Категории
Министерство

Oбща информация за програмата

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Главна цел

Главната цел на  Българо-швейцарска програма за сътрудничество е да допринася за:

 • намаляване на икономическите и социални разлики между Република България и други държави в разширения Европейски съюз;
 • намаляване на икономическите и социални разлики между динамични градски центрове и структурно слаби периферни региони в Република България;
 • обогатяване на двустранните отношения между Конфедерация Швейцария и Република България;
 • създаване на възможности за отстояване на швейцарската солидарност;
 • изграждане на институционални партньорства между Конфедерация Швейцария и Република България;
 • утвърждаване и публичност на присъствието на Конфедерация Швейцария;
 • оползотворяването на швейцарския опит и знания, и
 • постигане на устойчиво, икономически и социално балансирано развитие.

Приоритетни области:

 • Приоритетна ос 1 „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи”
 • Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура”
 • Приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор”
 • Приоритетна ос 4 „Развитие на човешките ресурси и социалните дейности”

Българо-швейцарската програма за сътрудничество се изпълнява чрез два механизма за управление и изпълнение чрез проекти и тематични фондове.

Българските институции управляват изпълнението на Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” и Приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор”, както и Фонда за техническа помощ, помощта за подготовка на проекти и резерва  за приоритетни проекти в приоритетните ос 2 и/или ос 3.

Швейцарската страна управлява:

 • Тематичните фондове по Приоритетна ос 1 „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи”;
 • Тематичните фондове по Приоритетна ос 4 „Развитие на човешките ресурси и социалните дейности”;
 • Тематичен фонд „Укрепване на партньорството и експертната помощ”.

Тематичните фондове се управляват пряко от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и от  Швейцарските междинни органи.

Партньори и бенефициенти

Българо-швейцарската програма за сътрудничество включва партньори и бенефициенти от публичния и частен сектор, неправителствени организации (НПО) и граждански организации.

Целева област на Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура" е „Рехабилитация и модернизация на основна инфраструктура и подобряване на околната среда" с цел „Подобряване на публичната инфраструктура с оглед повишаване на жизнения стандарт и стимулиране на икономическо развитие".

Одобрени са проектните резюмета за два проекта в областта на управление на опасни отпадъци

- „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност".

- „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”.

Дирекция „Европейски и международни проекти” към Министерство на околната среда и водите е Междинен орган по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” и изпълнява определени функции от името на Националното Координационно Звено към Министерски съвет във връзка с изпълнението на проекти от Изпълнителната агенция - Предприятие за управлението на дейности по околна среда.

Финансова рамка

Приносът за България в размер на 76 милиона швейцарски франка ще се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество включва помощ за подготовка на проекти на обща стойност от 0.5 млн. швейцарски франка и осигуряване на помощ за изготвянето на готови проектни предложения.

Финансовите средства по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” са 27.4 млн. швейцарски франка донорски средства, от които 15% национално съ-финансиране.

 

Обща информация за програмата можете да намерите тук