Категории
Отпадъци

НОВО! Електронна система

От 01.10.2023 г. се въвежда в експлоатация Електронна система по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъци.

Целта на електронната система е да се оптимизира дейността в областта на трансграничния превоз на отпадъци, като по този начин ще намали и административната тежест за бизнеса.

Системата дава възможност на заинтересованите страни да подават електронно заявления и придружаващата ги документация за превози от България и износ към трети страни на отпадъци, предмет на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, да запазват номер на Приложение IА, да създават документ по приложение IА, приложение IB, приложение VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и да извършват справка за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес.

Публичният портал за достъп до информационната система е на URL адрес: https://notifications.moew.government.bg.

 

Системата включва следните функционални менюта:

СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ във връзка със заявяване на Услуга по издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни и съпътстващи услугата процеси

В този раздел може да създавате документи във връзка с трансграничен превоз на отпадъци, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006.

  • Опцията "Запазване на номер за приложение IА" се избира преди издаване на нотификация. Номерът е необходим за сключване на договор между нотификатора и получателя, отговарящ на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, които са нотифицирани.

Заявяването на номер на нотификация може да се извършва единствено чрез системата чрез избор на бутона Запазване на номер за приложение IA. Системата позволява запазване на номер с или без електронен подпис. При избор на опцията за запазване на номер с електронен подпис, номерът се генерира на момента. При избор на опцията за запазване на номер без електронен подпис, Вашата заявка трябва да бъде обработена от служител и съответният номер ще бъде изпратен на посочена от Вас електронна поща.

При тази стъпка трябва да попълните всички полета от бланката, отбелязани със знак „*“ на латиница.

След генериране на номер на нотификация имате възможност да подадете документите на хартиен носител в деловодството на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 или да преминете към следващата стъпка, като попълните Приложение IA електронно и да подадете Вашето заявление и придружаваща документация през електронната система.

  • Опцията "Създаване на документ по приложение IА" се избира за да създадете и попълните нова нотификация, след като сте приключили със запазването на номер, съгласно предходната опция.

При тази стъпка трябва да попълните всички полета от Приложение IA, отбелязани със знак „*“  на латиница.

  • Опцията "Създаване на документ по приложение IB" се избира, за да създадете и попълните нов документ за движение по вече издадена нотификация.
  • Опцията "Създаване на документ по приложение VII" се избира за да създадете и попълните нов документ за целите на подаване на информацията, придружаваща превозите на отпадъци съгласно член 3, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА включва следните функционалности:

  • Ако сте избрали да заявите "Услуга по издаване на нотификация/съгласие за превоз на отпадъци от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС и за износ на отпадъци към трети страни" и/или съпътстващи услугата процеси по електронен път, следва да изберете една от опциите отляво на екрана. Моля, имайте предвид, че преди да заявите услугата трябва успешно да сте приключили процесите по "Създаване на документ по приложение IА" и "Създаване на документ по приложение IB", достъпни от меню "Създаване на документи". За да е възможно електронното подаване на заявление трябва да притежавате валиден квалифициран електронен подпис.
  • Изберете "Заявяване на нотификация по трансграничен превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006" ако желаете да заявите нотификация (съгласие) за превоз на отпадъци от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС и за износ на отпадъци към трети страни, като подадете Приложение IA Документ за нотифициране за трансгранични движения/превози на отпадъци.
  • Изберете "Заявяване на движение по трансграничен превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006", ако желаете да подадете по електронен път копие на Приложение IB Документ за движение за трансгранични движения/превози на отпадъци от ЕС.

 

СТАТУС НА ЗАЯВЛЕНИЕ позволява да направите справка за текущия статус на заявена от Вас електронна административна услуга или съпътстващ я процес. За целта е необходимо да въведете Номера на преписката и Кода за достъп, изпратени на посочената от Вас електронна поща, в съответните за целта полета, и да натиснете бутона "Продължи".

 

При въпроси и необходимост от съдействие може да се обръщате към:

Диана Балева, тел. 02/940 65 54, email: dbaleva@moew.government.bg;

Мартин Ганюшкин, тел. 02/940 65 97, email: magnyushkin@moew.government.bg;

София Атанасова, тел. 02/940 61 09, email: satanasova@moew.government.bg;

Камелия Георгиева, тел. 02/940 66 00, email: k.georgieva@moew.government.bg.