Категории
Природа

Стратегически документи

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“

Отдел „Натура 2000 и защитени територии“ Отдел “Биологично разнообразие”

 
Дейности:
 
 • Разработва проекти на законови и подзаконови нормативни актове, стратегически и планови документи в сектор „Защита на природата”;
 • Провежда процедури, свързани с обявяване и промени на защитени територии, защитени зони и вековни дървета;
 • Провежда процедури, свързани с разработване и приемане на планове за управление на защитени територии и защитени зони и планове за действие за видове;
 • Издава разрешителни за внос / износ / реекспорт на застрашени видове от CITES;
 • Провежда процедури и подготвя разрешителни за въвеждане на неместни видове животни и растения в природата;
 • Провежда процедури за лицензиране на зоологически градини;
 • Провежда процедури по оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения и планове, програми и проекти с предмета и целите на защитените зони, вкл. чрез процедурите по Оценка на въздействието върху  околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО);
 • Организира и координира прилагане на международни конвенции и споразумения в сектор „Защита на природата”;
 • Докладва в Европейската комисия в направленията „Биологично разнообразие”, „НАТУРА 2000” и „ГМО”;
 • Участва в работни органи и специализирани групи към международни конвенции и споразумения;
 • Подготвя национални доклади, позиции, информации и кореспонденция, свързана със задължения, произтичащи от конвенциите и споразуменията в сектор „Защита на природата“;
 • Поддържа и актуализира информацията в държавните регистъри на защитените територи, защитените зони и вековните дървета;
 • Предоставя информация, свързана с Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие;
 • Организира и участва в работата на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) – специализиран състав за планове за управление, Националния съвет по биологично разнообразие и Консултативната комисия по ГМО;
 • Оказва методическа помощ на РИОСВ и Дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба в сектор „Защита на природата”.