Категории
Министерство

Уредба

Мярката предвижда да се насърчават работодатели, които наемат на „зелени работни места” безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, чрез предоставяне на средства от държавния бюджет.

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=

Национален план за действие по заетостта - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249

Правилник за прилагане на ЗНЗ - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=228&lang=