Категории
Природа

Планове за действие

1. ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

ЖИВОТНИ (ANIMALIA)

- БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

- ПТИЦИ (AVES)

- ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)

- БЕЗГРЪБНАЧНИ (INVERTEBRATA)

 

РАСТЕНИЯ (PLANTES)

2. ФОРМАТИ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

(приети от Националния съвет по биологично разнообразие на заседанието от 14.09.2012 г.)

- за животински видове
- за растителни видове

 

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

 

3. ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

                               ВИД

                      ИЗПЪЛНИТЕЛ
 Глухар (Tetrao urogallus)  Българска фондация биоразнообразие
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Брадат лешояд (Gipaetus barbatus)  Зелени Балкани, 30.01.2012

 Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

 

4. ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ  

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

 Кафява мечка (Ursus arctos)  Четири лапи (Булстат: 130919836), 24.08.2020
 Дива котка (Felis silvestris)  НЛРС към СЛРБ, 2019
 Пещеролюбиви прилепи в България (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus Euryale, Rhinolophus blasii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis capaccinii и Miniopterus schreibersii) ОПИМОС (ЕИК: 176976015), 31.07.2020
 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)  Фондация "ХАБИТАТ", Недерландия
 Колониално гнездящи водолюбиви птици (чаплови и ибисови птици, огърличници,   саблеклюни и рибарки): A. purpurea, A. ralloides, E. alba, E. garzetta, N. nycticorax, P. leucorodia, P. falcinellus, R. avosetta, G. pratincola, Ch. hybrida, Ch. niger, G. nilotica, S. hirundo, S. sandvicensis, S. albifrons, L. melanocephalus ОПИМОС (ЕИК: 176976015), 31.07.2020
 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  БДЗП, 2013
 Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) Национално ловно-рибарско сдружение "СЛРБ" (Булстат: 121229811), 05.08.2020
 Леопардов смок (Zamenis situla) ОПИМОС (ЕИК: 176976015), 11.09.2020
 Северен гребенест тритон (Triturus cristatus Laurenti, 1768) Сдружение „Партньори за регионално, обществено и гражданско развитие в Европейския съюз“ (ЕИК: 176232803), 03.08.2020
 Поточен рак (Austropotamobius torrentium)
Сдружение "Асоциация наука за природата" (Булстат: 176221543), 02.09.2020
 Алпийска розалия (Rosalia alpina)
Сдружение с нестопанска цел "Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора" (Булстат: 123079354), 18.09.2020
  Mенетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus)
Сдружение с нестопанска цел "Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора" (Булстат: 123079354), 18.09.2020
 Catopta thrips Сдружение "Асоциация наука за природата" (Булстат: 176221543), 02.09.2020
 Бяло-v (Nymphalis vaualbum) Сдружение "Асоциация наука за природата" (Булстат: 176221543), 02.09.2020
 Aegilops dichasians  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Amygdalus х delipavlovii  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Fissidens fontanus  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Rhaponticoides amplifolia  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Veronica baumgartenii  ИБЕИ (ИБ), 2011
 Татарско диво зеле (Crambe tataria) Сдружение "Асоциация наука за природата" (Булстат: 176221543), 02.09.2020
 Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) Сдружение "Асоциация наука за природата" (Булстат: 176221543), 02.09.2020

 

5. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

  • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Родопско лале (Tulipa rhodopaea) (2008 – 2017)
  • План за действие за опазване на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) (2008 – 2017)