Категории
Отпадъци

Въпроси и отговори

Въпроси, свързани с уеднаквяване на прилагането на разпоредбите, касаещи изменение на разрешения и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъци при промяна на вписани данни в търговския регистър

Актуални въпроси, свързани с изменение на Закона за управление на отпадъците

Актуални въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Насоки за реализиране на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците.

Указания относно въвеждането на разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал в административните сгради, съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците

Примерни вътрешни правила за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал от ползвателите на обекти по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците Насоки относно процедурите по оценка на въздействието върху околната среда

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.:

Прилагане на Решение № 3 на Конституционния съд на Република България от 21 март 2012 г. по конституционно дело № 12 от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г.) Насоки за тълкуване на ключови разпоредби на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците Насоки по прилагане на Регламент (ЕС) № 333/2011г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви