Категории
Природа

Биологично разнообразие

  • Заявление за издаване на разрешително за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5
  • Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като зоологическа градина
  • Заявление за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента.ВНИМАНИЕ: Сертификатът служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при:- Извършване на търговски и нетърговски сделки;- Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;- Транспортиране на диво уловени екземпляри (код W) и екземпляри от първо поколение отгледанна затворено (код F).
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение въвеждане на неместни животински и растителни видове в природата по чл. 67, ал. 3, от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 4 от 8.7.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата по чл. 68, ал. 2, от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 4/8.7.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Административните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.


УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е заявленията и приложената към тях обемна информация да бъде разпечатвана двустранно.