Категории
Министерство

Проекти

Първите проекти на Програма LIFE  в България стартираха едновременно с текущата фаза на Програмата LIFE + (2007-2013). LIFE + предоставя подкрепа за: изпълнението, обновяването и развитието на екологичната политика на Общността и законодателството, и за 6-та програма за действие на Общността в областта на околната среда и произтичащите от това тематични стратегии. LIFE + е ограничен, но целенасочен инструмент за финансиране и се състои от три компонента: “Природа и биологично разнообразие”, “Политики и управление в областта на околната среда” и “Информация и комуникация”. Програмният период е с продължителност 01.01.2007 – 31.12.2013 г. Общият бюджет на Програмата за този период е 2.143 милиарда евро. От тях 78% са за съ-финансиране на безвъзмездни помощи за проекти и до 22% са за оперативни разходи на ГД “Околна среда”.

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМА LIFE + В БЪЛГАРИЯ

 

 

Брой подадени проекти по Програма LIFE +

За 2010 г. – 12 проекта

За 2011 г. – 11 проекта

За 2012 г. – 12 проекта

За 2013 г. – 8 проекта

 

 

Одобрени проекти

 

ИМЕ НА ПРОЕКТ

НОМЕР НА ПРОЕКТ

1

Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключови за тях места от мрежата Натура 2000

 

LIFE07 NAT/BG/000068

2

Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на ключови за тях местообитания в района на Бургаските езера

 

LIFE08 NAT/BG/000277

 

3

Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България

 

LIFE08 NAT/BG/000278

 

4

Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „ растителни микрорезервати”

 

LIFE08 NAT/BG/000279

 

5

Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 местообитания – крайречни и влажни зони в горските територии на 10 зони от значение за Общността

 

LIFE08 NAT/BG/000281

 

6

Демонстриране на система за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в България (ДЕМОНСТРИРАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ)

 

LIFE08 ENV/BG/000286

 

7

Опазване и възстановяване на Черноморските дъбови местообитания

 

LIFE09 NAT/BG/000229

 

8

Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска в България

 

LIFE09 NAT/BG/000230

 

9

Опазване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в обектите по Натура 2000

 

LIFE10 NAT/BG/000230

 

10

Спешни мерки за осигуряване на оцеляването на Египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция

 

LIFE10 NAT/BG/000230

 

11

Възстановяване на Белошипата ветрушка - по-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България

 

LIFE11 NAT/BG/000360

12

Солта на живота - Спешни мерки за възстановяване и осигуряване на  дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро

 

LIFE11 NAT/BG/000362

13

ЖИВОТ ЗА Кресненското дефиле - Опазване на хищните птици в Кресненския пролом, България

 

LIFE11 NAT/BG/000363

14

Демонстрация и валидация на пакетно решение за регенериране на топлина за намаляване на въздействието върху околната среда на фабриките за стъкло

 

LIFE12 ENV/BG/000756

15

Насърчаване на устойчивото събиране на билки в България

 

LIFE12 INF/BG/000105

16

Подобряване на опазването на световно застрашения царски орел в България чрез намаляване на смъртността, причинена от електропреносната мрежа

 

LIFE12 NAT/BG/000572

17

Свободни риби

 

LIFE12 NAT/BG/001011

18

Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България

 

LIFE12 NAT/BG/001218

19

LIFE крайречни гори - Възстановяване и опазване на крайречните гори от тип местообитание * 91Е0 в Натура 2000 места и моделни райони в България

LIFE13 NAT/BG/000801

 

 

  • В България, към настоящия момент, са финансирани общо 19 проекта по Програма LIFE +. Един от тях е по компонент „Информация и комуникации“, два от тях са фокусирани върху нововъведения в екологията, а останалите 16 - върху опазване на природата. Тези проекти представляват обща инвестиция от € 28.2 милиона, € 17 милиона от които са предоставени от Европейския съюз.