Категории
Природа

Планове за действие

1. ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

ЖИВОТНИ (ANIMALIA)

- БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

- ПТИЦИ (AVES)

- ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)

- ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)

- БЕЗГРЪБНАЧНИ (INVERTEBRATA)

 

РАСТЕНИЯ (PLANTES)

 

2. ФОРМАТИ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

(приети от Националния съвет по биологично разнообразие на заседанието от 14.09.2012 г.)

- за животински видове
- за растителни видове

 

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

 

3. ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

                               ВИД

                      ИЗПЪЛНИТЕЛ
 Глухар (Tetrao urogallus)  Българска фондация биоразнообразие
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Брадат лешояд (Gipaetus barbatus)  Зелени Балкани, 30.01.2012

 Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

 

4. ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ  

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

 Дива котка (Felis silvestris)  НЛРС към СЛРБ, 2019
 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)  Фондация "ХАБИТАТ", Недерландия
 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  БДЗП, 2013

 

5. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

  • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Родопско лале (Tulipa rhodopaea) (2008 – 2017)
  • План за действие за опазване на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) (2008 – 2017)