Категории
Министерство

3018 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка

На основание на:
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 84
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 8
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
14 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочно
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Административната услуга има за цел да определи необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка.
Екологична оценка се извършва на планове, програми, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.
С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.
За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на екологичната оценка се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Заявяване

Възложител на плана /програмата (заявител на административната услуга) може да бъде обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт е оправомощено да възложи изготвянето на плана или програмата, предвид §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по образец, съгласно приложение № 3 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, към което се прилагат:
1.Задание за изработване на плана/програмата, изменение на план/програма в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата:;
2.Електронен носител - 1 бр

Издаване на писмо

Въз основа на внесеното уведомление по чл.8, ал.1 от Наредбата за ЕО, в срок до 14 дни, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя приложимостта на процедурата по ЕО, като дава указания за необходимостта от провеждането и и действията, които трябва да се предприемат.
Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице потвърждава, че за плана или програмата не се изисква извършването на ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само ОВОС.
За потвърждаването възложителят представя информация, че са предвидени и изпълнени по подходящ начин съотносимите с плана условия и мерки от съответното решение по ОВОС/решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата