Категории
Превантивна дейност

Актуално

 

 

На 26.10.2021 г. бяха обнародвани критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за козметични продукти. До момента екомаркировката на ЕС можеше да бъде присъждана само на козметични продукти с отмиване като шампоани и балсами. Сега схемата е отворена за всички козметични изделия, както и за продукти за грижа за животните.

Критериите за екомаркировка на ЕС спомагат за намаляване на въздействието на продуктите върху околната среда върху водите, почвите и биологичното разнообразие, като допринасят за чиста и кръгова икономика и за нетоксична околна среда. Независими оценки гарантират, че козметичните продукти с екомаркировката на ЕС са с ограничена употреба на опасни вещества или на такива, които биха могли да бъдат токсични за водните организми. Преразгледаните изисквания относно опасните вещества са особено амбициозни, тъй като налагат пълна забрана на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, за вещества, пораждащи сериозно безпокойство, наноматериали, за които е установено или има съмнение, че притежават свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, фталати и перфлуорирани и полифлуорирани вещества, както и за пластмасови микрочастици. Екомаркировката на ЕС насърчава използването на по-устойчиви и възобновяеми съставки, гарантира, че опаковките са сведени до минимум и/или лесни за рециклиране, както и че козметичните продукти функционират според указаните твърдения.

 

Линк към публикация на ЕК: https://ec.europa.eu/environment/news/clean-and-circular-economy-commission-extends-eu-ecolabel-all-cosmetics-and-pet-care-2021-10_en

 

Линк към информационна брошура за критериите: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Factsheet_EU_Ecolabel_Cosmetic_product.pdf