Категории
Министерство

Разработване на Национална стратегия за околна среда

 

 

 

 

 

МОСВ изпълнява проект по

Оперативна програма „Добро управление“: BG05SFOP001-2.016-0001-С01

„РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ“

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 321 000 лв.

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД: 272 850 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 48 150 лв.

 

Проектът се състои в разработване на Национална стратегия за околна среда, за десетгодишен период и План за действие към нея. Стратегията ще служи като документ, който ще очертае стратегическата рамка и приоритетни направления в областта на  опазване на околната среда на национално равнище.

При изпълнението на проекта ще се следват основните принципи на стратегическото планиране.

Концепцията за изпълнение на проекта е в контекста и е съобразена с европейските и националните изисквания, добри практики и принципи в областта на опазване на околната среда.

Стратегическа цел на проекта: разработена Национална стратегия за околна среда, с десетгодишен хоризонт на действие, с цели и приоритети за развитие на сектора на околната среда и План за действие към нея, съдържащ мерки за постигане на заложените стратегически цели.

Ключово не само по време на изпълнение на проекта, но и в дългосрочен аспект е осигуряване на прозрачност, ангажираност, координираност и  интегрираност между екологичната политика и другите секторни политики.

За изпълнение на проекта в дух на откритост, партньорство, прозрачност, участие на заинтересованите страни в процеса по стратегическо планиране са планирани дейности, свързани с провеждане на обсъждания и консултации със заинтересованите страни.

Във връзка с искане за издаване на становище по екологична оценка на проект на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея, Министерството на околната среда и водите публикува за обществен достъп следната документация: