Категории
Природа

Новини

Приключва проект “Натура 2000 в Черно море“. В рамките на проекта е заснет и документален филм, който можете да видите тук и да изтеглите със субтитри на български и английски език от тук.

Резултати от проведени теренни проучвания през летния и есенния сезони на 2023 г., както и първи резултати от анализите за карагьозовите риби по проект № BG16M1OP002-3.005-0001 „Натура 2000 в Черно море“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Резултати от проведени теренни проучвания през пролетния сезон на 2023 г. по проект № BG16M1OP002-3.005-0001 „Натура 2000 в Черно море“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Успешно продължава работата по проект BG16M1OP002-3.005-0001 „Натура 2000 в Черно море“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“                    

 

Стартира изпълнението на дейност 3 „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България” от проект „Натура 2000 в Черно Море“. Изпълнител на дейността е ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“.

С изпълнението на дейността се цели:

 • Да се осигури цялостен методологичен подход за проучване на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и тяхната популация в морските пространства на Република България, както и определяне на тяхното природозащитно състояние;
 • Да се установи разпространението и природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в морската част на мрежата Натура 2000 в България;
 • При необходимост, да се определят нови морски защитени зони и/или коригират границите на съществуващите защитени зони от мрежата Натура 2000 в морските пространства на Република България;
 • Да се поставят основите на съвместен мониторинг по Директива за местообитанията, Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите - РДВ) и Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия - РДМС).

            Предмет на проучване и оценка са седем типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби, както следва:

Типове природни местообитания:

 • 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини;
 • 1130 Естуари;
 • 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода;
 • 1160 Обширни плитки заливи;
 • 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове);
 • 1180 Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове;
 • 8330 Подводни или частично подводни морски пещери.

Видове морски бозайници:

 • 1349 Tursiops truncatus (Афала);
 • 1351 Phocoena phocoena (Морска свиня).

Видове риби:

 • 4125 Alosa immaculata (Карагьоз, Дунавска скумрия);
 • 4127 Alosa tanaica (Малък карагьоз, Харип).

Също така в резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъдат  инвентаризирани всички защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в страната, включващи в границите си морски пространства.

Изпълнението на дейността подлежи на оценка и контрол, както от страна на Възложителя, така и от външен изпълнител със съответната експертиза, в съответствие с предвижданията на Дейност 4 от проекта, а именно ДЗЗД „МОРСКО КАРТИРАНЕ БГ“.

Експертните екипи, ангажирани в изпълнението на проекта, конкретните срокове и пълния обхват на дейностите ще бъдат представени на пресконференция, която ще се проведе в гр. Варна в края на месец август.

 


 

 

Приключи изпълнението на Етап 1 от Дейност 2 по проект “Натура 2000 в Черно Море“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16M1OP002-3.005 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Приключи Етап 1 от Дейност 2 „Разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видовете и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България и извършване на оценка и контрол на данните, набрани от изпълнителя по дейност 3” по проект “Натура 2000 в Черно Море“. Избраният изпълнител „Морско картиране БГ” ДЗЗД разработи и предостави на Министерството на околната среда и водите следните документи: Концепция за проучване на морските местообитания и видове в Република България в изпълнение на Дейност 3 от проекта на Бенефициента, Доклад с резултатите от направения анализ на добри практики за картиране и определяне на природозащитното състояние на целевите видове и природни местообитания, Доклад от преглед на налични данни и информация от проучвания с подобен характер в Република България, Технически спецификации и предложения за критерии за подбор, минимално съдържание на Техническите предложения и критерии за възлагане по обществената поръчка на Дейност 3 от Проекта с финансов анализ и обосновка за стойността на предвидените дейности и анализ на необходимите технически и човешки ресурси.

На базата на резултатите от Етап 1 на проекта, Министерството на околната среда и водите обяви открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“ (Дейност 3 от проекта).

Информация за процедурата може да бъде намерена на адрес https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/367/#dokumenti-za-uchastie. Крайният срок за подаване на документи за участие е 24 юни 2019 г.

Проект “Натура 2000 в Черно Море“ се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16M1OP002-3.005 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Стойността на проекта е 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 70 месеца, считано от месец октомври 2017 г.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

За контакти:

Николай Цветков

тел. 02/9406123

e-mail ntsvetkov@moew.government.bg

 


 

 

Стартира проект „Знания за натура 2000“

 

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите стартира изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Дирекцията получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16M1OP002-3.006-0001, “Знания за НАТУРА 2000“.

Целта е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000.

Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 14 декември 2017 г., а продължителността му е 65 месеца.

 


 

Стартира проект Натура 2000 в Черно Море“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16M1OP002-3.005 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Основната цел на проекта е завършване на изграждането и развитието на мрежата „Натура 2000“ в морската среда. Основната дейност предвидена в рамките на този проект е проучването и картирането на разпространението на типовете природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България.

Изпълнението на проекта ще спомогне за запазване и устойчивото управление на природните ресурси на българската зона на Черно море, като ще даде възможност това управление да се основава на конкретна, надеждна и научно обоснована информация за морските видове и местообитания.

Стойността на проекта е 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 70 месеца, считано от месец октомври 2017 г.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

За контакти:

Николай Цветков

тел. 02/9406123

e-mail ntsvetkov@moew.government.bg


 

Документи от изпълнението на проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“

Проектът „Управленски подход за мрежата Натура 2000“ беше представен пред заинтересованите страни

Разработеният по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“ вариант за управление на защитените зони в страната беше представен на Национална кръгла маса за управлението на мрежата Натура 2000 в България. В събитието взеха участие представители на всички заинтересовани страни - национални и регионални власти, професионални организации, неправителствения сектор, както и членове на специално сформираните по проекта работни групи.

Подходът е съобразен с последните тенденции на ниво ЕС и отразява основните моменти около които се обединиха участниците в работните групи по проекта -  необходимост от изграждане на капацитет, децентрализация на процеса и въвличане на местните общности.

Предвижда се да бъдат създадени Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 в Министерство на околната среда и водите и регионални органи за управление на защитените зони в областните администрации. Предвидено е още функционирането на Национален консултативен съвет за Натура 2000 към националния орган и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи, с което да се обезпечи активното участие на всички заинтересовани страни и постигане на заложените цели.

Презентация от кръглата маса може да видите тук.

img_8154Събитието се проведе в рамките на проект BG16M1OP002-3.001-0001-C02 „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Период  на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.


НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

В рамките на работната сесия беше представено предложение за Териториално ориентиран подход за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, с органи за управление РИОСВ. Презентация от сесията може да видите тук.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.

13_07_201713_07_2017_1НА 05.04.2017 г.  БЕШЕ ПРОВЕДЕНА  ТРЕТА  РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

В рамките на работната сесия бяха представени актуализиран четиристепенен подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000, сравнителен анализ на предложените варианти за установяване на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в България, както и постъпилите становища от заинтересованите. Презентацията включваше и информация за елементите на плановете за управление на защитените зони.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.

321


Министерство на околната среда и водите одобри подход за управление на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000, разработен в рамките на проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“

За програмен период 2014-2020 г. Европейската комисия въведе нов подход по отношение на предоставянето на финансиране за мрежата Натура 2000, като изиска от държавите-членки да разработят приоритетни рамки за действие в изпълнение на чл. 8 от Директивата за хабитатите. Приоритетните рамки за Натура 2000 представляват инструмент за планиране, насочен към засилване на хоризонталната интеграция на НАТУРА 2000 в останалите секторни политики, чрез които да се идентифицират и мобилизират различните финансови източници за устойчивото управление на мрежата.

