Категории
Природа

Регламенти на Европейския съюз

Регламенти на Европейския съюз за търговия с екземпляри от диви видове 

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 на СЪВЕТА от 9 декември 1996 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Последно изменение: Регламент (ЕС) 2023/966 на КОМИСИЯТА от 15 май 2023 за промяна на приложенията)
 • РЕГЛАМЕНТ № 865/2006 на КОМИСИЯТА от 4 Май 2006 установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 на КОМИСИЯТА от 23 август 2012 за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (Последно изменение: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2281 на КОМИСИЯТА от 16 декември 2021)
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2770 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2023 г. относно забрана на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
 • РЕГЛАМЕНТ ЕЕС/3254/91 за използването на капани за задържане на крака
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1771/94 на КОМИСИЯТА от 19 юли 1994 относно определяне на разпоредби относно въвеждането в Общността на необработени кожи и стоки произведени от определени видове диви животни ( по отношение на Регламент № 3254/ 91)
 • РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 35/97 от 10 януари 1997, предвиждащ разпоредби за издаване на сертификати за необработени кожи и стоки, за които се отнася Регламент на Съвета (ЕИО) № 3254/91
 • РЕГЛАМЕНТ 348/81/ЕЕС за общите правила за внос на китове или продукти от тях
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1007/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 относно търговията с тюленови продукти
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1850 НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 708/2007 на СЪВЕТА от 11 юни 2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 535/2008 на КОМИСИЯТА от 13 юни 2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1523/2007 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 11 декември 2007 за забрана на пускането на пазара и вноса или износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа

_______________________________________________________________________________________________

Регламенти на Европейския съюз за инвазивните видове

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/145 на КОМИСИЯТА от 4 февруари 2016 година за приемане на формата на документа, който служи като доказателство за наличието на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки, с което се позволява на учережденията да извършват определени дейности с инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1141 на КОМИСИЯТА от 13 юли 2016 година за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (изм. с РЕГЛАМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1263 на КОМИСИЯТА от 12 юли 2017 г. и (ЕС) 2019/1262 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2019 г.)

Регламент на Европейския съюз за Генетични ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 511/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1866 НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регистъра на колекциите, наблюдението за спазване на задълженията от страна на ползвателите и най-добрите практики


Регламенти на Европейския съюз за ГМО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 65/2004 на КОМИСИЯТА от 14 януари 2004 година за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1946/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (текст от значение за ЕИП).

Регламент (ЕО) № 1981/2006 на КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година относно подробни правила за прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 наЕвропейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Общността генетично модифицирани организми.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1830/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването нахрани и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (текст от значение за ЕИП).

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 258/97 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.