Категории
Природа

Заседания

 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (1.12.2017 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Проект на „План за действие за опазване на черния лешояд (Aegypius monachus) в България 2015-2024 г.“- Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 2. Проект на „План за действие за опазване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в България 2015-2024 г.“, Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 3. Проект на „План за действие за опазване на брадатия лешояд (Gypaetos barbatus) в България 2015-2024 г.“Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 4. Проект на „План за действие за опазване на малката белочела гъска (Anser erythropus) в България за периода 2017-2026 г.“;
 1. Проект на „План за действие за опазване на малката червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2017-2026 г.“, разяснения бюджет;
 2. Проект на „План за действие за глухаря (Tetrao urogalus) в България за периода 2016-2025 г.“;
 3. Проект на „План за действие за белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) в България за периода 2016-2025 г.“;
 4. Проект на „План за действие за трипръстия кълвач (Pycoides tridactilus) в България за периода 2016-2025 г.“.

 ЕШЕНИЯ


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (22.03.2016 г.)

Националният съвет по биологично разнообразие предлага на министъра на околната среда и водите:

 • Да не съгласува отглеждането на хибриден ивичест костур (Morone saxatilis x Morone chrysops), извън условията на затворена рециркулационна система.
 • На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение на списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет, както следва:
  • Заличаване на защитена зона BG0000607 „Пещера Микре“;
  • Увеличаване площта на защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“;
  • Намаляване на площта на защитена зона BG0000526 „Долно Линево“ и промяна в границите ѝ.
 • Да върне за преработване проекта на „План за действие за опазване на червеногушата гъска 2015-2024“, при съобразяване с внесените писмени становища и отразените в протокола от заседанието бележки.
 • Да отложи разглеждането на документацията  за новопредложената защитена зона „Рила-буфер“ за опазване на дивите птици до 2 години за извършване на допълнителни проучвания.  Допълнителните проучвания да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на предложението, както и на такива, участвали в подготовката на представените за настоящото заседание становища


РЕШЕНИЯ НА НСБР (27.05.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.04.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (14.03.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (7.03.2014 г.)

1. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение и допълване на приетите от него списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна както следва:

 • увеличение на площта на защитени зони BG0000130 “Крайморска Добруджа” и BG0000573 “Комплекс Калиакра”, съгласно предложенията;
 •  допълване с нова защитена зона BG000635 “Девненски хълмове”, съгласно предложението.“

Предложения за разширяване на съществуващи защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за одобряване на нова такава, за приоритетен тип природно местообитание 62C0 (документация по чл. 8, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и обосновка)

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.10.2013 г.)


РЕШЕНИЯ НА НСБР (10.06.2013 г.)  

Предлага на Министъра на околната среда и водите, след отразяване на бележките, направени от съвета, да утвърди проектите на: 

 1. План за действие за опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 2. План за действие за опазване на растителния вид Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 3. План за действие за опазване на растителния вид Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 4. План за действие за опазване на растителния вид Осилест здравец (Geranium aristatum Freyn & Sint.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 5. План за действие за опазване на растителния вид Ароматна матиола (Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2), Карти;
 6. План за действие за опазване на розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 7. План за действие за опазване на растителния вид Петниста сверция (Swertia punctata Baumg.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2)

___________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЯ НА НСБР (4.12.2012)

I. Предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерски съвет списък на следните защитени зони:

I.I. Предложение за разширение на съществуващи защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1. BG0000103 Галата

2. BG0000146 Плаж Градина - Златна рибка

3. BG0000573 Комплекс Калиакра

4. BG0001001 Ропотамо

5. BG0001004 Емине -Иракли

6. BG0001007 Странджа

I.II. Предложение за нови защитени морски зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1.BG0001500 Аладжа банка

2.BG0001501 Емона

3.BG0001502 Отманли

II. Предлага на Министъра на околната среда и водите да се ползват следните модели за структура на планове за действие за видове, след отразяване на направените от съвета бележки:

1. За животински видове

2. За растителни видове