Българската Национална приоритетна рамка за Натура 2000, включва над 100 мерки, предвидени за финансиране чрез различните оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и други източници на финансиране през периода 2014-2020 г. Определянето на структура, която да бъде ангажирана с управлението на рамката беше част от задачите по проект BG16M1OP002-3.001-0001 „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. Различни варианти бяха предложени  и дискутирани в рамките на специално сформирана работна група по проекта, като всички участници в нея се обединиха около вариант за централизирано управление на рамката с елементи на децентрализация.

Окончателният вариант на подход за управление на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 на България, одобрен от Министерство на околната среда и водите може да видите тук.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.


НА 28.02.2017 г.  БЕШЕ ПРОВЕДЕНА  ВТОРАТА  РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

В рамките на работната сесия беше представено предложение за Четиристепенен подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000. На базата на този подход са разработени два варианта за управление на мрежата Натура 2000 в България - зоново ориентиран подход и Териториално ориентиран подход. Сесията протече при активно участие на всички заинтересовани страни.

Материалите от срещата може да видите тук.

В срок до 10 март 2017 г. предложения и коментари по публикуваните материали могат да бъдат изпращани на електронен адрес: natura2000@moew.government.bg

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.

ce

 

Проведе се втора сесия на експертна работна група 3 по проект „Управленски подход за мрежата "Натура 2000“

На 16 януари 2017 г. се проведе втора сесия на експертна работна група 3: „Управление на изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ по проект „Управленски подход за мрежата "Натура 2000“. В рамките на работната сесия бяха обсъдени различните варианти за управление на рамката и подготвения от изпълнителя по проекта сравнителен анализ между тях. Участниците се обединиха около варианта за централизиран модел на управление, с елементи на децентрализация.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г. Финансов ресурс: 980 000 лв.      

     p1150049-2p1160051-2p1160054-2Създадени бяха работните групи по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“

Сформирани бяха експертните работни  групи в изпълнение на Интегрирана Дейност 2 по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. В проекта е предвидено етапно консултиране на работните и окончателните версии на основните продукти с участието на ключови заинтересовани страни. В тази връзка бяха отправени покани до представители на различни ведомства, научни институции, неправителствени екологични организации, представители на асоциацията на еколозите от общините, бизнеса и др. да определят лица, които да се включат в дискусиите на предвидените в Компонент 1 и 2 аналитични разработки и управленски подходи.

В първите срещи на работните групи, които се проведоха на 13 и 14 декември 2016г., участие взеха над 60 души. Беше представен опитът на двете държави членки, които бяха анализирани в рамките на проекта – Холандия и Франция, както и на опита на Австрия, предвид участието на Австрийската агенция по околна среда в изпълнението на проекта. Дискутиран беше и опита на България до момента.

Презентациите от работните срещи, може да видите тук.

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.

Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.

Финансов ресурс: 980 000 лв.

p_20161213_095149p_20161213_104051

 

За по - добро управление на мрежата  „Натура 2000"

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България"

Десет регионални срещи организира  МОСВ за Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по НАТУРА 2000

Всички заинтересовани страни ще участват в организираната  Втора национална кръгла маса за разработването на  приоритетната рамка за действие за НАТУРА 2000

На заключителна среща с всички заинтересовани страни ще бъдат представени резултатите по проект „Единна информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”

Първи секторни работни срещи по Национлалната приоритетна рамка за действие по Натура 2000

Първа национална кръгла маса за разработването на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000

Бизнес, местни власти  и еко-експерти ще обсъждат акцентите в комуникационната стратегия по Натура 2000

Консорциум „НАТУРА-ГИС”  ще изгради единна информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000

СТАРТИРА КАРТИРАНЕТО ПО НАТУРА 2000

Заместник - министър Евдокия Манева ще даде пресконференция по повод стартиране на дейностите по картиране и определяне на природозащитното състояние на местообитания и видове

Стартират двугодишни теренни проучвания на територията на цялата страна в рамките на най-големия проект по Натура 2000, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”

„Географика”ЕООД ще разработи Техническо задание по проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) ще разработи Техническо задание по проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”

Стартират три проекта с обща стойност 27 360 707 лв. за „Развитие на мрежата Натура 2000”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”