Категории
Министерство

Банкови сметки на Министерство на околната среда и водите

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01 BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSFПо банковата сметка постъпват:

• приходи от конкурсни документи; • приходи от концесионни вноски, лихви и неустойки; • приходи и глоби и санкции по НП; • такси във връзка с издаване Решение по ЗДОИ; • такси за разрешителни по Тарифата за таксите.

Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата. Задължително условие при плащане на дължимата такса е вписване по кой член/алинея от Тарифата на таксите е превода.

ПОС устройство:

Заплащането на таксите за предоставяните административни услуги в МОСВ може да се извършва чрез ПОС устройство намиращо се в сградата на бул.“Княгиня Мария Луиза“№22 на партерен етаж в стая 19-каса.

Приемат се всички видове банкови карти, издадени от доставчици на  платежни услуги, опериращи на територията на страната: дебитни карти, носещи търговската марка“Maestro“ и/или логото „Борика“, дебитни карти , носещи търговската марка VIZA, кредитни карти , носещи търговската марка VIZA, корпоративни карти , носещи търговската марка VIZA, дебитни карти, носещи търговската марка “MasterCard“,  кредитни карти , носещи търговската марка“MasterCard“, корпоративни карти , носещи търговската марка“MasterCard“.

Набирателна сметка на МОСВ: IBAN: BG70BNBG 9661 3300 1387 01 (чужди средства)

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП; • гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори.

Официален адрес на Министерство на околната среда и водите:

София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Единен идентификационен код (ЕИК): 000697371