Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево на основание чл. 20, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка.

В срок 30 дни, считано от 04.04.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.