Категории
Природа

Планове за действие

1. ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

ЖИВОТНИ (ANIMALIA)

- БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

Няма

- ПТИЦИ (AVES)

- ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)

Няма

 

РАСТЕНИЯ (PLANTES)

 • План за действие за опазване на Бледожълт равнец (Achillea ochroleuca Ehrh.)(2014 - 2023)
 • План за действие за опазване на Тракийския равнец (Achillea thracica) в България 2014 - 2023
 • План за действие за опазване на Арабската етионема (Aethionema arabicum) в България 2014 - 2023
 • План за действие за опазване на Вебиев див бадем (Amygdalus webbii Spach.)
 • План за действие за опазване на Маришкото подрумиче (Anthemis argyrophylla)
 • План за действие за опазване на Планинския пелин (Artemisia chamaemelifolia)
 • План за действие за опазване на Люспесто изтравниче (Asplenium lepidum)
 • План за действие за опазване на Тракийския клин (Astracantha thracica)
 • План за действие за опазване на Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.)
 • План за действие за опазване на Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.)
 • План за действие за опазване на Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum)
 • План за действие за опазване на Скалната метличина (Centaurea finazzeri)
 • План за действие за опазване на Трижилковата метличина (Centaurea trinervata)
 • План за действие за опазване на Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan)
 • План за действие за опазване на Келереров центрантус (Centhranthus kellereri)
 • План за действие за опазване на Ружевидната поветица (Convolvulus althaeoides L.)
 • План за действие за опазване на Сребристата поветица (Convolvulus holosericeus)
 • План за действие за опазване на Съчленен коринефорус (Corynephorus divaricatus)
 • План за действие за опазване на Балканското часовниче (Erodium absinthoides)
 • План за действие за опазване на Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Катерлива ефедра (Ephedra fragilis)
 • План за действие за опазване на Немската жълтуга (Genista germanica)
 • План за действие за опазване на Осилест здравец (Geranium aristatum Freyn & Sint.);
 • План за действие за опазване на Блатното секирче (Lathyrus palustris)
 • План за действие за опазване на Панчичево секирче (Lathyrus pancicii)
 • План за действие за опазване на Глухарчевидната жълтица (Leontodon saxatilis Lam.)
 • План за действие за опазване на Българска гърлица (Limonium bulgaricum)
 • План за действие за опазване на Блатния плаун (Lycopodiella inundata)
 • План за действие за опазване на Еднодомна манния (Mannia androgyna (L.) A.Evans) в България 2014 - 2023
 • План за действие за опазване на Атинската мерендера (Merendera attica (Spruner ex Tomm.) Boiss. & Sprune)
 • План за действие за опазване на Ароматна матиола (Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.)
 • План за действие за опазване на Муховидната пчелица (Ophrys insectifera);
 • План за действие за опазване на Провански салеп (Orchis provincialis) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Гигантският живовляк (Plantago maxima)
 • План за действие за опазване на Храстовидния очиболец (Potentilla fruticosa)
 • План за действие за опазване на Стояновото лютиче (Ranunculus stojanovii Delip.)
 • План за действие за опазване на Кристална ричия (Riccia crustata Trab.)
 • План за действие за опазване на Розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.)
 • План за действие за опазване на Българския сърпец (Serratula bulgarica)
 • План за действие за опазване на Разпростряно (Алпийско) плюскавиче (Silene alpina)
 • План за действие за опазване на Нарязанолистен тъжник (Spiraea crenata)
 • План за действие за опазване на Петниста сверция (Swertia punctata Baumg.)
 • План за действие за опазване на Вълнеста козя брада (Tragopogon floccosus Waldst. & Kit.)
 • План за действие за опазване на Наплъстена трихоколеа (Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.)
 • План за действие за опазване на Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.)
 • План за действие за опазване на Анасоновия лопен (Verbascum anisophyllum) (2014 - 2023)
 • План за действие за опазване на Жлезист (Пурпурен) лопен (Verbascum purpureum) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Родопски лопен (Verbascum spathulisepalum) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Цар-Борисов лопен Verbascum tzar-borisii (Dav. ex Stoj.) Stef.-Gat.
 • План за действие за опазване на Наделенолистното великденче (Veronica multifida)

 

2. ФОРМАТИ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

(приети от Националния съвет по биологично разнообразие на заседанието от 14.09.2012 г.)

- за животински видове
- за растителни видове

 

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

 

3. ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

                               ВИД

                      ИЗПЪЛНИТЕЛ
 Белогръб кълвач (Dendrocopus leucotos)  Българска фондация биоразнообразие
 Глухар (Tetrao urogallus)  Българска фондация биоразнообразие
 Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)  Българска фондация биоразнообразие
 Европейски лалугер (Spermophilus citellus)  БДЗП, 2016
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Брадат лешояд (Gipaetus barbatus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
Белошипа ветрушка (Falco naumanni)  Зелени Балкани,  7.11.2013
Малък креслив орел (Aquila pomarina) БДЗП, 31.05.2014
Вълк (Canis lupus) СДП Балкани, 8.12.2014

 Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

 

4. ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ  

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  БДЗП, 2013
 Северен гребенест тритон (Triturus cristatus Laurenti, 1768)  ПП Врачански Балкан, 29.03.2018
 Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner, 1804)  ПП Врачански Балкан, 23.07.2018
 Aegilops dichasians  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Amygdalus х delipavlovii  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Fissidens fontanus  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Rhaponticoides amplifolia  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Veronica baumgartenii  ИБЕИ (ИБ), 2011

 

5. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

 • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Родопско лале (Tulipa rhodopaea) (2008 – 2017)
 • План за действие за опазване на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) (2008 – 2017)