Категории
Министерство

Законодателство

І. Наредби

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

II. Насоки за прилагане на минималните критерии за планиране, провеждане, отчитане и оценка на контролната дейност на РИОСВ

ІІI. Други

Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ

Формат на План за контролната дейност на РИОСВ

Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда:

Формат на Отчет за дейността на РИОСВ

Приложения

Заповед за утвърждаване на образци на протокол за проверка, констативен протокол, предложение за налагане на санкция и наказателно постановление

Заповед за утвърждаване на образец на Предупредителен протокол по чл. 153, ал.2 от ЗООС

Заповед № РД - 305/13.05.2015 г. за утвърждаване на образец на Констативен протокол