Категории
Природа

Други обекти с международно значение

ЕВРОПЕЙСКАТА ДИПЛОМА ЗА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

ПАН ПАРКОВЕ

Фондация PAN /Protected Areas Network- “Мрежа от защитени територии”/ Parks – е европейска неправителствена организация, инициатива на най-значимата световна организация в областта на опазването на природата WWF /WorldWildlifeFund/- “Световен фонд за дивата природа”, подкрепяна от холандската туристическа компания Molecatengroup. Тя има за цел да опази най-значимите обекти от дивата природа на Европа. За постигането на тази цел PAN Parks поставя значителни изисквания пред защитените територии, които желаят да развиват устойчив туризъм и да бъдат част от мрежата със същото име.

Удовлетворяването на стандартите за качество на защитената територия и на нейното управление се проверява чрез процес на независима експертна оценка. На териториите, които отговарят на стандартите се издава Сертификат, удостоверяващ правото да ползват марката и логото на PAN Parks. След сертифицирането на защитената територия следва последователно сертифициране на нейния регион и бизнес партньори.

Членството в мрежата PAN Parks поставя значителни отговорности пред управлението на Парка. В същото време то създава възможности за ползи на неговите партньори. Местните доставчици на туристически услуги, занаятчии и др. могат да използват запазената марка на PAN Parks, да бъдат рекламирани чрез информационната мрежа на PAN Parks. В България са сертифицирани два парка членове на мрежата – НП “Рила” и НП “Централен Балкан”, които отговарят на строгите екологосъобразни критерии, регулиращи човешката дейност във и около парковете.

За повече информация:

www.panparks.org www.rilanationalpark.bg http://visitcentralbalkan.net