Категории
Министерство

Обща информация

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ има за цел да подобри статуса на околната среда и да намали ефекта от замърсяването, като допринесе за постигането на общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Приоритетните области, върху които попада фокусът на програмата са морски води, климат, кръгова икономика и управление на ресурсите.

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ е насочена към общини, образователни и научни организации, частен и неправителствен сектор, и широка общественост.

Очакваните резултати са свързани с гарантирана устойчивост при изпълнението на проекти, развитие на благоприятни сътрудничества с партньори от страните-донори и дългосрочни бъдещи ползи за околната среда.

Общият бюджет на програмата е 15, 29 млн. евро, от които 2, 29 млн. евро са национално финансиране.

Предвижда се изпълнението на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ да продължи до 2024 г.

 

ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР: Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към Министерство на околната среда и водите

ПРОГРАМЕН ПАРТНЬОР: Норвежка агенция по околна среда/Norwegian Environment Agency (NEA)