Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.

Целта на директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от излагането на различните видове шум в околната среда, чрез картотекиране на шума и разработването на планове за действие на база получените резултати.

Стратегическите шумови карти (СШК) изработени в съответствие с условията на директивата, са предназначени за глобална оценка на нивата на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. В тях е отразен броя на хората, жилищата, детските, учебните, лечебните, научноизследователските заведения и обществените сгради, които са изложени на различните нива на шумово натоварване.

Данните в СШК са представени във вид на:

 • графики и диаграми;
 • числени данни в табличен вид;
 • карти показващи стойностите на шума по-високи от граничните;
 • карти, в които съществуващата шумова ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации.

СШК се използват като основа за определяне на приоритетните проблеми при разработването на плановете за действие за намаляване на шумовото натоварване и са източник на информация за обществеността.

Плановете за действие включват:

 • анализ и оценка на шумовото натоварване през последните години;
 • анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум;
 • предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка;
 • оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване;
 • формулиране на необходимите действия за подобряване на акустичната обстановка в перспектива;
 • подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка;
 • проекти, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони.

Компетентните органи, отговорни за разработването и одобряването на стратегическите шумови карти и плановете за действие към тях, са регламентирани от ЗЗШОС.

СШК и плановете за действие се възлагат за разработване от:

 • кметовете на общини - за агломерациите;
 • министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
 • министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища;

СШК и плановете за действие се одобряват от:

 • общинските съвети - за агломерациите;
 • министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на специално създаден Експертен съвет.

Компетентният орган за представянето под формата на доклад на СШК и на плановете за действие пред Европейската комисия е министъра на околната среда и водите.

Практическото изпълнение на директивата от страна на Р България, е свързано на първоначален етап с изработване на СШК и планове за действие към тях за:

 • агломерациите с над 250 хил. жители;
 • основните пътищата - с трафик над 6  млн. преминавания годишно;
 • основните железопътни линии - с над 60 хил. преминавания годишно;
 • основните летища с над 50 хил. самолетодвижения годишно.

В изпълнение на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда тогава са разработени, одобрени и докладвани пред Европейската комисия, шумовите карти на три агломерации с над 250 хил. жители – София, Пловдив и Варна, и на основни пътища с над 6 млн. преминавания годишно, с обща дължина 89,260 км, както и съответно планове за действие към тези шумови карти.

Съгласно изискванията на директивата, за следващите кръгове, които са на петгодишен период, следва да бъдат разработени стратегически шумови карти и планове за действие към тях за:

 • агломерации с население над 100 хил. жители;
 • основни пътища, през които преминават над 3 млн. моторни превозни средства годишно;
 • основни железопътни линии с над 30 хил. преминавания на влакови композиции на година;
 • основни летища с над 50 хил. движения на година.

За тези следващи етапи на директивата, в обхвата ѝ попадат седем агломерации – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Русе, основни пътни участъци с различни дължини, но все още липсват основни железопътни участъци, а едва за третия кръг в Република България има основно летище с над 50 хил. самолетодвижения – летище София.

Основно изискване на директивата е осигуряване на публичност на информацията за шума в околната среда – за нивата на излагане на шум от различни източници в големите градове и за вредните въздействия за човешкото здраве при продължително излагане на високи нива на шум. В тази връзка всички компетентни органи е необходимо да поддържат на своите сайтове актуална информация относно действията, които предприемат за намаляване на високите шумови нива, както и за запазване на местата, където нивата на шума са добри.

Тук по-долу може да намерите връзки към последните разработени и одобрени СКШ и планове за действие към тях:

Стратегически карти за шум на:

Планове за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, на:

Съгласно изискванията на Директива 2002/49/ЕО, следващият четвърти кръг за преразглеждане, актуализиране и докладване на стратегически карти за шум е с краен срок 31 декември 2022 г., като картите трябва да са разработени съобразно методите посочени в Директива (EC) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

За този четвърти кръг съответните планове за действие следва да бъдат преразгледани, актуализирани и докладвани най-късно до 18 януари 2025 г. поради влязло в сила изменение на директивата чрез новия  Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) №166/2006, Регламент (ЕС) №995/2010, Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) №2173/2005 на Съвета.

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването" - МОСВ

 


Информация за прилагането от страна на Република България на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда може да намерите и на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда, на следния адрес: http://eea.government.bg/bg/dokladi/noise

Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” - ИАОС