Категории
Природа

Заседания

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (21.11.2023 г.) 


 

ДНЕВЕН РЕД

21.11.2023 г.

1. Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез изпускане/бягство от контролирана среда, Период: 2023 – 2032 г.

2. Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез транспорт, Период: 2023 – 2032 г.

3. Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез коридори и естествено разпространяване, Период: 2023 – 2032 г.

 Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

- Становище на МЗХ

- Становище на ИАГ

Становище от дирекция НСЗП на МОСВ

 - Становище на ИАРА

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

По т. 1-3 от дневния ред – Националният съвет по биологично разнообразие предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди:

„Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез изпускане/бягство от контролирана среда, 2023 – 2032 г.“,          „Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез транспорт 2023 – 2032 г. и „Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез коридори и естествено разпространяване“ 2023 – 2032 г., след отразяване на направените бележки и коментари, по посочените планове, от заседанието на НСБР и внасяне на последна версия на всеки от плановете, в срок до 15 дни.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (28 и 30.08.2023 г.) 


ДНЕВЕН РЕД

28.08.2023 г.

 
I. Разглеждане на предложения за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 22 защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, както следва

 1. За защитена зона BG0000399 „Българка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 2. За защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 3. За защитена зона BG0002128 „Централен Балкан буфер“ за опазване на дивите птици;
 4. За защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 5. За защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици;
 6. За защитена зона BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 7. За защитена зона BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 8. За защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 9. За защитена зона BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 10. За защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 11. За защитена зона BG0000294 „Кършалево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 12. За защитена зона BG0000298 „Конявска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 13. За защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 14. За защитена зона BG0000436 „Река Мечка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 15. За защитена зона BG0000518 „Въртопски дол“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 16. За защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 17. За защитена зона BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 18. За защитена зона BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 19. За защитена зона BG0001034 „Остър камък“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 20. За защитена зона BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици;
 21. За защитена зона BG0002081 „Марица – Първомай“ за опазване на дивите птици;
 22. За защитена зона BG0002103 „Злато поле“ за опазване на дивите птици.

Текстове на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 22 защитени зони

- Постъпили становища от обществените обсъждания по предложенията за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона

Отговори от страна на изпълнителя по становищата от общественото обсъждане

 

II Проект на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum)  за периода 2019 – 2028 г.

III. Проект на план за действие за опазване на популациите на пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.

IV. Други

 

Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. I

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. II

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. III

 - Становище от ИАОС

 - Становище от WWF

 - Становище от ИАГ

 

Други становища по точките от дневния ред:

- Становище от Асоциация "Наука за природата"

- Становище от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

- Становище от "Българско дружество за защита на птиците"

- Становище от АПИ

 

ДНЕВЕН РЕД

30.08.2023 г.

 1. Проект на план за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768);
 2. Проект на план за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus Euryale, Rhinolophus blasii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis capaccinii и Miniopterus schreibersii) за периода 2019 – 2028 г.;
 3. Проект на план за действие за опазване на леопардовия смок (Zamenis situla (Linnaeus, 1758);
 1. Проект на план за действие за вида планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804);
 2. Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758);
 3. Други.

 

 Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. 1

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. 2

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. 3

- Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. 4

Становище от дирекция НСЗП на МОСВ по т. 5 (допълнено)

 - Становище от WWF

 - Становище от ИАОС

 - Становище от ИАГ

 Становища по точките от дневния ред:

- Становище от "Югозападно държавно предприятие" ДП Благоевград

- Становище от "Северозападно държавно предприятие" ДП Враца

- Становище от "Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен

- Становище от "Северозападно държавно предприятие" ТП "Русалка"

- Становище от "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян


 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (27.06.2023 г.)


