Категории
Природа

Заседания

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (6.07.2021 г.)


ДНЕВЕН РЕД

      1.  Повторно разглеждане на предложения, разгледани на заседание на НСБР, проведено на 28.01.2021 г. за изменение на списъци за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

 

 • BG0000141 „Река Камчия“;
 • BG0000143 „Караагач“;
 • BG0000220 „Долна Места“;
 • BG0000279 „Стара река“;
 • BG0000280 „Златаришка река“;
 • BG0000281 „Река Белица“;
 • BG0000282 „Дряновска река“;
 • BG0000287 „Меричлерска река“;
 • BG0000294 „Кършалево“;
 • BG0000298 „Конявска планина“;
 • BG0000313 „Руй“;
 • BG0000425 „Река Съзлийка“;
 • BG0000426 „Река Луда Яна“;
 • BG0000427 „Река Овчарица“;
 • BG0000432 „Голяма река“;
 • BG0000434 „Банска река“;
 • BG0000435 „Река Каялийка“;
 • BG0000436 „Река Мечка“;
 • BG0000437 „Река Черкезица“;
 • BG0000438 „Река Чинардере“;
 • BG0000440 „Река Соколица“;
 • BG0000441 „Река Блатница“;
 
 • BG0000442 „Река Мартинка“;
 • BG0000443 „Река Омуровска“;
 • BG0000444 „Река Пясъчник“;
 • BG0000487 „Божите мостове“;
 • BG0000501 „Голяма Камчия“;
 • BG0000503 „Река Лом“;
 • BG0000508 „Река Скът“;
 • BG0000509 „Цибрица“;
 • BG0000516 „Черната могила“;
 • BG0000518 „Въртопски дол“;
 • BG0000525 „Тимок“;
 • BG0000539 „Гора Тополяне“;
 • BG0000578 „Река Марица“;
 • BG0000601 „Каленска пещера“;
 • BG0000612 „Река Блягорница“;
 • BG0000613 „Река Искър“;
 • BG0000614 „Река Огоста“;
 • BG0000617 „Река Палакария“
 • BG0000631 „Ново село“;
 • BG0001007 „Странджа“;
 • BG0001013 „Скрино“;
 • BG0001307 „Плана“.

          - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 1 от дневния ред

 1. Разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 3 (три) защитени зони, както следва:
 • BG0001001 „Ропотамо“;
 • BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“;
 • BG0000103 „Галата“.

        - Допълнение към предварителното становище от НПМ-БАН (публ. на 21.06.2021)

        - Налични данни в ИАОС за районите на направените предложения (публ. на 21.06.2021)

        - Становище от Национален природонаучен музей, БАН (публ. на 24.06.2021)

        - Експертиза от Биологическия факултет към СУ „Свети Климент Охридски“ (публ. на 25.06.2021)

        - Становище от община "Бяла" (публ. на 28.06.2021)

        - Становище от община "Аврен" (публ. на 1.07.2021)

        - Становище от обл. Бургас (публ. на 1.07.2021)

        - Становище от община "Варна" (публ. на 2.07.2021)

        - Становище от община "Д.Чифлик" (публ. на 2.07.2021)

        - Становище от обл. Варна (публ. на 5.07.2021)

        - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 2 от дневния ред

 1. Проект на „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“;

          - Становище от ГД "Национална полиция": писмопредложени корекции в Плана за действие и в Приложение 8 към него (публ. на 28.06.2021)

          - Становище от дирекция „Национална служба за защита на природата“ по т. 3 и т. 4 от дневния ред

 1. Проект на „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2021 – 2030 г.“;

          - Становище от Асоциацията за развъждане на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза" (публ. на 24.06.2021)

          - Становище от Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България (публ. на 24.06.2021)

          - Становище от "Българска асоциация биопродукти" (публ. на 29.06.2021)

          - Мнение от проф. Д. Симеоносвска-Николова и гл.ас. д-р. В. Спасова, Биологически факултет, СУ "Кл. Охридски" (публ. на 30.06.2021)

          - Становище от доц. д-р Л.Сакалиева, Природо-математически факултет, ЮЗУ "Н.Рилски" (публ. на 1.07.2021)

          - Становище от доц. д-р О. Деков - рецензент на плана (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от доц. д-р И. Атанасова - рецензент на плана (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Фондация за хабитатите, Нидерландия (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Музей Карлови Вари, Р. Чехия (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от проф. днб З. Боев, НПМ (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Дирекция ПП "Врачански Балкан" (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Проект "Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България" (публ. на 2.07.2021)

          - Становище от Зоологическа градина - София (публ. на 2.07.2021)

          

 1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие, утвърден със Заповед РД-670/6.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите, постъпили с вх. № 48-00-431/07.06.2021 г. на МОСВ от Асоциация на парковете в България;
 2. Други.

 

      Становища по точките от дневния ред на членовете на НСБР:

      - Становище от МЗХГ (публ. на 2.07.2021)

      - Становище от ИАОС (публ. на 2.07.2021)

      - Становища на WWF България-  по т. 3 и 4 от дневния ред (публ. на 5.07.2021)

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

 По отношение т. 1 от дневния ред:

 На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР, НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да внесе в Министерския съвет (МС) за разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

 

 • BG0000141 „Река Камчия“;
 • BG0000143 „Караагач“;
 • BG0000220 „Долна Места“;
 • BG0000279 „Стара река“;
 • BG0000280 „Златаришка река“;
 • BG0000281 „Река Белица“;
 • BG0000282 „Дряновска река“;
 • BG0000287 „Меричлерска река“;
 • BG0000294 „Кършалево“;
 • BG0000298 „Конявска планина“;
 • BG0000313 „Руй“;
 • BG0000425 „Река Съзлийка“;
 • BG0000426 „Река Луда Яна“;
 • BG0000427 „Река Овчарица“;
 • BG0000432 „Голяма река“;
 • BG0000434 „Банска река“;
 • BG0000435 „Река Каялийка“;
 • BG0000436 „Река Мечка“;
 • BG0000437 „Река Черкезица“;
 • BG0000438 „Река Чинардере“;
 • BG0000440 „Река Соколица“;
 • BG0000441 „Река Блатница“;
 
 • BG0000442 „Река Мартинка“;
 • BG0000443 „Река Омуровска“;
 • BG0000444 „Река Пясъчник“;
 • BG0000487 „Божите мостове“;
 • BG0000501 „Голяма Камчия“;
 • BG0000503 „Река Лом“;
 • BG0000508 „Река Скът“;
 • BG0000509 „Цибрица“;
 • BG0000516 „Черната могила“;
 • BG0000518 „Въртопски дол“;
 • BG0000525 „Тимок“;
 • BG0000539 „Гора Тополяне“;
 • BG0000578 „Река Марица“;
 • BG0000601 „Каленска пещера“;
 • BG0000612 „Река Блягорница“;
 • BG0000613 „Река Искър“;
 • BG0000614 „Река Огоста“;
 • BG0000617 „Река Палакария“
 • BG0000631 „Ново село“;
 • BG0001007 „Странджа“;
 • BG0001013 „Скрино“;
 • BG0001307 „Плана“.

 

 По отношение т. 2 от дневния ред:

 На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР предлага на министъра на околната среда и водите да внесе в Министерския съвет предложение за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на границите на три защитени зони- BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“, след отразяване на становището на дирекция НСЗП.

 По отношение т. 3 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“, след отразяване на бележките и становищата, представени на съвета.

 По отношение т. 4 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да утвърди „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2021 – 2030 г.“, след отразяване на бележките и становищата, представени на съвета.

 По отношение т. 5 от дневния ред:

 НСБР предлага на министъра на околната среда и водите да предприеме действия за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие, утвърден със Заповед РД-670/6.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (28.01.2021 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане на предложения за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заедно с документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР към тях, по отношение на границите на 44 защитени зони, както следва:

   

  • BG0000141 „Река Камчия“;
  • BG0000143 „Караагач“;
  • BG0000220 „Долна Места“;
  • BG0000279 „Стара река“;
  • BG0000280 „Златаришка река“;
  • BG0000281 „Река Белица“;
  • BG0000282 „Дряновска река“;
  • BG0000287 „Меричлерска река“;
  • BG0000294 „Кършалево“;
  • BG0000298 „Конявска планина“;
  • BG0000313 „Руй“;
  • BG0000425 „Река Съзлийка“;
  • BG0000426 „Река Луда Яна“;
  • BG0000427 „Река Овчарица“;
  • BG0000432 „Голяма река“;
  • BG0000434 „Банска река“;
  • BG0000435 „Река Каялийка“;
  • BG0000436 „Река Мечка“;
  • BG0000437 „Река Черкезица“;
  • BG0000438 „Река Чинардере“;
  • BG0000440 „Река Соколица“;
  • BG0000441 „Река Блатница“;
   
  • BG0000442 „Река Мартинка“;
  • BG0000443 „Река Омуровска“;
  • BG0000444 „Река Пясъчник“;
  • BG0000487 „Божите мостове“;
  • BG0000501 „Голяма Камчия“;
  • BG0000503 „Река Лом“;
  • BG0000508 „Река Скът“;
  • BG0000509 „Цибрица“;
  • BG0000516 „Черната могила“;
  • BG0000518 „Въртопски дол“;
  • BG0000525 „Тимок“;
  • BG0000539 „Гора Тополяне“;
  • BG0000578 „Река Марица“;
  • BG0000601 „Каленска пещера“;
  • BG0000612 „Река Блягорница“;
  • BG0000613 „Река Искър“;
  • BG0000614 „Река Огоста“;
  • BG0000617 „Река Палакария“
  • BG0000631 „Ново село“;
  • BG0001007 „Странджа“;
  • BG0001013 „Скрино“;
  • BG0001307 „Плана“.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (7.12.2018 г.)


ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане на списък от предложения за нови защитени зони от мрежата Натура 2000 в района на Рила планина, съгласно двете основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз;
 2. Въвеждане на полския коник в България.
 3. Проект на „План за действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България 2017 – 2026 г.“;
 4. Проект на „План за действие за опазване на малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г.";
 5. Проект на „План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027 г.“;
 6. Проект на „План за действие за опазване на вълка (Canis lupus) в България 2017 – 2026 г.“.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

 1. Да не разглежда предложението на СИП за нова защитена зона по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, поради непълен комплект документи, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗБР и липсата на научна обосновка към него.

Предлага на министъра на околната среда и водите:

      2. да приеме внесеното предложение за определяне на нова защитена зона за опазване на дивите птици, с наименование „Рила буфер“, като мярка в изпълнение на решението на съда на ЕС.

      3. да одобри нова зона по Натура 2000 в района на Рила планина. Целта е отстраняване на констатираната недостатъчност на мрежата за двата вида, предмет на опазване в района – главоч (Cottus gobio) и кафява мечка (Ursus arctos).

      4. обявяване на нова защитена зона „Ниска Рила“, която да е с обхват,  съгласно предложението на Министерство на земеделието храните и горите.

      5. да приеме за информация „Програма за въвеждане в природата на фенотипна възстановка на див кон тарпан (Equus ferus ferus)“ и да възложи на дирекция НСЗП в МОСВ да:

 • проучи международния опит, свързан с отглеждането на породата и въвеждането и в природата като див вид, включително законодателно;
 • направи анализ на необходимостта от промяна в законодателството;
 • направи експертен анализ, в това число и оценка на риска за въвеждането на тази порода.

      6.  да утвърди „План за действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България 2019 – 2028 г.“, след съобразяване с направените бележки.

      7. да утвърди „План за действие за опазване на малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г.“, след съобразяване с направените бележки.

      8. проектът  на план за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) да бъде върнат за доработване, като на вносителите бъдат предоставени за съобразяване всички становища и мнения, постъпили за Съвета.

Предлага на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите:

      9. да утвърдят плана за действие за вълка, след съобразяване с направените бележки. По отношение на методиката, да отпадне Приложение 1 към плана и той да реферира към методиката от 2016 г, официално приета за Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, както и да отпаднат текстовете, свързани с отмяната на чл. 91а от ЗЛОД и на чл. 73, ал. 4 от ППЗЛОД.

