Категории
Отпадъци

Полимерни торбички

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА И ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСA ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (ИЗМ., ДВ бр. 75 от 02.10.2012 г.)

1. Какво означава  "Полимерна торбичка"  торбичка?

„Полимерна торбичка” е торбичка за пазаруване с дръжка, или друг способ за захващане, произведена изцяло или частично от полимерни материали, използвана от потребителите за държане и пренасяне на стоки.”

2. Какво представлява продуктова такса?

"Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 59, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

3. Кои лица заплащат продуктова такса?

Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички - производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава - членка на ЕС, като част от своята търговска дейност заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с наредбата.

4. Включва ли се таксата в цената, която крайния потребител заплаща за полимерна торбичка?

Да. Таксата е  компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка.

5. По каква сметка се превежда таксата?

Такса се превежда  по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата пуснати на пазара полимерни торбички през предходния месец.

Банкова сметка на ПУДООС:

BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ:   BNBG BGSD

6. За кои размери торбички се заплаща продуктова такса?

Таксата се заплаща за всички размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 25 микрона (µm) и размери по-малки от 390/490 мм, съгласно приложение № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

7. За кои полимерни торбички не се заплаща такса?

Таксата не се заплаща за:

1. Полимерни торбички, които отговарят на следните условия едновременно:

а) дебелина на торбичката е най-малко 25 микрона (µm);

б) минимални размери на торбичката 390 мм / 490 мм в разгънат вид;

в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, която задължително съдържа:

•          наименование,  седалище и адрес на лицето, което  пуска на пазара торбичките;

•          обозначение: „торба за многократно използване.“

2. Полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката.

3. Полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат следната маркировка:

„торбичката е биоразградима”, наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, дата на производство / срок на годност.

8. Длъжни ли са лицата  да съхраняват документите, които удостоверяват заплащането на продуктовата такса?

Да. Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса  заплащането на продуктова такса за всяка отделна сделка, както и да представят копие на платежния документ.

9. Необходимо ли е да се попълва месечна справка – декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички?

Да. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, съставят месечна справка-декларация по образец, съгласно приложение № 13а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за пуснатите на пазара полимерни торбички.

10. До коя дата се съставя месечната справка – декларация?

Месечната справка-декларация се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни, съответстващи на пуснатите на пазара полимерни торбички през предходния месец.

11. Как се определя размерът на продуктовата такса?

Размерът на продуктовата такса се определя, като броя пуснати на пазара полимерни торбички, подлежащи на продуктова такса се умножи по единичния размер на таксата за полимерни торбички съгласно приложение № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за пуснатите на пазара (броя) полимерни торбички.

12. Колко време се съхранява месечната справка – декларация?

Месечната справка-декларация  се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, за срок 5 години от изготвянето й и се представя при поискване от компетентните органи.

13. Съставя ли се месечна справка – декларация, ако през предходния месец не са пуснати на пазара полимерни торбички?

Да. Съставя се  нулева месечна справка-декларация.

14. Има ли разлика при заплащане на продуктова такса за полимерни торбички при внос?

Да. В случай, че се осъществява внос на полимерни торбички от страни извън ЕС, продуктовата такса за тях се заплаща към ПУДООС едновременно със заплащане на митните сборове. За всички останали случаи продуктовата такса се заплаща до 15-о число на текущия месец за броя полимерни торбички, пуснати на пазара през предходния.

15. По какъв начин се отбелязва, че е извършено плащане на продуктова такса именно за полимерни торбички?

Съгласно Наредбата, в платежния документ за внасяне на продуктовата такса задълженото лице отбелязва като основание, че заплаща такса за полимерни торбички.

16. Какво ще проверяват контролните органи при проверка на място на задължените лица?

• Заплатена ли е продуктовата такса от задължените лица в ПУДООС за торбички с дебелина под 25 микрона и размери под 390/490 мм, както и притежават ли необходимите обозначения опаковките на торбичките.

• Издадени ли са първични счетоводни документи за извършените търговски операции от задължените лица и търговските обекти и фигурира ли в тях необходимата информация за : произход, брой, вид, дебелина, размер и тегло на пакет на полимерните торбички.

• Попълва ли се ежемесечно месечна справка-декларация съгласно Приложение 13а към чл. 10а, ал. 1 на Наредбата от задължените лица;

• Предлагат ли се на външния пазар торбички до 25 микрона и налични ли са документи, с които това да се удостовери.

17. Какво ще проверяват контролните органи при проверка на място в търговските обекти, които използват полимерни торбички?

• Предлагат ли се на клиентите торбички до 25 микрона и размери под 390/490 мм.

• В случай, че се предлагат такива – заплатена ли е продуктова такса за тях от лицето, което ги е пуснало на пазара.

• Фигурира ли в първичните счетоводни документи за доставка на торбички следната информация:

o Фирма-доставчик / производител

o Брой доставени торбички

o Дебелина на торбичките

o Размер на торбичките

 18. Какво трябва да изисква търговеца при закупуването на полимерни торбички, освободени от продуктова такса?

Важно за търговеца е да може да докаже произход на торбичките (да е видно от фактурата кой е производителя), както и да съблюдава за наличие на надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително съдържат:

•          наименование,  седалище и адрес на лицето, което  пуска на пазара торбичките;

•          обозначение: „торба за многократно използване.“.

19. Длъжен ли е производителят да заплати продуктова такса, в случай че осъществява износ/изпращане на торбичките и не ги реализира на вътрешния пазар?

Не. При износ/изпращане към друга държава – членка на ЕС на полимерни торбички от прекия им производител не се дължи такса.

В случай, че производителят осъществява износ към контрагент извън територията на Р България, без посредник, при проверка трябва да предостави следните документи:

• копие на фактура при изпращане от територията на страната към територията на друга държава- членка на ЕС, и/или износа, копие на фактура, проформа-фактура или друг равностоен документ, доказващи изпращането от територията на страната до територията на държава-членка на ЕС, или износа на съответните продукти;

• международна товарителница.

Забележка: Списъкът се актуализира регулярно след обобщаване на новопостъпващи въпроси.