Категории
Природа

НАТУРА 2000 в Европа

Европейска комисия, Главна Дирекция "Околна среда", Природа и биоразнообразие

Natura 2000 Viewer - онлайн инструмент, който представя всички Натура 2000 места и информация за опазваните местообитания и видове в тях. Представената информация е от общоевропейския набор от данни за Натура 2000, създаден от Европейската агенция по околна среда (EEA) въз основа на данните, получени от държавите-членки на ЕС. Тъй като обновяването на данните се извършва веднъж годишно и като се има предвид, че държавите-членки могат да актуализират своите национални набори от данни по всяко време през годината, показаната информация не винаги отразява най-новата ситуация по отношение на националното обявяване на местата.

Комуникационна платформа за Натура 2000

Европейски тематичен център по биологично разнообразие - Eionet

Инструмент за преглед на данните от докладванията на държавите-членки на ЕС по реда на чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

Инструмент за преглед на данните от докладванията на държавите-членки на ЕС по реда на чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)