Категории
Министерство

Конвенции

Многостранни споразумения в областта на околната среда с участието на Република България
            
 
Резюме:     pdf.jpg                          Текст на конвенцията :                            Сайт:  www.unece.org

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата/Протокол от Киото
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                            Сайт: www.unfccc.int

Конвенция за устойчивите органични замърсители
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт:  www.pops.int 

Конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при
международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт:  www.pic.int

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт:  www.basel.int

Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст/Протокол за стратегическа екологична оценка/Многостранно споразумение между страните от Югоизточна Европа за изпълнение на Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                         Сайт:  www.unece.org
                                                   Текст на протокола:     pdf.jpg
                                                   Текст на споразумението: pdf.jpg

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния/ Протоколи
 
Резюме:                               Текст на конвенцията : (EN)                 Сайт:  www.unece.org Протоколи (EN)

Виенска конвенция за защита на озоновия слой/Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
 
Резюме:                      Текст на конвенцията:                                   Сайт:  www.ozone.unep.org

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии/Протокол за гражданска отговорност и компенсации на щети върху трансгранични водни обекти, възникнали от трансгранични ефекти на промишлени аварии
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                  Сайт:  www.unece.org Протокол:                     (EN)
 

Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера/Протокол Вода и здраве/Протокол за гражданска отговорност и компенсации на щети върху трансгранични водни обекти, възникнали от трансгранични ефекти на промишлени аварии
 
Резюме:                               Текст на конвенцията : (EN)                 Сайт:  www.unece.org

Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав
 
Резюме:    pdf.jpg                           Текст на конвенцията :                         Сайт: www.icpdr.org

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване/ Протокол за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие в Черно море
 
Резюме:    pdf.jpg                           Текст на конвенцията :                          Сайт: www.blacksea-commission.org

Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена по биологична безопасност/Допълнителен протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност/ Протокол от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.cbd.int

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
 
Резюме:    pdf.jpg                           Текст на конвенцията :                          Сайт: www.coe.int

Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
 
Резюме:    pdf.jpg                           Текст на конвенцията :                         Сайт: www.cites.org 

Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.cms.int

Рамсарска конвенция за влажните зони
 
Резюме:                                Текст на конвенцията :                         Сайт: www.ramsar.org 

Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.unep-aewa.org

Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.accobams.org 

Споразумение за опазване на популациите от европейски прилепи
 
Резюме:                               Текст на конвенцията                                 Сайт: www.eurobats.org

Европейска конвенция за ландшафта
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.coe.int

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :                          Сайт: www.unesco.org

Конвенция на ООН за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :  (EN)                Сайт: www.unccd.int

Международна конвенция за регулиране на улова на китове
 
Резюме:                               Текст на конвенцията :  (EN)                 Сайт: www.iwcoffice.org

Конвенция Минамата относно живака

Резюме:                               Текст на конвенцията:  (EN)                             Сайт: www.mercuryconvention.org