Категории
Природа

Закони

Биологично разнообразие и Натура 2000

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.,ДВ бр. 98 / 27.11.2018 г.)

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 102 / 23.12.2022 г.)

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 58 / 18.07.2017 г.)

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г., посл. изм. и доп., бр. 45 от 17.06.2022 г.)

Защитени територии

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

Други закони имащи връзка с темата

Закон за лова и опазване на дивеча  (изм. ДВ, бр. 77 / 04.11.2011 г., посл. изм., ДВ бр. 74 / 2019 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 63 / 4.08.2017 г.)

Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., посл. доп. ДВ бр. 62 от 5.08.2022 )