Категории
Природа

Функции и състав

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ
Чл. 6, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Комисията е независим научен консултативен орган, който подпомага дейността на
правителството и държавната администрация в областта на генетично модифицираните
организми.

ФУНКЦИИ
1. дава становища на министъра на околната среда и водите относно:
а) издаването, изменянето и отнемането на разрешения за работа с ГМО в
контролирани условия и за освобождаване на ГМО в околната среда;
б) регистрирането на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия;
2. дава становища на министъра на земеделието и храните относно издаването,
изменянето и отнемането на разрешения за пускането на пазара на ГМО или
комбинация от тях като продукти или съставка на продукти;
3. дава становища на министъра на околната среда и водите и на министъра на
земеделието и храните по други въпроси от тяхната компетентност, възникнали при
прилагането на този закон;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с
биобезопасността.

ПРАВИЛНИК

Правилник за устойството и дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми (в pdf формат)

Заявление за участие в процедура по избор на представители на НПО (Приложения от № 2 до № 5)

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател и член
проф. Цвета Георгиева – началник отдел „Приложна геномика и ГМО, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“, Национален център по обществено здраве и анализи, София.

Заместник-председател/и членове
проф. д-р Димитър Джилянов – ръководител група „Абиотичен стрес“, Агробиоинститут, Селскостопанска академия, София;
доц. д-р Ивона Димитрова – Агрономически факултет към Лесотехнически университет, София

Членове
1. доц. д-р Венцислава Петрова – катедра „Обща и промишлена микробиология“, Биологически факултет, Софийски университет, София;
2. проф. д-р Веселка Дулева – началник отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Национален център по обществено здраве и анализи, София;
3. доц. д-р Виктория Левтерова – завеждащ отдел „Микробиология“ към, Национален център по заразни и паразитни болести, София;
4. проф. д-р Георги Георгиев – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига;
5. проф. Геновева Начева – ръководител група, секция „Регулация на генната активност“, Институт по молекулярна биология, Българска академия на науките, София;
6. доц. д-р Златка Алексиева – департамент „Обща микробиология“, Институт по микробиология, Българска академия на науките, София;
7. проф. д-р Иван Атанасов – директор на Агробиоинститут към Селскостопанска академия, София;
8. чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – ректор на Лесотехнически университет, София;
9.  проф. д-р Петър Христов – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
10. проф. д-р Райко Пешев – ръководител на секция „Епизоотология и инфекциозни болести по животните“, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София;
11. доц. д-р Светла Янчева – заместник-ректор на Аграрен университет Пловдив;
12. проф. Стефка Делимитрева – медицински факултет, Медицински университет, София.

СЕКРЕТАРИАТ

Министерство на околната среда и водите
Дирекция “Национална служба за защита на природата“
Лице за контакти: Георги Янакиев
Телефон за контакти: 02/9406123
E-mail: gyanakiev@moew.government.bg