 ДНЕВЕН РЕД

   I. Разглеждане на предложения за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 21 защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, както следва:   

 1. За защитена зона BG0000149 „Ришки проход“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 2. За защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 3. За защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 4. За защитена зона BG0000271 „Мандра - Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 5. За защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 6. За защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 7. За защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици;
 8. За защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици;
 9. За защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици;
 10. За защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици;
 11. За защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 12. За защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 13. За защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 14. За защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 15. За защитена зона BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 16. За защитена зона BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 17. За защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 18. За защитена зона BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици.
 19. За защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 20. За защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 21. За защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

       - Текстове на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 21 защитени зони

       Постъпили становища от обществените обсъждания по предложенията за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона

       - Отговори от страна на изпълнителя по становищата от общественото обсъждане 

  II. Други

 

Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

 ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

По т. 1 от дневния ред –Дирекция НСЗП предлага на НСБР да предложи на министъра на околната среда и водите да утвърди предложените документите за определяне на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за посочените 21 защитени зони от екологична мрежа Натура 20000, след съобразяване с направените бележки, коментари и решения направени на днешното заседание на Съвета.

Като допълнение на горното решение бе прието и следното:

Решенията на съвета по документите за определяне на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона не е обвързващо по отношение на предлаганите изменения на стандартните формуляри.


ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (28.04.2023 г.)


 ДНЕВЕН РЕД

 1. Проект на план за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeók)
 2. Проект на план за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus L.)
 3. Проект на план за действие за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus(Carabusmenetriesi pacholeiSokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystushungaricus Fabricius, 1792)
 4. Проект на план за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици (чаплови и ибисови птици, огърличници, саблеклюни и рибарки): A. purpurea, A. ralloides, E. alba, E. garzetta, N. nycticorax, P. leucorodia, P. falcinellus, R. avosetta, G. pratincola, Ch. hybrida, Ch. niger, G. nilotica, S. hirundo, S. sandvicensis, S. albifrons, L. melanocephalus)
 5. Проект на план зa действие зa опазване на вида алпийска розалия (Rosalia alpina Linnaeus, 1758)
 6. Други

 Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

Изразено особено мнение

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

По отношение на точките от 1 до 5 от дневния ред НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на направените бележките и коментари от заседанието на НСБР и внасяне на последна версия в срок до 30 дни.

По отношение на постъпилото особено мнение по т. 5 от дневния ред от инж. Николай Василев – Началник отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, Министерство на земеделието – член на НСБР, с резолюция на министъра на околната среда и водите е определено, че планът за действие следва да се одобри след отразяване, по преценка на дирекция НСЗП, на целесъобразните бележки от него.

 


ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (13.10.2022 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане на предложения за общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона BG0002003 “Кресна“

 

Материали за заседанието:

     - Предложени общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона BG0002003 “Кресна“

     - Протокол с окончателни решения на работната група за консенсусно приемане на природозащитните цели на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, разположени в района на Кресненското дефилe, сформирана със Заповед на министъра на околната среда и водите в изпълнение на Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция

       - Разработени специфични природозащитни цели по Договор № Д-30-14/07.04.2020 г. за обществена поръчка с предмет "Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици"

       - Постъпили становища от обществените обсъждания по предложенията за общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона (допълнени на 23.09.2022 г.)

 

Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

  - Становище от доц. д-р Стоян Бешков, НПМ, БАН

  - Мотиви към становището на доц. д-р Стоян Бешков, НПМ, БАН

  - Становище от WWF

  - Становище от Mинистерство на земеделието

  - Становище от Съюз на ландшафтните архитекти

  - Становище от ИАГ 

  - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

По отношение т. 1 от дневния ред:

По т.1 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди предложените специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона BG0002003 “Кресна“, разработени по Договор № Д-30-14/07.04.2020 г., след съобразяване с направените бележки, обективирани в становището на дирекция НСЗП. Решенията на съвета по документите за определяне на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона не е обвързващо по отношение на предлаганите изменения на стандартните формуляри.

