Категории
Министерство

Административни услуги

Информация за потребителите:

1. При подаване на заявление за заявяване на административна услуга не е необходимо да се предоставят документи,  издавани от съответната администрация  при заявяване на друга услуга

2. Има възможност за подаване и получаване на заявления, предложения, сигнали и жалби, и документи във връзка с административните услуги чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)  на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ)

 

Протокол за устно заявяване на административна услуга


При подаване на документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда – ЗООС и специалните закони в областта на опазване на околната среда се подава декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС, утвърдена със заповед № РД-439/17.07.2008г. за юридически лица и еднолични търговци по Образец № 1, а за физически лица по Образец № 2.


 

Видове административни услуги: