Категории
Природа

Генетични ресурси

Обща информация

Генетичните ресурси (ГР) представляват материали от растителен, животински, гъбен или микроорганизмов произход, които съдържат функционални единици за наследственост и притежават реална или потенциална стойност. Извършването на изследователска или развойна дейност върху генетичния или биохимичния състав на ГР се определя като използване.

На международно ниво достъпът до ГР се регулира от Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), която предоставя обща рамка за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси. Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределяне на ползите, произтичащи от тяхното използване  доразвива общите правила на КБР с отношение към използването на ГР. България е страна и по двата документа.

Достъпът до българските ГР е регулиран и се осъществява съгласно разпоредбата на чл. 66 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Ползвателите, които искат да получат достъп до ГР от дивата природа трябва да получат разрешение от министъра на околната среда и водите , а за достъп до ГР от дървесни видове, автохтонни породи животни, или местни сортове и разновидности на културни растения от министъра на земеделието, храните и горите.

Ефективното прилагане на Протокола от Нагоя изисква всички ползватели на ГР да полагат съответната дължимата грижа, за да гарантират, че достъпът до ГР е осъществен в съответствие с приложимите правни или регулаторни изисквания на страната доставчик, която е страна по Протокола от Нагоя, както и че произтеклите от това ползи са справедливо и равноправно поделени. Тук се включва и задължението за съхраняване информацията, имаща отношение към достъпа и подялбата на ползите и нейното предоставяне на следващи ползватели, както и на компетентните органи в страната, където се осъществява дейността. На ниво Европейски съюз това е регулирано посредством Регламент (ЕС) № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1866 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регистъра на колекциите, наблюдението за спазване на задълженията от страна на ползвателите и най-добрите практики.

  • Получаване на достъп до български генетични ресурси

Достъпът до български ГР от физически и юридически лица може да бъде осъществен единствено след получено съгласие от компетентен орган по реда на ЗБР (чл. 115, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 2 и 3 от ЗБР) въз основа на подадено заявление:

1. За животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 към ЗБР се подава заявление по образец.

2. За видове извън приложенията на ЗБР - заявление.

НЕ е необходимо позволение за достъп съгласно Протокола от Нагоя в случаите, в които достъпът е за целите на таксономичното определяне на видове.

ВНИМАНИЕ! За достъпа до български генетични ресурси може също така да бъде необходимо подаване на:

 - Заявление за издаване на разрешителни по CITES за случаите на износ или внос на ГР за трети страни;

 - Заявление за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента.  Сертификатът служи за удостоверяване на законния произход на ползваните екземпляри и е задължителен в рамките на Европейския съюз при:- Извършване на търговски и нетърговски сделки;- Транспортиране на диво уловени екземпляри (код W) и екземпляри от първо поколение отгледан на затворено (код F). Списък с видовете по Приложение 3 (животни и растения) и Приложение 4 към ЗБР.

 Заявление за издаване на разрешение за посещение в резерват или поддържан резерват. Карта и координати на защитените територии в страната можете да намерите на  https://kais.cadastre.bg/en/Map, както и на https://gis.wwf.bg/mobilz/en/#

 

  • Задължения на ползвателите на генетични ресурси на територията на България

Съгласно Регламент 511/2014 ползвателите трябва да предоставят на компетентните органи на страната, в която се осъществява използването, доказателства за получено разрешение от страната доставчик, за използване на съответния ГР. Това става посредством декларация за положена дължима грижа.

Препоръчително е ползвателите на ГР , които извършват своята дейност на територията на страната да подадат своите декларации чрез on-line механизма DECLARE NAGOYA IT system-Наръчник на ползвателя

Желателно е преди подаването на декларация ползвателят да се запознае с Ръководство за работа с механизма и да уведоми компетентните органи.

Декларациите също така могат да бъдат адресирани и в писмен вид до Министъра на околната среда и водите. В този случай е необходимо да попълните и изпратите попълнен образец на декларация от ПРИЛОЖЕНИE II или ПРИЛОЖЕНИЕ III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1866. Предварителната консултация с компетентния орган, преди подаването на документите, е препоръчителна.

  • Контрол върху спазването на задълженията от страна на ползвателите

Ползвателите имат задължението да предоставят на компетентните органи необходимата информация за положена дължима грижа. При непредоставяне на информация или предоставяне на грешна такава, компетентните органи налагат съответна административна санкция.

С цел да ориентира ползвателите относно обхвата на законодателството, Европейската комисия, е приела Документ с насоки относно приложното поле и основните задължения във връзка с Регламент (ЕС) № 511/2014.

Контакти:

Отдел Биологично разнообразие,
Дирекция „Национална служба за защита на природата“
Министерство на околната среда и водите, адрес: 1000, гр. София, бул. 'Кн. М. Луиза' 22

  1. г-жа Пенка Стоичкова -  главен експерт и контактна точка по Протокола от Нагоя; Тел. (+359 2) 940 6112; Е-адрес: p.stoichkova@moew.government.bg
  2. г-н Георги Янакиев - старши експерт; Тел. (+359 2) 940 6123, Е-адрес: gyanakiev@moew.government.bg