Категории
Министерство

Национален план за възстановяване и устойчивост

Една реформа и една инвестиция са включени в приоритет „Биоразнообразие“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

В обхвата на стълб „Зелена България“, приоритет „Биоразнообразие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България са включени една реформа и една инвестиция.

Реформа C5R1 “„Създаване на управленска структура на мрежата „Натура 2000”

Министерство на околната среда и водите е отговорно за внасяне в Администрацията на Mинистерския Съвет на предложение за изменение и допълнение на Закона за Биологичното разнообразие. В проектозакона с цел привеждане на нормативната рамка в съответствие с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна се залага създаване на органи за управление на мрежата „Натура 2000“, определят се техните правомощия и териториален обхват. Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели на опазване, както и на планове за управление за защитените зони. На законодателно ниво с цел по-ефективно управление на мрежата „Натура 2000“ се въвежда и Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, с която се определят мерки за поддържане или възстановяване на типове природни местообитания и видове, включително птици, в защитените зони.

С приемането на законодателните промени от Народното събрание и обнародването им в държавен вестник, ще се постигне изпълнение на реформата към НПВУ и свързания с нея ключов етап № 126 „Изменения в Закона за биологичното разнообразие“ към Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE) към него.

Инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000”

Инвестицията е с краен получател Министерство на околната среда и водите и е на стойност над 30 млн. лева съгласно НПВУ. Проектът цели за защитените зони от Натура 2000 да се определят специфични и подробни цели за опазване, както и консервационни мерки. Предвижда се цялостно завършване на текущия процес, като в рамките на проекта следва да се определят специфични цели и мерки за 255 защитени зони и мерки за 86 защитени зони от мрежата Натура 2000.

Едновременно с това се планира извършване на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000, на монетарна оценка на екосистемните услуги и определяне на стойността на „природния капитал“, която следва да бъде интегрирана в счетоводните системи.

Предвидените дейности включват и демонстрационно прилагане на решения, базирани на природата, за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата „Натура 2000“, както и мерки за осигуряване на подкрепата на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от „Натура 2000“.

Тази инвестиция е част от изпълнението на ангажиментите на Република България по Директива 92/43/ЕИО, както и  за изпълнение на ангажименти, свързани със стартирала наказателна процедура срещу България за завършване на процеса за определяне на специфичните цели и мерки на защитените зони.

С изпълнението на инвестицията, ще се осигури необходимата база данни и информация за разработване на териториални планове за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, което ще допринесе за по-ефективното им управление. В допълнение, с резултатите по проекта ще се осигури допълнителна актуална информация за извършване на оценки на инвестиционни намерения по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

При реализиране на инвестицията, ще се изпълнят Цел № 127 и Цел № 128 от Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE) към него.

 Слушай новината