Категории
Министерство

Работна група 20

Работна група 20 „Околна среда“

    Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ в  Министерството на околната среда и водите и международно сътрудничество“ координира и ръководи междуведомствената Работна група 20 "Околна среда",      чиито функции са уредени  нормативно с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз и със заповед на министъра на околната среда и водите

    Основната дейност на междуведомствената работна група е да осъществява дейностите на експертно ниво по политиките на ЕС в областта на околната среда в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси.

    Секретарят на Работна група 20 подготвя присъствените заседания, изпраща покана, проект на дневен ред и материали за заседанията до всички членовете на групата. Организира неприсъствено съгласуване на материалите от членовете      на работната група и изготвя протоколи от присъствените заседания, както и от всичките съгласувани проекти на актове.                   

    Ръководителят и членовете на Работната група 20 „Околна среда“ подпомагат Министерството на околната среда и водите, като извършват следните дейности:

 • Анализиране на политиките и редовното проследяване на промените в правото на ЕС в областта на околната среда;
 • Разработване на предложения за мерки и действия, които се включват в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и в 6-месечната програма с приоритетни за Република България теми и досиета в областта на околната среда по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;
 • Разработване на проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Организиране извършването на оценка на въздействието при подготовката на рамкови позиции;
 • Разработване на проекти на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз по околна среда, включително за неформалните заседания на Съвета по околна среда;
 • Изготвяне на указания за заседанията на подготвителните органи на Съвет на ЕС, в т.ч. и за КОРЕПЕР, за заседанията на експертните работни групи към Европейската комисия и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Обсъждане на проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за транспониране и/или прилагане на актове на Европейския съюз в областта на околната среда и даване на становища по тях и по таблиците за съответствие;
 • Извършване на анализ на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и подготвяне на материали, документи и становища;
 • Анализиране и предлагане на Съвета по европейските въпроси на мерки, свързани с изпълнението на приоритетите и задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на околната среда;
 • Съгласуване на текстовете на преведените на български език актове на Европейския съюз в областта на околната среда;
 • Извършване на нотифицирането на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз в областта на околната среда;
 • Други дейности, произтичащи от действащото национално и европейско законодателство в областта на околната среда.