Категории
Природа

Друга полезна информация

Документи за защитени зони "Комплекс Калиакра", "Калиакра" и "Белите скали", предмет на обсъждания Интегриран план за управление

Обнародвани заповеди по реда на чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие:

ЗАПОВЕД № РД – 526 от 21.07.2017г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573

Карта, визуализираща разпространението на местообитание 62C0* "Понто-Сарматски степи" на територията на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в границите на което се прилагат забраните от Заповед № РД-526 от 21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕД № РД – 148 от 19.02.2014г. за защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър”, с код BG0000574Изтекъл срок на действие Обнародвани заповеди по реда на чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие:

ЗАПОВЕД № РД – 966 от 20.12.2013г. за защитена зона „Река Янтра”, с код BG0000610Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 797 от 18.10.2013г. за защитена зона „Било”, с код BG0002115Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 615 от 23.08.2011г. за част от защитена зона „Камчия”, с код BG0000116 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 751 от 16.08.2010г. за част от защитена зона „Камчия”, с код BG0000116 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 791 от 25.11.2009г. за изменение на Заповед № РД – 885 от 21 ноември 2008 г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573 – Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД №  РД – 855 от 21.11.2008 г. за защитена зона „Комплекс Калиакра”, с код BG0000573 Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 467 от 30.07.2008г. за изменение на Заповед № РД – 626 от02.08.2007 г. за защитена зона „Емине”, с код BG0002043 и защитена зона „Емине – Иракли“, с код BG0001004Изтекъл срок на действие

ЗАПОВЕД № РД – 626 от 02.08.2007г. за защитена зона „Емине”, с код BG0002043 и защитена зона „Емине – Иракли“, с код BG0001004 – Изтекъл срок на действие


НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г.)

…. Чл. 278в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. и доп., бр. 86 от 1991 г., предишен чл. 278а, изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни и скални образувания и пещери, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Чл. 278г. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Чл. 278д. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

……

Раздел II Административни нарушения и наказания Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушения на забраните и ограниченията, определени по реда на чл. 12, ал. 6, чл. 19 и 29, както и за неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

(2) За неспазване на условията в разрешително, издадено по реда на този закон, доколкото деянието не съставлява друго административно нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 300 до 6000 лв.

(3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 122 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

(2) Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 44 по време на лов, се наказва с глоба по ал. 1 и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години.

(3) В случаите по ал. 2, когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години.

(4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3, чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

Чл. 126. (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1, в нарушение на чл. 62а и чл. 67, ал. 4 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв.

Чл. 127. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) За нарушения по чл. 16, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 700 до 4000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1500 до 10 000 лв.

(2) За нарушения по чл. 16, букви „к“, „л“ и „м“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2500 до 12 000 лв.

(3) За осъществяване на дейност в случаите по чл. 16, букви „а“, „е“, „ж“, „з“, „и“ и „й“ от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Чл. 127а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) За умишлено непредоставяне или предоставяне на невярна информация по чл. 4 и 7 от Регламент (ЕС) № 511/2014 на компетентните органи по чл. 115, ал. 1 и чл. 118, ал. 2 и 3 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 127б. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) (1) За нарушения по чл. 7, параграф 1, букви „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

(2) За нарушения по чл. 7, параграф 1, букви „а“ и „з“ от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 1500 до 8000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 8000 до 25 000 лв.

(3) За нарушения на изискванията на разрешителното по чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 физическите лица се наказват с глоба от 800 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 6000 до 20 000 лв.

Чл. 128. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2007 г.) За нарушение на чл. 41а, ал. 2, чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 102, ал. 4 и чл. 102б, ал. 5 физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 128а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) За нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 3, чл. 73, ал. 2, чл. 90, ал. 1, чл. 102, ал. 2, чл. 102а, ал. 1 и 2 и чл. 119, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

Чл. 128б. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 и 17 длъжностните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 128в. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2007 г.) За други нарушения на този закон, на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006, ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 129. (1) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2007 г.) Вещите, включително живите животни и растения, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случай на отнети в полза на държавата екземпляри от видове по чл. 37 от този закон и по Приложение А от Регламент 338/97 – предмет на нарушението. В тези случаи разпореждането се осъществява съответно по реда на чл. 39, ал. 2 и 3 или на глава четвърта, раздел VI.

Чл. 129а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За щети, нанесени на определени видове растения и животни, включени в приложение № 3, виновните лица заплащат обезщетение.

(2) Размерът на обезщетението се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 130. (1) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината. Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието и храните, от областния управител или от кмета на общината, или от оправомощени от тях лица.

(2) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 2 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от органа, издал разрешителното, а наказателните постановления се издават от съответния орган, издал разрешителното, или от оправомощено от него лице.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 126 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от тях лица.

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Нарушенията по чл. 127, 128, 128а и 128б се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(6) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, с което е наложено наказание по чл. 125, ал. 2 и 3, е длъжен в тридневен срок от влизането му в сила да уведоми Изпълнителната агенция по горите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм., бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.).

...

Документи и ръководства свързани с опазването на видовете в защитените територии и зони