Категории
Природа

Биологично разнообразие

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение въвеждане на неместни животински и растителни видове в природата по чл. 67, ал. 3, от Закона за биологичното разнообразие
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата по чл. 68, ал. 2, от Закона за биологичното разнообразие

Административните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.


УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е заявленията и приложената към тях обемна информация да бъде разпечатвана двустранно.