Категории
Природа

Друга полезна информация

Документи за защитени зони "Комплекс Калиакра", "Калиакра" и "Белите скали", предмет на обсъждания Интегриран план за управление

Обнародвани заповеди по реда на чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие:

ЗАПОВЕД № РД – 526 от 21.07.2017г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573

Карта, визуализираща разпространението на местообитание 62C0* "Понто-Сарматски степи" на територията на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в границите на което се прилагат забраните от Заповед № РД-526 от 21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕД № РД – 148 от 19.02.2014г. за защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър”, с код BG0000574Изтекъл срок на действие Обнародвани заповеди по реда на чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие:

ЗАПОВЕД № РД – 966 от 20.12.2013г. за защитена зона „Река Янтра”, с код BG0000610Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 797 от 18.10.2013г. за защитена зона „Било”, с код BG0002115Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 615 от 23.08.2011г. за част от защитена зона „Камчия”, с код BG0000116 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 751 от 16.08.2010г. за част от защитена зона „Камчия”, с код BG0000116 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 791 от 25.11.2009г. за изменение на Заповед № РД – 885 от 21 ноември 2008 г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД №  РД – 855 от 21.11.2008 г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573 Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 467 от 30.07.2008г. за изменение на Заповед № РД – 626 от02.08.2007 г. за защитена зона „Емине”, с код BG0002043 и защитена зона „Емине – Иракли“, с код BG0001004Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 626 от 02.08.2007г. за защитена зона „Емине”, с код BG0002043 и защитена зона „Емине – Иракли“, с код BG0001004 – Изтекъл срок на действие


НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г.)

…. Чл. 278в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. и доп., бр. 86 от 1991 г., предишен чл. 278а, изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни и скални образувания и пещери, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Чл. 278г. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Чл. 278д. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

……

Раздел II Административни нарушения и наказания Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушения на забраните и ограниченията, определени по реда на чл. 12, ал. 6, чл. 19 и 29, както и за неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

(2) За неспазване на условията в разрешително, издадено по реда на този закон, доколкото деянието не съставлява друго административно нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 300 до 6000 лв.

(3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 122 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

(2) Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 44 по време на лов, се наказва с глоба по ал. 1 и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години.

(3) В случаите по ал. 2, когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години.

(4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3, чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

Чл. 126. (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1, в нарушение на чл. 62а и чл. 67, ал. 4 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв.

Чл. 127. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) За нарушения по чл. 16, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 700 до 4000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1500 до 10 000 лв.

(2) За нарушения по чл. 16, букви „к“, „л“ и „м“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2500 до 12 000 лв.

(3) За осъществяване на дейност в случаите по чл. 16, букви „а“, „е“, „ж“, „з“, „и“ и „й“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Чл. 127а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) За умишлено непредоставяне или предоставяне на невярна информация по чл. 4 и 7 от Регламент (ЕС) № 511/2014 на компетентните органи по чл. 115, ал. 1 и чл. 118, ал. 2 и 3 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 127б. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) (1) За нарушения по чл. 7, параграф 1, букви „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

(2) За нарушения по чл. 7, параграф 1, букви „а“ и „з“ от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 1500 до 8000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 8000 до 25 000 лв.

(3) За нарушения на изискванията на разрешителното по чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 800 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 6000 до 20 000 лв.

Чл. 128. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2007 г.) За нарушение на чл. 41а, ал. 2, чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 102, ал. 4 и чл. 102б, ал. 5 физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 128а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) За нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 3, чл. 73, ал. 2, чл. 90, ал. 1, чл. 102, ал. 2, чл. 102а, ал. 1 и 2 и чл. 119, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

Чл. 128б. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 и 17 длъжностните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 128в. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г.) За други нарушения на този закон, на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006, ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 129. (1) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2007 г.) Вещите, включително живите животни и растения, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случай на отнети в полза на държавата екземпляри от видове по чл. 37 от този закон и по Приложение А от Регламент 338/97 – предмет на нарушението. В тези случаи разпореждането се осъществява съответно по реда на чл. 39, ал. 2 и 3 или на глава четвърта, раздел VI.

Чл. 129а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За щети, нанесени на определени видове растения и животни, включени в приложение № 3, виновните лица заплащат обезщетение.

(2) Размерът на обезщетението се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 130. (1) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината. Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието и храните, от областния управител или от кмета на общината, или от оправомощени от тях лица.

(2) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 2 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от органа, издал разрешителното, а наказателните постановления се издават от съответния орган, издал разрешителното, или от оправомощено от него лице.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 126 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от тях лица.

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Нарушенията по чл. 127, 128, 128а и 128б се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(6) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, с което е наложено наказание по чл. 125, ал. 2 и 3, е длъжен в тридневен срок от влизането му в сила да уведоми Изпълнителната агенция по горите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм., бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.).

...

Документи по международни конвенции свързани с опазването на видовете в защитените територии и зони

КОНВЕНЦИЯ ПО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

РЕШЕНИЕ VIII/28. Impact assessment: Voluntary guidelines on biodiversity-inclusive impact assessment

РАМСАРСКА КОНВЕНЦИЯ:

Resolution X.17 Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: updated scientific and technical guidance

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ:

Ветроенергийните паркове и птиците: Актуализиран анализ за въздействието на ветроенергийните паркове върху птиците и насоки относно най-добрите практики за интегрирано планиране и оценка на въздействието (Превод на документ T-PVS/Inf (2013) 15) 

КОНВЕНЦИЯ ЗА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ:

RESOLUTION 7.2* IMPACT ASSESSMENT AND MIGRATORY SPECIES

АФРИКАНО ЕВРОАЗИАТСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БОДОПЛАВАЩИТЕ ПТИЦИ (AEWA)

Guidelines on the management of key sites for migratory waterbirds

Guidelines on how to avoid, minimise or mitigate the impact of infrastructure developments and related disturbance affecting waterbirds

Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Birds in the African-Eurasian Region