Изразено особено мнение

Утвърден протокол от заседанието

 


ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (13.07.2022 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Проект на „План за действие за опазване на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) в България 2019 – 2028 г.“, Бележки и препоръки;
 2. Проект на „План за действие за опазване на китоподобни бозайници - черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България за периода 2019 – 2028 г.“ Карти: описание; миграция; разпространение-Dd; разпространение-Pp; разпространение-Tt; местообитания-Dd; местообитания-Pp; местообитания-Tt; Получени коментари по плана;
 3. Проект на „План за действие за опазване на египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) в България “;
 4. Проект на „План за действие за опазване на Dicranum viricle (Sull. & Lesq.) Lindb. и Baxbaumia viridis (A.P. de Candolle) в България за периода 2019 – 2028 г.“;
 5. Проект на „План за действие за опазване на четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia (Linnaeus, 1753)) в България за периода за периода 2019 – 2028 г.;
 6. Проект на „План за действие за опазване на карпатска тоция (Tozzia alpinа L. subsp. carpathica (Wol) Dostal) в България за периода за периода 2019 – 2028 г.;
 7. Други.

 Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 1

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 2

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 3 

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 4

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 5

 - Становище от дирекция НСЗП на МОСВ: по т. 6

 - Становище от Министерство на земеделието: по т.т. 1-6 

 - Становище от ИАГ: по т.т. 1-6 

Други становища по точките от дневния ред:

 Становище от ДПП "Сините камъни" по т. 1

 


 ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (27 - 28.04.2022 г.)


ДНЕВЕН РЕД

27.04.2022 г. 

 1. Проект на „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2021 – 2030 г.“, отразени и неотразени бележки от Заседанието на НСБР от 6.07.2021;
 2. Проект на „План за действие за опазване на Поточния рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2022-2031 г. в България“, бюджет;
 3. Проект на „План за действие за опазване на тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2022-2031 г. в България“, бюджет;
 4. Проект на „План за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnate (L.) Soó) в България“, бюджет;
 5. Проект на „План за действие за опазване на видовете сухоземни костенурки – шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni Gmelin, 1789) и шипобедрена костенурка (Testudo greaca Linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г.“, Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3: Карта 1.1, Карта 1.2, Карта 2.1, Карта 2.2, Карта 3.1, Карта 3.2, Карта 4.1, Карта 4.2,; Приложение 4: Карта 5.1, Карта 5.2; Приложение 5: Лот 3_07, Лот 3_08; Приложение 6; Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9; Приложение 10; Приложение 11: Карта6.1, Карта 6.2
 6. Други.

 

 28.04.2022 г. 

      1. Разглеждане на предложения за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 41 защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, както следва:

 

       - Постъпили становища от обществените обсъждания по предложенията за специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона

       - Отговори от страна на изпълнителя ИБЕИ-БАН на становищата от общественото обсъждане 

       2. Допълване на документацията на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000636 „Ниска Рила” по отношение на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в нея.

       3.Други.

     

Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

      - Становище от ИАГ (публ. на 20.04.2022)

      - Становище от ME (публ. на 20.04.2022)

      - Становище от Mинистерство на земеделието (публ. на 21.04.2022)

      - Становище от WWF (публ. на 21.04.2022)

      - Становище от МРРБ (публ. на 26.04.2022)

      - Становища от дирекция НСЗП на МОСВ за 27.04.2022 г. (публ. на 26.04.2022)

      - Становища от дирекция НСЗП на МОСВ за 28.04.2022 г.(публ. на 27.04.2022)

Други становища по точките от дневния ред:

      - Становище от Национална асоциация „Българско Черноморие“ (публ. на 21.04.2022)

      - Становище от АПИ (публ. на 26.04.2022)

      - Становище от Национално сдружение за защита на собствениците на имоти (публ. на 26.04.2022)

      - Становище от НСОРБ (публ. на 26.04.2022)

      - Становище от Община Самоков (публ. на 27.04.2022)

      - Становище от Община Сапарева Баня (публ. на 28.04.2022)

      - Становище от ОС Сапарева Баня (публ. на 28.04.2022)

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

 

По отношение т. 1 от дневния ред за 27.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2022 – 2031 г., след отразяване на бележките и становищата, направени на Съвета.

 

По отношение т. 2 от дневния ред за 27.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на Поточния рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2022-2031 г. в България“, след отразяване на бележките и становищата, направени на Съвета.

 

По отношение т. 3 от дневния ред за 27.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2022-2031 г. в България“, след отразяване на бележките и становищата, направени на Съвета.

 

По отношение т. 4 от дневния ред за 27.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnate (L.) Soó) 2022-2031 г. в България“, след отразяване на бележките и становищата, направени на Съвета.

 

По отношение т. 5 от дневния ред за 27.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на видовете сухоземни костенурки – шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni Gmelin, 1789) и шипобедрена костенурка (Testudo greaca Linnaeus, 1758) в България за периода 2022-2031 г.“, след отразяване на бележките и становищата, направени на Съвета.

 

По отношение т. 1 от дневния ред за 28.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди предложените в документите специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за посочените 41 защитени зони от екологична мрежа Натура 20000, след съобразяване с направените бележки и решения от Съвета.

Предлагаме да се допълни уточнението, че решенията на съвета по документите за определяне на специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона не е обвързващо по отношение на предлаганите изменения на стандартните формуляри. НСБР предлага на министъра на околната среда и водите, МОСВ да възложи изработването на:

 1. Инструкция за прилагане на целите в процедурите по чл. 31 от ЗБР
 2. Методика за определяне на стойността на параметрите на специфичните цели за нуждите на управлението и мониторинга
 3. Методика за преобразуване на мерните единици от показателите на специфичните цели за нуждите на мониторинга и докладването.

 

По отношение т. 2 от дневния ред за 28.04.2022 г.:

НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да възложи допълнителни проучвания в границите на защитена зона за местообитанията BG0000636 „Ниска Рила” на посочените в предложения допълнен стандартен формуляр за зоната типове природни местообитания и видове, както и прецизиране на оценките за тях.

До получаване на резултат от проучванията, като предмет на опазване в ЗЗ да се считат следните типове природни местообитания:

 • 4060        Алпийски бореални ерикоидни съобщества
 • 4070    *  Храстови съобщества с Pinus mugo
 • 6150        Силикатни алпийски и бореални съобщества
 • 6210    *  Полуестествени и сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia). Важни местообитания за орхидеи
 • 6230    *  Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
 • 62D0       Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
 • 6430        Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
 • 6520        Планински сенокосни ливади
 • 7140        Преходни блата и плаващи подвижни торфища
 • 8110        Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
 • 9110        Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
 • 9130        Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
 • 9150        Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
 • 9170        Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
 • 9180     * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
 • 91BA        Мизийски гори от обикновена ела
 • 91CA        Рило-родопски и старопланински бялборови гори
 • 91Е0     *  Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus exselsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
 • 91W0        Мизийски букови гори
 • 9270        Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
 • 9410        Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
 • 9530     * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
 • 95А0        Гори от бяла и черна мура

И видове:

 • 1354  *(Ursus arctos) Кафява мечка
 • 1163    (Cottus gobio) Главоч
 • 1060    (Lycaena dispar) Лицена
 • 1065    (Euphydrias aurinia) Еуфидриас
 • 6199  *(Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria) Четириточкова меча пеперуда
 • 1083    (Lucanus cervus) Бръмбър рогач
 • 1087  *(Rosalia alpina) Алпийска розалия
 • 1089    (Morimus funereus) Буков сечко
 • 1093  *(Austropotamobius torrentium) Ручеен рак
 • 1193    (Bombina variegata) Жълтокоремна бумка
 • 1335    (Spermophilus citellus) Лалугер
 • 1352   *(Canis lupus) Европейски вълк
 • 1355    (Lutra lutra) Видра
 • 1371    (Rupicapra rupicapra balcanica) Дива коза
 • 4042    (Polyommatus eroides) Полиоматус
 • 4046    (Cordulegaster heros) Кордулегастер
 • 4053    (Paracaloptenus caloptenoides) Обикновен паракалоптенус

 


 ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (6.07.2021 г.)


ДНЕВЕН РЕД

      1.  Повторно разглеждане на предложения, разгледани на заседание на НСБР, проведено на 28.01.2021 г. за изменение на списъци за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

 

 • BG0000141 „Река Камчия“;
 • BG0000143 „Караагач“;
 • BG0000220 „Долна Места“;
 • BG0000279 „Стара река“;
 • BG0000280 „Златаришка река“;
 • BG0000281 „Река Белица“;
 • BG0000282 „Дряновска река“;
 • BG0000287 „Меричлерска река“;
 • BG0000294 „Кършалево“;
 • BG0000298 „Конявска планина“;
 • BG0000313 „Руй“;
 • BG0000425 „Река Съзлийка“;
 • BG0000426 „Река Луда Яна“;
 • BG0000427 „Река Овчарица“;
 • BG0000432 „Голяма река“;
 • BG0000434 „Банска река“;
 • BG0000435 „Река Каялийка“;
 • BG0000436 „Река Мечка“;
 • BG0000437 „Река Черкезица“;
 • BG0000438 „Река Чинардере“;
 • BG0000440 „Река Соколица“;
 • BG0000441 „Река Блатница“;
 
 • BG0000442 „Река Мартинка“;
 • BG0000443 „Река Омуровска“;
 • BG0000444 „Река Пясъчник“;
 • BG0000487 „Божите мостове“;
 • BG0000501 „Голяма Камчия“;
 • BG0000503 „Река Лом“;
 • BG0000508 „Река Скът“;
 • BG0000509 „Цибрица“;
 • BG0000516 „Черната могила“;
 • BG0000518 „Въртопски дол“;
 • BG0000525 „Тимок“;
 • BG0000539 „Гора Тополяне“;
 • BG0000578 „Река Марица“;
 • BG0000601 „Каленска пещера“;
 • BG0000612 „Река Блягорница“;
 • BG0000613 „Река Искър“;
 • BG0000614 „Река Огоста“;
 • BG0000617 „Река Палакария“
 • BG0000631 „Ново село“;
 • BG0001007 „Странджа“;
 • BG0001013 „Скрино“;
 • BG0001307 „Плана“.

          - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 1 от дневния ред

 1. Разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 3 (три) защитени зони, както следва:
 • BG0001001 „Ропотамо“;
 • BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“;
 • BG0000103 „Галата“.

        - Допълнение към предварителното становище от НПМ-БАН (публ. на 21.06.2021)

        - Налични данни в ИАОС за районите на направените предложения (публ. на 21.06.2021)

        - Становище от Национален природонаучен музей, БАН (публ. на 24.06.2021)

        - Експертиза от Биологическия факултет към СУ „Свети Климент Охридски“ (публ. на 25.06.2021)

        - Становище от община "Бяла" (публ. на 28.06.2021)

        - Становище от община "Аврен" (публ. на 1.07.2021)

        - Становище от обл. Бургас (публ. на 1.07.2021)

        - Становище от община "Варна" (публ. на 2.07.2021)

        - Становище от община "Д.Чифлик" (публ. на 2.07.2021)

        - Становище от обл. Варна (публ. на 5.07.2021)

        - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 2 от дневния ред

 1. Проект на „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“;

          - Становище от ГД "Национална полиция": писмопредложени корекции в Плана за действие и в Приложение 8 към него (публ. на 28.06.2021)

          - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 3 и т. 4 от дневния ред

 1. Проект на „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2021 – 2030 г.“;

          - Становище от Асоциацията за развъждане на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза" (публ. на 24.06.2021)

          - Становище от Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България (публ. на 24.06.2021)

          - Становище от "Българска асоциация биопродукти" (публ. на 29.06.2021)

          - Мнение от проф. Д. Симеоносвска-Николова и гл.ас. д-р. В. Спасова, Биологически факултет, СУ "Кл. Охридски" (публ. на 30.06.2021)

          - Становище от доц. д-р Л.Сакалиева, Природо-математически факултет, ЮЗУ "Н.Рилски" (публ. на 1.07.2021)

          - Становище от доц. д-р О. Деков - рецензент на плана (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от доц. д-р И. Атанасова - рецензент на плана (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Фондация за хабитатите, Нидерландия (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Музей Карлови Вари, Р. Чехия (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от проф. днб З. Боев, НПМ (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Дирекция ПП "Врачански Балкан" (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Проект "Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България" (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Зоологическа градина - София (публ. на 2.07.2021)

          

 1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие, утвърден със Заповед РД-670/6.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите, постъпили с вх. № 48-00-431/07.06.2021 г. на МОСВ от Асоциация на парковете в България;
 2. Други.

 

      Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

      - Становище от МЗХГ (публ. на 2.07.2021)

      - Становище от ИАОС (публ. на 2.07.2021)

      - Становища на WWF България-  по т. 3 и 4 от дневния ред (публ. на 5.07.2021)

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

 По отношение т. 1 от дневния ред:

 На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР, НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да внесе в Министерския съвет (МС) за разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

 

 • BG0000141 „Река Камчия“;
 • BG0000143 „Караагач“;
 • BG0000220 „Долна Места“;
 • BG0000279 „Стара река“;
 • BG0000280 „Златаришка река“;
 • BG0000281 „Река Белица“;
 • BG0000282 „Дряновска река“;
 • BG0000287 „Меричлерска река“;
 • BG0000294 „Кършалево“;
 • BG0000298 „Конявска планина“;
 • BG0000313 „Руй“;
 • BG0000425 „Река Съзлийка“;
 • BG0000426 „Река Луда Яна“;
 • BG0000427 „Река Овчарица“;
 • BG0000432 „Голяма река“;
 • BG0000434 „Банска река“;
 • BG0000435 „Река Каялийка“;
 • BG0000436 „Река Мечка“;
 • BG0000437 „Река Черкезица“;
 • BG0000438 „Река Чинардере“;
 • BG0000440 „Река Соколица“;
 • BG0000441 „Река Блатница“;
 
 • BG0000442 „Река Мартинка“;
 • BG0000443 „Река Омуровска“;
 • BG0000444 „Река Пясъчник“;
 • BG0000487 „Божите мостове“;
 • BG0000501 „Голяма Камчия“;
 • BG0000503 „Река Лом“;
 • BG0000508 „Река Скът“;
 • BG0000509 „Цибрица“;
 • BG0000516 „Черната могила“;
 • BG0000518 „Въртопски дол“;
 • BG0000525 „Тимок“;
 • BG0000539 „Гора Тополяне“;
 • BG0000578 „Река Марица“;
 • BG0000601 „Каленска пещера“;
 • BG0000612 „Река Блягорница“;
 • BG0000613 „Река Искър“;
 • BG0000614 „Река Огоста“;
 • BG0000617 „Река Палакария“
 • BG0000631 „Ново село“;
 • BG0001007 „Странджа“;
 • BG0001013 „Скрино“;
 • BG0001307 „Плана“.

 

 По отношение т. 2 от дневния ред:

 На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР предлага на министъра на околната среда и водите да внесе в Министерския съвет предложение за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на границите на три защитени зони- BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“, след отразяване на становището на дирекция НСЗП.

 По отношение т. 3 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“, след отразяване на бележките и становищата, представени на съвета.

 По отношение т. 4 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2021 – 2030 г.“, след отразяване на бележките и становищата, представени на съвета.

 По отношение т. 5 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да предприеме действия за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие, утвърден със Заповед РД-670/6.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

 


ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (28.01.2021 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

   

  • BG0000141 „Река Камчия“;
  • BG0000143 „Караагач“;
  • BG0000220 „Долна Места“;
  • BG0000279 „Стара река“;
  • BG0000280 „Златаришка река“;
  • BG0000281 „Река Белица“;
  • BG0000282 „Дряновска река“;
  • BG0000287 „Меричлерска река“;
  • BG0000294 „Кършалево“;
  • BG0000298 „Конявска планина“;
  • BG0000313 „Руй“;
  • BG0000425 „Река Съзлийка“;
  • BG0000426 „Река Луда Яна“;
  • BG0000427 „Река Овчарица“;
  • BG0000432 „Голяма река“;
  • BG0000434 „Банска река“;
  • BG0000435 „Река Каялийка“;
  • BG0000436 „Река Мечка“;
  • BG0000437 „Река Черкезица“;
  • BG0000438 „Река Чинардере“;
  • BG0000440 „Река Соколица“;
  • BG0000441 „Река Блатница“;
   
