Категории
Отпадъци

Програми, планове, методически указания и ръководства

НОВО: Практически указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Преглед на съществуващото законодателство в Р България, свързано с управление на отпадъците от строителство и разрушаване

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Преглед на законодателството по управление на отпадъците от строителство и разрушаване в страните – членки на ес и описание на добрите европейски практики

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Техническо описание на различните сценарии за изграждане на система за третиране на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р България

РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