Категории
Природа

На основание чл.20, ал.6 от Наредба за ЕО

2023 

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 27.09.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 27.09.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 11.09.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2021-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 07.09.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 

 

2022

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Аврен

В срок 30 дни, считано от 24.08.2022 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка степента на въздействие на проект на Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023-2027 г. върху защитени зони

Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 28.07.2022 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2021

Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на защитени зони на Морски пространствен план на Република България 

В срок 30 дни, считано от 30.03.2021 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие

2018

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево

В срок 30 дни, считано от 04.04.2018 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2017

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Шабла

В срок 30 дни, считано от 12.12.2017 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2016

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. и приложения

В срок 30 дни, считано от 28.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. и приложения

В срок 30 дни, считано от 28.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. и приложения

В срок 30 дни, считано от 28.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Забележка: 04.11.16 г.

Във връзка с отстраняване на техническа грешка, допусната по отношение на картния материал в приложението, срокът за депозиране на мотивираните писмени становища се удължава до 05.12.2016 г.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. и приложения

В срок 30 дни, считано от 28.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на „Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море /Морска стратегия/ на Република България“

В срок 30 дни, считано от 28.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

В срок 30 дни, считано от 10.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

В срок 30 дни, считано от 07.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

В срок 30 дни, считано от 05.10.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

В срок 30 дни, считано от 21.09.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол за „Разширение и реконструкция на рибарско пристанище град Созопол“

В срок 30 дни, считано от 24.08.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2015

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Приморско.

В срок 30 дни, считано от 27.10.2015 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Аксаково.

В срок 30 дни, считано от 03.06.2015 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие