Категории
Министерство

Месечни отчети

 

Контролната дейност при налагане на законодателството в областта на опазване на околната среда се осъществява от МОСВ и неговите териториални структури чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони.

С цел сближаване на подхода на страните-членки на ЕС при прилагане на европейското екологично законодателство, както и за подобряване на някои практики при осъществяване на контрол, Европейският Парламент и Съветът на ЕС са приели препоръка определяща минимални критерии за екологични инспекции в Държавите-членки (2001/331/EС),а мрежата на ЕС за прилагане и налагане на екологичното право - IMPEL е разработила IMPEL справочник за екологичен контрол и Насоки за осъществяване на контролната дейност.
 
За подпомагане на контролната дейност на РИОСВ, в министерството са разработени ръководства и методически указания, за прилагане на българското екологично законодателство в секторите: качество на въздуха; качество на водите; управление на отпадъците; защита на природата; индустриално замърсяване и управление на риска; химикали и генетично модифицирани организми.