  • BG0000442 „Река Мартинка“;
  • BG0000443 „Река Омуровска“;
  • BG0000444 „Река Пясъчник“;
  • BG0000487 „Божите мостове“;
  • BG0000501 „Голяма Камчия“;
  • BG0000503 „Река Лом“;
  • BG0000508 „Река Скът“;
  • BG0000509 „Цибрица“;
  • BG0000516 „Черната могила“;
  • BG0000518 „Въртопски дол“;
  • BG0000525 „Тимок“;
  • BG0000539 „Гора Тополяне“;
  • BG0000578 „Река Марица“;
  • BG0000601 „Каленска пещера“;
  • BG0000612 „Река Блягорница“;
  • BG0000613 „Река Искър“;
  • BG0000614 „Река Огоста“;
  • BG0000617 „Река Палакария“
  • BG0000631 „Ново село“;
  • BG0001007 „Странджа“;
  • BG0001013 „Скрино“;
  • BG0001307 „Плана“.

 


 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (7.12.2018 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане на списък от предложения за нови защитени зони от мрежата Натура 2000 в района на Рила планина, съгласно двете основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз;
 2. Въвеждане на полския коник в България.
 3. Проект на „План за действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България 2017 – 2026 г.“;
 4. Проект на „План за действие за опазване на малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г.";
 5. Проект на „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027 г.“;
 6. Проект на „План за действие за опазване на вълка (Canis lupus) в България 2017 – 2026 г.“.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

 1. Да не разглежда предложението на СИП за нова защитена зона по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, поради непълен комплект документи, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗБР и липсата на научна обосновка към него.

Предлага на министъра на околната среда и водите:

      2. да приеме внесеното предложение за определяне на нова защитена зона за опазване на дивите птици, с наименование „Рила буфер“, като мярка в изпълнение на решението на съда на ЕС.

      3. да одобри нова зона по Натура 2000 в района на Рила планина. Целта е отстраняване на констатираната недостатъчност на мрежата за двата вида, предмет на опазване в района – главоч (Cottus gobio) и кафява мечка (Ursus arctos).

      4. обявяване на нова защитена зона „Ниска Рила“, която да е с обхват,  съгласно предложението на Министерство на земеделието храните и горите.

      5. да приеме за информация „Програма за въвеждане в природата на фенотипна възстановка на див кон тарпан (Equus ferus ferus)“ и да възложи на дирекция НСЗП в МОСВ да:

 • проучи международния опит, свързан с отглеждането на породата и въвеждането и в природата като див вид, включително законодателно;
 • направи анализ на необходимостта от промяна в законодателството;
 • направи експертен анализ, в това число и оценка на риска за въвеждането на тази порода.

      6.  да утвърди „План за действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България 2019 – 2028 г.“, след съобразяване с направените бележки.

      7. да утвърди „План за действие за опазване на малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г.“, след съобразяване с направените бележки.

      8. проектът  на план за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) да бъде върнат за доработване, като на вносителите бъдат предоставени за съобразяване всички становища и мнения, постъпили за Съвета.

Предлага на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите:

      9. да утвърдят плана за действие за вълка, след съобразяване с направените бележки. По отношение на методиката, да отпадне Приложение 1 към плана и той да реферира към методиката от 2016 г, официално приета за Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, както и да отпаднат текстовете, свързани с отмяната на чл. 91а от ЗЛОД и на чл. 73, ал. 4 от ППЗЛОД.

