Категории
Природа

Писма по чл.36, ал.5 от Наредбата за ОС

2020 г. 

Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на Република България до 2030 г.

 

2018 г.

Общ устройствен план (ОУП) на Община Поморие

Общ устройствен план (ОУП) на Община Аврен

Общ устройствен план (ОУП) на Община Долни Чифлик

 

 

2016 г.

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район

План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Източнобеломорски район

План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Черноморски район

План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Западнобеломорски район

План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Дунавски район

Морска стратегия и Програма от мерки на Република България

План за управление на риска от наводнения  (ПУРН) в Черноморски район

План за управление на риска от наводнения  (ПУРН) в Дунавски район

2015 г.

Общ устройствен план (ОУП) на Община Каварна

2012 г.

 Общ устройствен план (ОУП) на Община Шабла