирани устойчиво управлявани гори.
 • Нов набор от мерки, с които да се гарантира ниско потребление на енергия при изработката; ограничаване на съдържанието на летливи органични вещества; и забрана на използването на забавители на горенето и други вредни химически вещества.
 • Критериите за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук ще бъдат валидни за период от 6 години.


Актуална информация за процеса по разработване/преразглеждане на критерии за екомаркировката на ЕС можете да намерите и на http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html.

Заинтересовани страни, които желят да вземат участие в разработването на критериите, могат да се свържат директно с JRC чрез контактите, посочени на интернет-страницата на института или чрез МОСВ, г-жа Надежда Христова, n.hristova@moew.government.bg, тел.: 02 940 63 58.


„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД е първата организация в страната, на която компетентният орган – Министерство на околната среда и водите, присъжда правото за ползване на екомаркировката на ЕС върху три техни продукта – „тоалетна хартия целулозна бяла“; „тоалетна хартия грийн бяла“ и „тоалетна хартия рециклирана натурална“.

Трите продукта попадат в продуктова група „тишу хартия“ и екологичните критерии, на които отговарят, са заложени в Решение на Комисията № 2009/568/ЕО от 9 юли 2009 година и се отнасят за целия производствен цикъл - от момента на постъпване на суровината в завода, до навиването на хартията на роли. С тях се цели по-специално:

- да се намали изпускането на токсични и еутрофни вещества във водите;

- да се намали консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха;

- да се намали вредата за околната среда или рискове за здравето, свързани с употреба на опасни химикали;

- да се насърчава употребата на влакна, получени по устойчив начин и да се прилагат принципите на устойчиво управление на горите.

Екомаркировката на ЕС е доброволен ангажимент от страна на бизнеса и е насочена към производство и потребление на продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен цикъл.

Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на потребителите, че продуктите и услугите имат най-високите екологични показатели, постигнати на пазара на Общността. Информацията е точна, неподвеждаща и научно обоснована, и улеснява избора на по-здравословен и по-безвреден за здравето и околната среда продукт.

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД  има декларирана и утвърдена политика по опазване на околната  среда и през последните години работи постоянно върху развитието на „зеления” си имидж. В „Завод за хартия Белово“ АД има внедрена и сертифицирана система за управление по околна среда, която подпомага организацията да оптимизира производствените си процеси, да намали въздействието върху околната среда  и да използва ресурсите по по-ефективен начин.

Присъждането на екомаркировката на ЕС надгражда екологичната политика на организацията, а на потребителите дава възможност да разпознават и избират „зелени продукти“.

______________________________________________________________________________________________________

 „Костенец-ХХИ“ АД  е втората в България организация, на която e присъдено правото за ползване на екомаркировката на ЕС върху  един продукт   -  „100% целулозна тоалетна хартия (марка А)“.

Продуктът попада в продуктова група „тишу хартия“ и екологичните критерии, на които отговаря са заложени в Решение на Комисията № 2009/568/ЕО от 9 юли 2009 година и се отнася за целия производствен цикъл - от момента на постъпване на суровината в завода, до крайния продукт.

"Костенец-ХХИ“АД , гр. Костенец е дружество с над 100-годишни традиции в производството на хартия и хартиени изделия.

При осъществяване на основната си дейност – производство на хартии и изделия от тях, дружеството осъзнава задължението и отговорността си по опазване на околната среда. Във връзка с това следва тенденциите за производство по начин щадящ околната среда. Работи се в насока към намаляване на консумацията на природни ресурси - вода, енергия и влакнест материал.  Доставената целулоза се придружава от сертификат FSC, доказващ нейния произход. Прилагат се най-добрите технологии в хартиената промишленост с цел намаляване на емисиите във водата и въздуха, намаляване на генерирания производствен отпадък, ограничаване на употребата на опасни химически вещества, багрила и други адитиви.

През август 2013 г. „Костенец-ХХИ“ АД придоби собствеността върху „Пейпър Пак Продакшън“ ЕАД, чрез което постави основите на производство и предлагане на крайни потребителски екологично чисти хигиенни продукти.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------