 


 

РЕШЕНИЯ НА НСБР  (1.12.2017 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

 1. Проект на „План за действие за опазване на черния лешояд (Aegypius monachus) в България 2015-2024 г.“- Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 2. Проект на „План за действие за опазване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в България 2015-2024 г.“, Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 3. Проект на „План за действие за опазване на брадатия лешояд (Gypaetos barbatus) в България 2015-2024 г.“Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 4. Проект на „План за действие за опазване на малката белочела гъска (Anser erythropus) в България за периода 2017-2026 г.“;
 1. Проект на „План за действие за опазване на малката червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2017-2026 г.“, разяснения бюджет;
 2. Проект на „План за действие за глухаря (Tetrao urogalus) в България за периода 2016-2025 г.“;
 3. Проект на „План за действие за белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) в България за периода 2016-2025 г.“;
 4. Проект на „План за действие за трипръстия кълвач (Pycoides tridactilus) в България за периода 2016-2025 г.“.

Определя срок до 28.02.2018 г. за внасяне на новите версии на проектите на планове, след отразяване на всички бележки по всички планове за действие от дневния ред на заседанието.

 


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (22.03.2016 г.)

Националният съвет по биологично разнообразие предлага на министъра на околната среда и водите:

 • Да не съгласува отглеждането на хибриден ивичест костур (Morone saxatilis x Morone chrysops), извън условията на затворена рециркулационна система.
 • На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение на списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет, както следва:
  • Заличаване на защитена зона BG0000607 „Пещера Микре“;
  • Увеличаване площта на защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“;
  • Намаляване на площта на защитена зона BG0000526 „Долно Линево“ и промяна в границите ѝ.
 • Да върне за преработване проекта на „План за действие за опазване на червеногушата гъска 2015-2024“, при съобразяване с внесените писмени становища и отразените в протокола от заседанието бележки.
 • Да отложи разглеждането на документацията  за новопредложената защитена зона „Рила-буфер“ за опазване на дивите птици до 2 години за извършване на допълнителни проучвания.  Допълнителните проучвания да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на предложението, както и на такива, участвали в подготовката на представените за настоящото заседание становища


РЕШЕНИЯ НА НСБР (27.05.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.04.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (14.03.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (7.03.2014 г.)

1. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение и допълване на приетите от него списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна както следва:

 • увеличение на площта на защитени зони BG0000130 “Крайморска Добруджа” и BG0000573 “Комплекс Калиакра”, съгласно предложенията;
 •  допълване с нова защитена зона BG000635 “Девненски хълмове”, съгласно предложението.“

Предложения за разширяване на съществуващи защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за одобряване на нова такава, за приоритетен тип природно местообитание 62C0 (документация по чл. 8, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и обосновка)

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.10.2013 г.)


РЕШЕНИЯ НА НСБР (10.06.2013 г.)  

Предлага на Министъра на околната среда и водите, след отразяване на бележките, направени от съвета, да утвърди проектите на: 

 1. План за действие за опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 2. План за действие за опазване на растителния вид Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 3. План за действие за опазване на растителния вид Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 4. План за действие за опазване на растителния вид Осилест здравец (Geranium aristatum Freyn & Sint.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 5. План за действие за опазване на растителния вид Ароматна матиола (Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2), Карти;
 6. План за действие за опазване на розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 7. План за действие за опазване на растителния вид Петниста сверция (Swertia punctata Baumg.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2)

___________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЯ НА НСБР (4.12.2012)

I. Предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерски съвет списък на следните защитени зони:

I.I. Предложение за разширение на съществуващи защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1. BG0000103 Галата

2. BG0000146 Плаж Градина - Златна рибка

3. BG0000573 Комплекс Калиакра

4. BG0001001 Ропотамо

5. BG0001004 Емине -Иракли

6. BG0001007 Странджа

I.II. Предложение за нови защитени морски зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1.BG0001500 Аладжа банка

2.BG0001501 Емона

3.BG0001502 Отманли

II. Предлага на Министъра на околната среда и водите да се ползват следните модели за структура на планове за действие за видове, след отразяване на направените от съвета бележки:

1. За животински видове

2. За растителни видове