 


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (1.12.2017 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

 1. Проект на „План за действие за опазване на черния лешояд (Aegypius monachus) в България 2015-2024 г.“- Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 2. Проект на „План за действие за опазване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в България 2015-2024 г.“, Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 3. Проект на „План за действие за опазване на брадатия лешояд (Gypaetos barbatus) в България 2015-2024 г.“Прил 1. Снимки, Прил 2. Местообитания, Прил 3. Карта;
 4. Проект на „План за действие за опазване на малката белочела гъска (Anser erythropus) в България за периода 2017-2026 г.“;
 1. Проект на „План за действие за опазване на малката червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2017-2026 г.“, разяснения бюджет;
 2. Проект на „План за действие за глухаря (Tetrao urogalus) в България за периода 2016-2025 г.“;
 3. Проект на „План за действие за белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) в България за периода 2016-2025 г.“;
 4. Проект на „План за действие за трипръстия кълвач (Pycoides tridactilus) в България за периода 2016-2025 г.“.

Определя срок до 28.02.2018 г. за внасяне на новите версии на проектите на планове, след отразяване на всички бележки по всички планове за действие от дневния ред на заседанието.

 


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (22.03.2016 г.)

Националният съвет по биологично разнообразие предлага на министъра на околната среда и водите:

 • Да не съгласува отглеждането на хибриден ивичест костур (Morone saxatilis x Morone chrysops), извън условията на затворена рециркулационна система.
 • На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение на списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет, както следва:
  • Заличаване на защитена зона BG0000607 „Пещера Микре“;
  • Увеличаване площта на защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“;
  • Намаляване на площта на защитена зона BG0000526 „Долно Линево“ и промяна в границите ѝ.
 • Да върне за преработване проекта на „План за действие за опазване на червеногушата гъска 2015-2024“, при съобразяване с внесените писмени становища и отразените в протокола от заседанието бележки.
 • Да отложи разглеждането на документацията  за новопредложената защитена зона „Рила-буфер“ за опазване на дивите птици до 2 години за извършване на допълнителни проучвания.  Допълнителните проучвания да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на предложението, както и на такива, участвали в подготовката на представените за настоящото заседание становища


РЕШЕНИЯ НА НСБР (27.05.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.04.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (14.03.2014 г.)

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР  (7.03.2014 г.)

1. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за изменение и допълване на приетите от него списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна както следва:

 • увеличение на площта на защитени зони BG0000130 “Крайморска Добруджа” и BG0000573 “Комплекс Калиакра”, съгласно предложенията;
 •  допълване с нова защитена зона BG000635 “Девненски хълмове”, съгласно предложението.“

Предложения за разширяване на съществуващи защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за одобряване на нова такава, за приоритетен тип природно местообитание 62C0 (документация по чл. 8, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и обосновка)

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, във връзка чл. 56, ал. 2 от ЗБР предлага на Министъра на околната среда и водите да утвърди плановете за действие след отразяване на бележки направени от съвета, както следва:

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

Плановете за действие са разработени по проекти финансирани от ЕФИ Лайф + и ОПОС


РЕШЕНИЯ НА НСБР (08.10.2013 г.)


РЕШЕНИЯ НА НСБР (10.06.2013 г.)  

Предлага на Министъра на околната среда и водите, след отразяване на бележките, направени от съвета, да утвърди проектите на: 

 1. План за действие за опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 2. План за действие за опазване на растителния вид Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 3. План за действие за опазване на растителния вид Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 4. План за действие за опазване на растителния вид Осилест здравец (Geranium aristatum Freyn & Sint.) в България 2013 - 2022 г. (Вариант 2);
 5. План за действие за опазване на растителния вид Ароматна матиола (Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2), Карти;
 6. План за действие за опазване на розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2);
 7. План за действие за опазване на растителния вид Петниста сверция (Swertia punctata Baumg.) в България 2013 - 2022 г.(Вариант 2)

___________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЯ НА НСБР (4.12.2012)

I. Предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе за разглеждане в Министерски съвет списък на следните защитени зони:

I.I. Предложение за разширение на съществуващи защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1. BG0000103 Галата

2. BG0000146 Плаж Градина - Златна рибка

3. BG0000573 Комплекс Калиакра

4. BG0001001 Ропотамо

5. BG0001004 Емине -Иракли

6. BG0001007 Странджа

I.II. Предложение за нови защитени морски зони съгласно Директива 92/43/ЕИО:

1.BG0001500 Аладжа банка

2.BG0001501 Емона

3.BG0001502 Отманли

II. Предлага на Министъра на околната среда и водите да се ползват следните модели за структура на планове за действие за видове, след отразяване на направените от съвета бележки:

1. За животински видове

2. За растителни видове