Категории
Природа

Проведе се първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“

24 ноември 2022 | 12:18

Проведе се Първата национална кампания по проект „Знания за натура 2000“, чиято тема беше „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“. Тя стартира на 28.01.2020 г. в гр. София, с провеждането на национално събитие, в което участваха повече от 110 представители на заинтересованите страни. Представена бе информация за правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000, отговорностите на Националния консултативен съвет и Документа за целите на Натура 2000. Срещата приключи с дискусионен панел „Питай за Натура 2000“.

В периода от началото на м. февруари 2020 г. до края на м. октомври 2022 г. бяха проведени общо 28 регионални събития, по едно във всеки областен град на страната. Домакин на регионалните събития бяха Регионалните инспекции по околна среда и води, чиито представители откриха всяко едно събитие. В събитията участваха повече от 900 представители на заинтересованите страни – представители на областни и общински администрации, областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, областни информационни центрове, регионални дирекции по горите, държавни горски и ловни стопанства, природни и национални паркове, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, асоциации на бизнеса и ловно-рибарски сдружения, природозащитни организации, университети и музеи.

 

Основните акценти в проведените дискусии бяха свързани с:

  • Ускоряване на процеса на въвеждане на подхода в България;
  • Привличане на мотивирани млади хора, които да работят в регионалните органи за управление на екологичната мрежа;
  • Пълноценно участие на всички заинтересовани страни в Комитетите на регионално ниво;
  • Изграждане на умения за работа и постигане на съгласие по отношение на мерките, които следва да бъдат заложени в плановете за управление за защитените зони;
  • По-добро управление на базите данни за биоразнообразието в България;
  • Финансово обезпечаване на изпълнението на мерките и контрол на тяхната ефикасност и ефективност.

Участниците в регионалните събития заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000.

Предстои провеждането на още две кампании по същия проект.

 

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ с бенефициент дирекция Национална служба за защита на природата към МОСВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg