Категории
Природа

Планове за действие

1. ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

ЖИВОТНИ (ANIMALIA)

- БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

- ПТИЦИ (AVES)

- ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)

- ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)

- БЕЗГРЪБНАЧНИ (INVERTEBRATA)

 

РАСТЕНИЯ (PLANTES)

2. ФОРМАТИ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

(приети от Националния съвет по биологично разнообразие на заседанието от 14.09.2012 г.)

- за животински видове
- за растителни видове

 

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

 

3. ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

                               ВИД

                      ИЗПЪЛНИТЕЛ
 Глухар (Tetrao urogallus)  Българска фондация биоразнообразие
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Брадат лешояд (Gipaetus barbatus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
Пещеролюбиви прилепи в България (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus Euryale, Rhinolophus blasii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis capaccinii и Miniopterus schreibersii) ОПИМОС (ЕИК: 176976015), 31.07.2020
Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) Национално ловно-рибарско сдружение "СЛРБ" (Булстат: 121229811), 05.08.2020

 Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

 

4. ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ  

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

 Кафява мечка (Ursus arctos)  Четири лапи (Булстат: 130919836), 24.08.2020
 Дива котка (Felis silvestris)  НЛРС към СЛРБ, 2019
 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)  Фондация "ХАБИТАТ", Недерландия
 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  БДЗП, 2013

 

5. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

  • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Родопско лале (Tulipa rhodopaea) (2008 – 2017)
  • План за действие за опазване на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) (2008 – 2017)