Категории
Министерство

Обща информация за програмата

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата чрез своята програма LIFE. Програмата бе създадена през 1992 г., за да се финансират проекти в ЕС и в някои страни кандидатки за членство и съседни държави.

Четвъртата фаза на програмата, известна като LIFE+, обхваща периода 2007 — 2013 г., а бюджетът е в размер на 2,143 млрд. евро. Поне 50 % от тези средства трябва да бъдат изразходвани за проекти за опазване на природата и биоразнообразието. Останалата част от средствата са предназначени за проекти в областта на политиката за околната среда и за повишаване на осведомеността по екологични въпроси.

Проектите по компонент „Природа и биологично разнообразие" имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000". Проектите представляват пилотни схеми във връзка с изпълнението на целта на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразие.

Към края на 2012 г. по програма LIFE са съфинансирани над 1000 проекта в областта на природата и биоразнообразието. Отпуснатите средства от 1992 г. насам са на стойност 1,5 млрд. евро, а размерът на привлечените допълнително средства — 2,7 млрд. евро.

Кафявите мечки, тюлените монаси и вълците са сред видовете, за чието опазване проектите по LIFE са допринесли най-много. Над 400, или една трета от застрашените видове, посочени в директивите за птиците и местообитанията, са били в центъра на поне един проект.

По програма LIFE е финансирано изготвянето на над 1000 плана за управление на зони от мрежата „Натура 2000“. Това са важни стъпки в борбата за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. В рамките на други проекти са създадени коридори за различни видове и градски местообитания за диви растения и животни, предприети са мерки за адаптиране към изменението на климата, подпомогнати са екосистемни услуги и повишаването на осведомеността на предприятията относно значението на биоразнообразието. С над 100 проекта по LIFE са подкрепени действията за справяне с инвазивни видове като американска норка, японска пача трева и няколко чужди вида раци.