Категории
Министерство

Изпълнение

Национален план за действие за насърчаване на „зелените” обществени поръчки 2012-2014 г. (приет с Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г.)

С този стратегически документ за първи път се разработва и въвежда цялостна национална политика по отношение на „зелените” обществени поръчки - един от инструментите за насърчаване на екологосъобразните модели на производство и потребление, както и на екологичните нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии и иновации, като част от един глобален подход за осъществяване на преход към „зелена” икономика.

Планът за действие определя целите и задачите, които е необходимо да бъдат следвани за периода 2012 - 2014 г. и очертава първите стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че „зелените” обществени поръчки ще се превърнат в реалност.

Съгласно Плана, държавните институции са задължени да достигнат определен процентен дял на „зелените” поръчки на определени продукти и услуги, който нараства във времето (целите за общинските администрации имат препоръчителен характер). Предвид все още малкия опит на страната ни в тази област и ограничените финансови възможности на държавната администрация, първоначално се въвеждат цели само за няколко продуктови групи, които са широко разпространени и оказват значително въздействие върху околната среда.

От ключово значение за постигане на целите на Плана ще бъде популяризирането на „зелените” поръчки и повишаването на административния капацитет на държавната администрация за тяхното прилагане. За това в Плана са заложени мерки, като организиране на конференции и семинари, провеждане на обучения, предоставяне на информация на заинтересованите страни и др.

 

Планът за действие е достъпен тук