Европейско

Поправка на Директива (EC) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива (EC) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда

Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите