Категории
Министерство

Проекти

Проект: „Интегрирано управление на водите на р. Дунав“ (с акроним WATER )

Стадий на проекта – в изпълнение.

Проектът се състои от следните компоненти

Финансиране:

Проектът се финансира чрез Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2007-2013“

Обща стойност на проект WATER: 13,5 млн.евро

Одобреният бюджет на Министерство на околната среда и водите по проекта е в размер на 219 508 евро.

Финансиране на проекта:

  • Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)в размер на 84,82% от одобрения бюджет
  • Национален бюджет (чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството - МРРБ) – 13 %  от одобрения бюджет
  • Собствен принос - в размер на 2,18 % от одобрения бюджет.

Главна цел:

Спазване изискванията на Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. и съвместното им прилагане от двете крайдунавски държави България и Румъния.

Специфична цел

Цел на проектът е  компетентните институции от България и Румъния да усъвършенстват мониторинга на река Дунав, процедурите си за действие в случай на инцидентни замърсявания  и да подобрят взаимодействието си с местните органи.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 29.06.2012 г.

Партньорите по проекта са общо 13 от двете страни, с водещ партньор  Министерството на околната среда и климатичните промени на Румъния.  Министерство на околната среда и водите (МОСВ) участва в проекта съвместно с Басейнова дирекция Управление на водите в дунавски район (БДУВДР), а  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е самостоятелен партньор.

Бенефициент: МОСВ

 

При изпълнение на проекта са реализират следните дейности:

 

Ще бъде закупено необходимото оборудване за лабораторни измервания и ще се разработи обща информационна система и трансграничен геопортал, от който обществеността ще се информира за състоянието на реката.